Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.473.2019.1.AGW
     ∟Stawki podatku obowiązujące dla usług modernizacji świadczonych na rzecz Spółek oraz ujmowanie w podstawie opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółek (pomniejszonego o kwotę podatku należnego).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.341.2019.2.MC
     ∟w zakresie: zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”, braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.347.2019.2.MŁ
     ∟Uznanie rekompensaty, którą zakład otrzymuje od Gminy za świadczenie publicznych usług przewozowych w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy jako obrót w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowanie stawką 8%.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.322.2019.2.RS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego i sposób dokumentowania otrzymanych kwot.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.229.2019.2.OA
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców oraz zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania wyliczonych metodą „w stu”.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.389.2019.1.KS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-120/16-5/19-S/IK
     ∟Brak obowiązku opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.273.2019.1.AZ
     ∟termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.376.2019.2.MD
     ∟Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę, sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę oraz sprzedaż zabudowanej działki gruntu.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.413.2018.7.MSO
     ∟- nieuznania dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikacyjnych w ramach realizowanego projektu pn.: „(…)” za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz - braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.290.2019.2.KOM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Agencji dokumentującej nabycie kompleksowej usługi pracy tymczasowej obejmującej również transport i zakwaterowanie pracowników tymczasowych.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.335.2019.2.KM
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.259.2019.2.MMA
     ∟Kupujący będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Ponadto Kupujący zamierza przebudować Nieruchomość na cele hotelowe oraz wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w analizowanym przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz prawo do zwrotu tego podatku w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.303.2019.3.MN
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT aportu do spółki zespołu składników przedsiębiorstwa stanowiącego dział NT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.253.2019.2.SJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, a także w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty dofinansowania wyliczonej metodą „w stu”.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.295.2019.1.AK
     ∟- Uznanie otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;- Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym Projektem

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.262.2019.2.PG
     ∟Gmina – opodatkowanie dotacji i odwrotne obciążenie – POŚ

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.265.2019.3.ICZ
     ∟Uznanie Uczestników niebędących Masterem za podatnika VAT z tytułu uczestnictwa w opisanej strukturze cash poolingu oraz Uznanie, że w ramach opisanej struktury cash poolingu Master nie świadczy/nie będzie świadczyć na rzecz innych Uczestników jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy, w konsekwencji czego Zainteresowani nie są/nie będą zobowiązani do rozpoznania dla celów podatku VAT importu usług w tym zakresie.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2019.2.IP
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją infrastruktury (majątku wytworzonego w ramach realizacji robót budowlanych trakcyjnych, robót dotyczących wiat przystankowych oraz kanalizacji deszczowej), która zostanie przekazana aportem do spółek komunalnych Miasta.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.170.2019.3.ICZ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym NS. powinna skorygować deklaracje VAT za okresy, w których uwzględniła podatek naliczony wynikający z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy i pomniejszyć kwoty podatku naliczonego wykazanego w tych deklaracjach o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy czy też powinna zmniejszyć kwotę podatku naliczonego, odliczonego na podstawie faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od dostawcy faktury korygujące?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.286.2019.1.KT
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z zamianą nieruchomości

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.207.2019.2.RW
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców; zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania wyliczonych metodą „w stu”.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.284.2019.6.DM
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu usług zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, powstanie na tych samych zasadach, na których powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi głównej. W przypadku, gdy – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca wykonywał będzie usługi stałej obsługi prawnej obowiązek podatkowy powstanie na zasadach szczególnych wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ww. ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.238.2019.2.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania mediów na rzecz najemców oraz opodatkowania wywozu nieczystości.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.193.2019.2.AW
     ∟Gmina – OZE: podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, stawka, moment powstania obowiązku podatkowego.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę oraz ustalenie podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów za symboliczną złotówkę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13