Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


369/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.234.2019.2.MK
     ∟Dla zastosowania art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik powinien uzyskać certyfikaty rezydencji od wspólników Spółki Niemieckiej. Przy weryfikacji, czy przekroczony został limit 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być brane wszystkie tego rodzaju wypłaty/świadczenia, w tym również wypłaty z tytułu należności, które na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sumowaniu podlegają wszelkie wypłaty dokonywane w roku podatkowym na rzecz podatnika, tj. wspólnika spółki transparentnej podatkowo.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Białorusi na podstawie umowy zlecenia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.293.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na umowę zlecenia

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2019.3.AC
     ∟opodatkowanie u źródła wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zakupu prawa do użytkowania oprogramowania komputerowego i obowiązek złożenia informacji IFT-1R

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.129.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelom Ukrainy.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.103.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze złożeniem przez zleceniobiorcę oświadczenia o rezydencji podatkowej.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.175.2019.3.MW
     ∟ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.174.2019.2.MW
     ∟Ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.202.2019.1.IR
     ∟Obowiązek płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego w Polsce wynagrodzenia przez członka zarządu będącego rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.86.2019.1.AKR
     ∟obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obcokrajowcami nieposiadającymi certyfikatu rezydencji (ustalanie rezydencji podatkowej na podstawie składanych przez nich oświadczeń)

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.57.2019.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawartych umów zlecenia z obywatelami Ukrainy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.462.2018.4.MN
     ∟Obowiązki płatnika podatku u źródła z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych, inspekcyjnych, badania biegłości.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.526.2018.3.BKD
     ∟czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła w związku z nabyciem: -Konsumenckich testów produktów, zaliczonych do Usług Inspekcyjnych oraz pozostałych wskazanych we wniosku usług.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.445.2018.2.MN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem na umowę zlecenie obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Gruzji, Rosji.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.541.2018.1.MR
     ∟Obowiązek poboru podatku u źródła.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.15.2019.1.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy zlecenia z obywatelem Łotwy

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.321.2018.5.JK2
     ∟W zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.444.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2018.4.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów i należności za obsługę techniczną.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.311.2018.2.AG
     ∟W świetle przedstawionych regulacji należy bowiem wskazać, że wypłacane wynagrodzenia rezydentom Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Białorusi, zobowiązanym do wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, którzy będą posiadali miejsce zamieszkania w ww. krajach, a w Polsce będą podlegali ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będą stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, który zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji i Umów nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonego obowiązku podatkowego - aby móc skorzystać z opodatkowania wynagrodzenia jakie wypłaca mu spółka zgodnie z powołanymi przepisami Konwencji (wyłącznie w kraju zamieszkania, w którym wspólnik ten podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) - nie musi uzyskać certyfikatu rezydencji i przekazać go spółce.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.224.2018.2.IR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia zleceniobiorcy

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.360.2018.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.361.2018.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.278.2018.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.128.2018.2.MT
     ∟Na Spółce dokonującej wypłat należności z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które: są obywatelami Ukrainy, oświadczyły, że posiadają centrum interesów życiowych w Polsce i nie przedstawiły Spółce certyfikatów rezydencji, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 1 updof.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.167.2018.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.145.2018.1.EC
     ∟Możliwość zastosowania postanowień umowy polsko-amerykańskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.79.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2019 r.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.182.2018.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj