Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


194/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.636.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.419.2018.2.MP
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane na podstawie przepisów prawa energetycznego pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.451.2018.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2018.1.IG
     ∟W przypadku otrzymania/wypłacenia środków pieniężnych stanowiących różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną surowca lub półproduktu określoną w Umowie Ramowej należy potraktować otrzymaną/wypłaconą kwotę jako wynagrodzenie za świadczoną usługę opodatkowaną VAT. Otrzymane/wypłacone kwoty nie stanowią natomiast rabatu pośredniego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.558.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia korekty faktur

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.515.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.429.2018.2.MC
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu oraz ustalenie momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.426.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2018.1.AW
     ∟Rozliczanie i dokumentowanie udzielonych rabatów pośrednich.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.458.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.359.2018.2.BS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-552/16-12/KP
     ∟W zakresie braku obowiązku ujęcia faktur korygujących względem należności skorygowanych już na podstawie procedury z art. 89a ust. 1 oraz zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w świetle art. 89a ust. 4 ustawy na skutek cesji wierzytelności.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.294.2018.1.TKU
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii oraz ustalenie momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.318.2018.1.EK
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wpłaty (paybacków) na rzecz NFZ oraz podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia zwrotu wpłat (paybacków) od NFZ

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.298.2018.2.KBR
     ∟rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-249/14/18-5/S/AS
     ∟możliwość wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej wydanie przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM
     ∟IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.292.2018.2.MP
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.144.2018.1.JŻ
     ∟- określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - uznanie dokonywanych transakcji za wewnątrzzakładowe przemieszczenie własnych towarów oraz dostawy krajowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - złożenie deklaracji oraz sposobu opodatkowania dostaw krajowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie towarów za okresy od 1 kwietnia 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - obowiązek skorygowania transakcji dostawy towarów rozpoznanych jako WNT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), - możliwość dokonania korekty rozliczeń poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego w związku z dokonywanymi dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.179.2018.1.ISK
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielonych premii pośrednich oraz momentu dokonania tego obniżenia.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.82.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji dotyczącej dystrybucji produktów nabywanych przez szpitale lub inne podmioty lecznicze za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych lub bezpośrednio od Wnioskodawcy oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.81.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj