Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


110/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.485.2018.1.RW
     ∟Uznanie, że dotacja Instytucji Zarządzającej stanowić będzie podstawę opodatkowania.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.388.2018.2.MC
     ∟Opodatkowanie przemieszczenia towarów z Niemiec oraz ich późniejszego powrotnego przemieszenia do Niemiec oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.436.2018.2.JS
     ∟ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do montażu instalacji na rzecz Mieszkańców stanowi podstawę opodatkowana; ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy; opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Wnioskodawcę od Mieszkańców na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie oraz stawki podatku VAT dla ww. czynności; ustalenie, czy otrzymane wpłaty od Mieszkańców są wpłatami w kwocie brutto, czyli że zawierają w sobie podatek należny; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia wydatków na dostawę i montaż instalacji, w proporcji w jakiej kwota netto wpłat dokonanych przez Mieszkańców pozostaje w ogólnej kwocie dotacji i wpłat netto dokonanych przez Mieszkańców; nieopodatkowanie czynności przeniesienia własności instalacji na rzecz Mieszkańców po upływie 5 lat od zakończenia projektu,

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.375.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie wycofania z działalności nieruchomości w celu jej dalszego wynajmu

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.301.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.279.2018.1.AJ
     ∟1. Czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługi montażu instalacji solarnych? 2. Czy dotacja Instytucji Zarządzającej (zaliczka bądź refundacja) stanowić będzie podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług projektu?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.185.2018.1.KR
     ∟Określenia podstawy opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu lokalu.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.113.2018.2.SM
     ∟określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją projektów

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.136.2018.2.MH
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla usługi wykonywanej przez Gminę.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.877.2017.1.UNR
     ∟brak obowiązku ujęcia w sporządzonym w związku z likwidacją spółki spisie z natury: Nieruchomości, Budynku, Budynku w Budowie, kostki brukowej trwale posadowionej na Nieruchomości, uznanie czy wartość Budynku w Budowie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów na dzień rozwiązania spółki jako osobna pozycja czy też jako składnik wartości Nieruchomości, określenie podstawy opodatkowania dla towarów objętych spisem z natury,

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.4.2018.5.KC
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.712.2017.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu realizacji Projektów.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.29.2018.1.MP
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w świetle art. 29a ust. 1 podstawę opodatkowania VAT z tytułu wykonania przez Gminę instalacji Zestawu OZE stanowić będzie wyłącznie suma kwot wynagrodzenia otrzymana w tym zakresie przez Gminę od Mieszkańców biorących udział w Projekcie na podstawie umowy o wzajemnych zobowiązaniach, pomniejszona o podatek należny ?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.895.2017.1.KT
     ∟w zakresie uznania przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień ww. przekształcenia

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.753.2017.1.KR
     ∟w zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców na poczet dostawy kotłów centralnego ogrzewania, oraz opodatkowania otrzymanego dofinansowania

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.942.2017.1.AGW
     ∟Podstawa opodatkowania czynności przekazania samochodu osobowego na cele prywatne.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.817.2017.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - czy dotacja otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie części kosztów realizacji zadania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, - czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców przystępujących do projektu z tytułu wkładu własnego powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT, a jeżeli tak, to według jakiej stawki i kiedy powstanie obowiązek podatkowy, - czy Gmina może odliczyć podatek naliczony z faktur dotyczących realizacji Projektu, - czy przekazanie przez Gminę (po upływie trwałości projektu) prawa własności Instalacji na rzecz mieszkańców, za kwotę wniesionego wkładu własnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.709.2017.1.MP
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonania instalacji Zestawu Odnawialnych Źródeł energii.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.616.2017.2.AR
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonania przez Gminę instalacji zestawu OZE, stawki podatku mającej zastosowanie do czynności montażu Zestawu OZE na budynkach mieszkalnych oraz opodatkowania czynności przekazania na rzecz mieszkańców prawa własności Zestawu OZE po zakończeniu trwania projektu.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2017.2.JM
     ∟opodatkowanie wpłat i dotacji, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności opodatkowania przekazania prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu, stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, możliwość zwrotu podatku z wydatków dotyczących projektu w przypadku, gdy podatek VAT naliczony byłby wyższy niż podatek VAT.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.468.2017.2.AKO
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonania instalacji Zestawu OZE

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.302.2017.2.JP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zastosowanie właściwej stawki VAT, brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców, po 5 latach od zakończenia projektu, zastosowanie właściwej stawki VAT, prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych dotacji na sfinansowanie montażu instalacji na budynkach.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.145.2017.2.ISK
     ∟w zakresie sposobu dokumentowania rabatów pośrednich oraz prawa do obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.154.2017.2.AS
     ∟Opodatkowanie czynności przekazania nieodpłatnie publikacji.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.12.2017.1.ICz
     ∟Czy w związku z pobraniem kaucji Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania czynności opodatkowanej podatkiem VAT tj. świadczenia usług lub dostawy towarów?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.85.2017.1.WN
     ∟określenie podstawy opodatkowania

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.48.2017.1.AR
     ∟Spółka postępuje prawidłowo wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat. Wartość należnego podatku VAT od dotrzymanej dopłaty w kwocie brutto należy obliczać tzw. metodą „w stu”. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania dopłaty tj. w momencie otrzymania przez Spółkę środków na konto bankowe.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.115.2017.1.MT
     ∟W zakresie sposobu opodatkowania podatkiem VAT przekazywania Twórcom modeli realizacyjnych egzemplarzy autorskich monet kolekcjonerskich.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.73.2017.1.ŻR
     ∟Określenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT świadczeń finansowanych w części przez pracowników.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

1 2 3 4

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj