Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3443/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.580.2018.1.PRP
     ∟podstawy opodatkowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-473/14-1/BW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji, które zostały następnie przekazane do samorządowego zakładu budżetowego.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.451.2018.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.426.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-136/13-2/EJ
     ∟Prawo do odliczenia w części podatku naliczonego przy budowie i rozbudowie sal gimnastycznych przekazanych szkołom w trwały zarząd

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-249/14/18-5/S/AS
     ∟możliwość wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej wydanie przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-708/15-4//2018/S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.292.2018.2.MP
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.82.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji dotyczącej dystrybucji produktów nabywanych przez szpitale lub inne podmioty lecznicze za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych lub bezpośrednio od Wnioskodawcy oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.81.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.84.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.657.2017.1.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT
     ∟w zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.367.2017.1.IG
     ∟W zakresie sposobu rozliczenia oraz udokumentowania przyznanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT
     ∟w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.168.2017.1.ISK
     ∟VAT - w zakresie obniżenia kwoty podatku VAT w przypadku promocji „cash back” typu I i typu II na rzecz Użytkownika Końcowego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz obowiązku wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu w związku ze zwrotem części ceny zakupu towaru w ramach promocji „cash back” typu I lub typu II.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.193.2017.2.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej premii od dostawcy z siedzibą w innym niż Polska kraju należącym do UE oraz w zakresie obowiązku korygowania wysokości obrotu z tytułu transakcji importu towarów w związku z otrzymaną premią.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.121.2017.2.JP
     ∟Brak prawa do odliczenia w 2017 r. podatku VAT w związku z realizacją projektu -uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.167.2017.1.MT
     ∟W zakresie uznania otrzymania premii od Agenta za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT oraz dokumentowania tej czynności za pomocą noty księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.189.2017.1.AS
     ∟Udzielanie rabatów pośrednich, obniżenie podstawy opodatkowania oraz sposób dokumentowania;

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.108.2017.1.KR
     ∟Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj