Interpretacje do przepisu
art. 2a Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


247/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.365.2018.2.AD
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2018.1.JP
     ∟W zakresie nieuznania Gminy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem Jednostki czynności

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.649.2018.1.KK
     ∟W zakresie uznania, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nie stanowi dostawy towarów, uznania, że dla czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości na podstawie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej Gmina nie będzie podatnikiem podatku od towaru i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, uznania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za niestanowiące podstawy opodatkowania, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.299.2018.2.BG
     ∟- obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów, - obowiązku sporządzenia, przesłania i składania informacji IFT-2/IFT-2R.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.641.2018.1.MD
     ∟opodatkowanie świadczeń związanych z wyżywieniem dzieci i nauczycieli oraz pobytem dzieci w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych ponad podstawę programową

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.198.2018.1.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy produkowanego piwa

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.561.2018.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczeń realizowanych przez Gminę oraz opodatkowania wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Rodzina.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.339.2018.1.MR
     ∟1) Czy przekazanie środków pieniężnych na fundusz założycielski Fundacji oraz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji oraz Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 3) Czy przekazanie środków pieniężnych bez umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 4) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie postanowień Statutu Fundacji jako darowizny na rzecz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.640.2018.1.RG
     ∟nieuznania Gminy za podatnika VAT z tytułu świadczeń dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-115/16-2/MS
     ∟Czy w świetle opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko, że całość przychodu Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.641.2018.1.RG
     ∟nieuznania Gminy za podatnika VAT z tytułu świadczeń dotyczących sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej uczniom, pracownikom pedagogicznym oraz personelowi administracyjnemu (niepedagogicznemu) oraz wydawaniu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.603.2018.1.KT
     ∟w zakresie braku opodatkowania wykonywanych przez Gminę Świadczeń za pośrednictwem PZSP oraz nieuznania Wnioskodawcy z tego tytułu za podatnika podatku VAT

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.519.2018.1.AW
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczeń wykonywanych przez Gminę, z tytułu których działa ona w charakterze podatnika.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.359.2018.1.LS
     ∟Opodatkowanie świadczeń związanych z pobytem dzieci w przedszkolu ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.444.2018.1.AJ
     ∟Opodatkowanie działań rad rodziców.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.449.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi doradcze, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 2)

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi pośrednictwa, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie oraz sprzedaży posiłków dla uczniów w szkołach, a także braku uznania z tytułu ww. czynności Gminy za podatnika.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.575.2018.2.MJ
     ∟brak opodatkowania świadczeń związanych z pobytem i nauczaniem dzieci w przedszkolach ponad ustalony limit i wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz braku uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywanych czynności

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.362.2018.1.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w części dot. nabycia udziału w nieruchomości w drodze działu spadku po zmarłym mężu

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.579.2018.1.MJ
     ∟Ustalenie, czy świadczenia wykonywane przez Miasto polegające na świadczeniu usług żywienia uczniów i pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Miasto wykonując te czynności działa w charakterze podatnika

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.325.2018.2.EZ
     ∟Odpłatne świadczenia w zakresie wyżywienia uczniów i nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach, spełniają/będą spełniały zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy definicję świadczenia usług, a Wnioskodawca działa/będzie działać w tym zakresie jako podatnik, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.405.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.343.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku stosowania proporcji o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.296.2018.2.EB
     ∟Uznanie świadczenia wydawania duplikatów i świadectw szkolnych oraz wyżywienia dzieci i nauczycieli jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.444.2018.1.OA
     ∟Opodatkowanie świadczeń realizowanych przez Gminę (pkt 1-4 wniosku) oraz zwrotu z tytułu zasiłków udzielonych podopiecznym z terenu innej gminy.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.406.2018.1.MR
     ∟Nieuznanie Gminy za podatnika z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem jednostek czynności w zakresie pomocy społecznej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.292.2018.2.AR
     ∟Uznanie świadczenia pobytu dziecka w przedszkolu ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj