Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


636/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.383.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania wnoszonego majątku do spółki cywilnej za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy oraz określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesionego do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.539.2018.2.JO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.548.2018.1.AO
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportu w postaci Składników Majątku w zamian za udziały i zapłatę pieniężną oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ten aport

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.580.2018.1.PRP
     ∟podstawy opodatkowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.420.2018.3.IZ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy składników majątku (nieruchomości) oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.396.2018.1.MT
     ∟Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT, ustalenia podstawy opodatkowania oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży kart podarunkowych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.253.2018.2.NK
     ∟Wskazanie, czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków unijnych w ramach realizacji opisanego Projektu, otrzymane dofinansowanie będzie stanowiło podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 z uwzględnieniem art. 29a ust. 6 ustawy i co do zasady będzie podlegało podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.442.2018.2.AS
     ∟aport znaku towarowego

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.390.2018.1.MPE
     ∟W zakresie opodatkowania poniesionego kosztu mandatu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.329.2018.2.IT
     ∟Uznanie usług za kompleksowe, opodatkowanie opłat za media i inne usługi naliczonych przy usłudze najmu lokali bezczynszowych oraz stawka podatku VAT dla usługi wywozu nieczystości.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.366.2018.1.MT
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.473.2018.1.AJ
     ∟Prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez wynajmującego faktur, z których wynika przeniesienie kosztu podatku od nieruchomości na wynajmującego.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.365.2018.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wartości rekompensaty za obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, bądź za przychód niepodlegający tej ustawie, w zakresie opodatkowania stawką podatku w wysokości 8% otrzymanej przez Wnioskodawcę rekompensaty oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług służących wykonaniu usługi komunikacyjnej (w przypadku uznania rekompensaty za niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług).

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.436.2018.2.JS
     ∟ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do montażu instalacji na rzecz Mieszkańców stanowi podstawę opodatkowana; ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy; opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Wnioskodawcę od Mieszkańców na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie oraz stawki podatku VAT dla ww. czynności; ustalenie, czy otrzymane wpłaty od Mieszkańców są wpłatami w kwocie brutto, czyli że zawierają w sobie podatek należny; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia wydatków na dostawę i montaż instalacji, w proporcji w jakiej kwota netto wpłat dokonanych przez Mieszkańców pozostaje w ogólnej kwocie dotacji i wpłat netto dokonanych przez Mieszkańców; nieopodatkowanie czynności przeniesienia własności instalacji na rzecz Mieszkańców po upływie 5 lat od zakończenia projektu,

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.341.2018.3.KO
     ∟w zakresie braku opodatkowania otrzymywanych rekompensat w związku ze świadczeniem usług zbiorowego transportu publicznego oraz dokumentowania rekompensat wnioskiem o wypłatę rekompensaty

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.453.2018.1.EK
     ∟Podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku VAT.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.230.2018.1.MT
     ∟Określenia prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych Przewoźników innych niż X oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych X.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.325.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania dla planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek celowych

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.301.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.288.2018.1.JF
     ∟Opodatkowanie czynności udzielenia informacji i prowadzenia komunikacji lub podjęcia działań w zakresie danych osobowych (w tym dostarczanie kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu) za wynagrodzeniem w postaci pobieranych opłat oraz obowiązku rejestracji za pomocą kasy rejestrującej ww. usług.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.281.2018.2.AZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% wniesienia aportem przez Gminę do Spółki nakładów na stację uzdatniania wody, prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na wytworzenie nakładów poczynionych na stację uzdatniania wody oraz podstawy opodatkowania.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.288.2018.1.TK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-175/15-2/ASZ
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj