Interpretacje do przepisu
art. 3 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


325/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-179/16/19-S/JG
     ∟Okres przechowywania dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.218.2019.2.SŻ
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Belgii

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.636.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.635.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.15.2019.2.JK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przez właścicieli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.3.2018.1.AC
     ∟obowiązki płatnika –agencji pracy tymczasowej delegującej pracowników do pracy we Francji

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.306.2017.1.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dywidendy od spółki kontrolowanej – między innymi ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania odpowiedniego kursu waluty, prawidłowej dokumentacji.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.285.2017.1.AJ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-549/15/17-S-1/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.36.2017.2.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy w rezultacie otrzymania na skutek połączenia Nieruchomości oraz kontynuowania przez Wnioskodawcę działalności prowadzonej dotychczas przez Spółkę Przejmowaną, związanej z Nieruchomością położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.42.2017.1.JKT
     ∟ 1. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Niemiec? 2. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Słowacji? 3. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Hiszpanii?

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.17.2017.1.AK
     ∟w zakresie zwrotu wydatków związanych z wykończeniem budynku mieszkalnego

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.109.2017.1.WB
     ∟możliwość wystawienia faktury korygującej i zmiany kwoty netto na fakturach

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.45.2017.1.MS
     ∟Czy otrzymana przez Wnioskodawcę nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych powinna zostać uwzględniona w podstawie ustalenia wysokości wpłaty z zysku, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku, w roku jej otrzymania przez Wnioskodawcę, czy w roku którego dotyczy?

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-751/16-2/DP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych na terytorium Holandii i Norwegii.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.231.2016.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.196.2016.1.TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4230-3/13-6/16-S/RR
     ∟Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług za 2006 r.?

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-435/16-5/AZ
     ∟w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu darowizn oraz dotacji celowych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-665/16-4/MR
     ∟Czy do sprzedaży udziałów lub akcji, które zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w latach 2016 i 2017, znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę wszystkich pozostałych, wskazanych w tej normie warunków jeżeli, jak wskazano, wyłącznym jej faktycznym (zarówno obecnie jak i w przyszłości) przedmiotem działalności jest i będzie dokonywanie inwestycji finansowych w opisanym zakresie, choć w czasie dokonywania zakupu akcji i udziałów oraz ich sprzedaży, która ma zostać objęta zwolnieniem, statut Spółki będzie zawierał także inne przedmioty działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, niż te związane z działalnością inwestycyjną, w szczególności takie jak PKD 29,10, B, produkcja samochodów osobowych oraz PKD 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, a te przedmioty działalności będą ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-498/16/RS
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług hotelowych.

2016.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-114/16/BJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania od stowarzyszenia dofinansowania.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-138/16/PK
     ∟Opodatkowanie zużycia energii elektrycznej w procesie metalurgicznym produkcji żelazostopów

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-264/16/ES
     ∟dotyczy obowiązku sprawdzania czy dłużnik jest lub nie jest podatnikiem VAT oraz obowiązku wystawiania faktury VAT jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1448/15-5/MS
     ∟Czy powstanie obowiązek korekty zeznania PIT-39 za 2012 r.?

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-549/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-532/15/ASz
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj