Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1565/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-897/15-3/EK
     ∟W zakresie opodatkowania i dokumentacji rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-898/15-3/EK
     ∟w zakresie opodatkowania i dokumentacji rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.568.2017.2.ŻR
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy aportu budynku agregatornii, studni głębinowych, zbiorników wyrównawczych na wodę czystą, odstojnika popłuczyn, poletka osadowego, zbiornika bezodpływowego na ścieki, zbiornika paliw, składu opału, ogrodzenia terenu z siatki stalowej z bramą wjazdową i furtką, drogi wewnętrznej utwardzonej płytami betonowymi oraz instalacji zewnętrznych zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy aportu budynku technologicznego stacji uzdatniania wody oraz zbiornika wody betonowego

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.375.2017.1.JG
     ∟Transakcja sprzedaży działki nr 186/1 o powierzchni 0,3265 ha zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, natomiast działka niezabudowana nr 272/3 o powierzchni 0,0012 ha podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2017.2.MT
     ∟Skoro w okresie od początku roku do dnia złożenia wniosku, tj. 26 lipca 2017 r. łączna wartość świadczonych usług wyniosła 180 000 zł, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do momentu przekroczenia kwoty określonej w tym artykule, tj. 200 000 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym wniosku. Przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie, w sytuacji rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.404.2017.2.WL
     ∟określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji, stawka montażu i dofinansowania

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-463/14//17-S/BS
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.361.2017.1.MN
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu w postaci lokali usługowych do spółki komandytowej.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2017.1.MT
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę usługi Wyjazdu należy zaklasyfikować do wyjazdów mających na celu sprawy zawodowe, biznesowe czy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jednakże należy wskazać, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji Wyjazdów składa się z szeregu elementów składowych, ale ich składnikiem wiodącym jest niewątpliwie samo organizowanie podróży turystycznych (zorganizowanie transportu, wyżywienia, noclegów, biletów wstępu czy wyjść na koncerty). Na przedmiotowe uznanie nie ma wpływu fakt, że klienci realizują podczas wyjazdu cele inne niż wyłącznie rekreacyjne (spotkania biznesowe), gdyż Wnioskodawca nie jest organizatorem konferencji, spotkań, szkoleń, a jedynie organizuje przejazd, pobyt na miejscu oraz ewentualnie dodatkowe atrakcje dla uczestników w czasie wolnym. Wnioskodawca wskazał, że organizowane wyjazdy mogą przyjmować charakter wyjazdów turystycznych.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.409.2017.2.KBR
     ∟w zakresie opodatkowania otrzymanych przez Gminę dotacji z WFOŚiGW i wpłat beneficjentów ostatecznych uczestniczących w programie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi polegającej na odbiorze od mieszkańców Gminy i transporcie oraz utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.532.2017.1.UNR
     ∟prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2017.1.AW
     ∟Opodatkowanie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami oraz podstawa opodatkowania tej czynności.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.265.2017.2.AS
     ∟w zakresie obowiązku rozpoznania importu usług zwolnionych z opodatkowania

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4013.4.2017.1.ISZ
     ∟W związku z treścią art. 132 ust. 7 ustawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca do składania korekt deklaracji DRA-1 powinien stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że Wnioskodawca w przypadku zmiany podstawy opodatkowania będącej jednocześnie podstawą do naliczenia Opłaty korekty dokonuje poprzez złożenie korekty deklaracji składanej za okres, w którym tę Opłatę wykazał.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.205.2017.3.ISK
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług księgowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze świadczeniem ww. usług księgowych

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.311.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy wartość rekompensaty jaką Wnioskodawca otrzymuje za świadczenie usług transportu zbiorowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.310.2017.2.MGO
     ∟Podstawę opodatkowania ustalić należy w wysokości wartości uzyskanego przez Spółkę z o.o., w zamian za aport, wzrostu posiadanego już udziału kapitałowego tj. ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej aport nieruchomości tj. działki budowlanej z rozpoczętą budową budynku.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.317.2017.1.ASZ
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia aportem nieruchomości.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.96.2017.1.LS
     ∟Skoro omawiane przeniesienie własności Nieruchomości dokonane przez Zbywcę na rzecz Nabywcy (dokonane w formie umowy sprzedaży) będzie podlegało faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolnione, ponieważ Strony transakcji – Zainteresowani zrezygnują ze zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.174.2017.2.ISZ
     ∟w zakresie obowiązków Wnioskodawcy w związku z dokonywanymi korektami cen surowców

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.404.2017.1.RM
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-505/15-3/17/S/DG
     ∟Rozliczenia VAT w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej w związku z przejęciem ZCP;

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.398.2017.2.MW
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przez Miasto nakładów zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zbycia nieruchomości w drodze zamiany z jednoczesnym dokonaniem potrąceń wartości nakładów

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.303.2017.1.AS
     ∟w zakresie obowiązku skorygowania podstawy opodatkowania w związku zawarciem umowy cesji leasingu finansowego oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku zmiany podstawy opodatkowania, wynikającej z obciążania dodatkowymi opłatami w wysokości podatku od nieruchomości oraz zmianą w trakcie trwania umowy leasingu stóp procentowych

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.251.2017.1.KT
     ∟W przedstawionej sprawie, jak już wyżej wskazano, nie zostały spełnione warunki dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że w takiej sytuacji Spółka powinna rozliczyć dokonaną dostawę na zasadach przewidzianych dla transakcji krajowych, wystawiając fakturę zgodnie z przepisami ustawy, z zastosowaniem właściwej stawki VAT. Ponieważ dla opisanych towarów ustawodawca nie ustalił stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku, ich dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z cyt. wyżej art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.327.2017.1.AKO
     ∟Przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Podhurtowników i/lub Punktów Sprzedaży Detalicznej, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych Produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego. Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT oraz podatku VAT należnego z momentem udzielenia (zapłacenia na rzecz Podhurtownika i/lub Punktu Sprzedaży Detalicznej rabatu pieniężnego), udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT
     ∟w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.271.2017.2.WB
     ∟Opodatkowanie czynności obciążania innych gmin kwotami, stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji oraz obowiązku dokumentowania ww. czynności fakturami VAT.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.249.2017.2.AS
     ∟w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania dostawy Budynku i Budowli oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy Nieruchomości

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.235.2017.1.JŻ
     ∟W zakresie opodatkowania realizowanych w ramach konsorcjum świadczeń.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj