Interpretacje do przepisu
art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3000/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-552/16-12/KP
     ∟W zakresie braku obowiązku ujęcia faktur korygujących względem należności skorygowanych już na podstawie procedury z art. 89a ust. 1 oraz zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w świetle art. 89a ust. 4 ustawy na skutek cesji wierzytelności.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.338.2018.2.RD
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wnoszeniem opłat członkowskich.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.406.2018.1.KR
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.314.2018.2.KK
     ∟Uznanie dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów za niepodlegające opodatkowaniu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.237.2018.2.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji, moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-175/15-2/ASZ
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.86.2018.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia składników do Spółek Celowych jako niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także opodatkowanie stawką 23% transakcji zbycia działek niezabudowanych do Spółek Celowych i zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia działki zabudowanej, oraz podstawa opodatkowania z tytułu wniesienia aportem działek niezabudowanych do Spółek Celowych

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1078/14-1/AR
     ∟W zakresie: prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; nieuwzględniania zdarzeń spoza zakresu ustawy o VAT w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; nieuwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy dostawy towarów i świadczenia usług wynikających z działalności podległych jednostek; braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.); braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT; możliwości zastosowania od razu proporcji właściwej, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata przeszłe.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.118.2018.1.MN
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi polegającej na zobowiązaniu się do zaprzestania poszukiwania nabywców nieruchomości i sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za określoną cenę, za którą będzie przysługiwać wynagrodzenie.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.68.2018.1.MP
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu ustalonej w porozumieniu opłaty za użytkowanie gruntu.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.59.2018.1.DM
     ∟Możliwości wystawienia faktury korygującej i obniżenia podstawy opodatkowania oraz wartości podatku należnego.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.29.2018.1.IT
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przy wystawianiu faktur za wykonane usługi

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.657.2017.1.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.806.2017.2.RH
     ∟Kiedy nastąpi moment powstania obowiązku podatkowego - czy w momencie otrzymania kaucji gwarancyjnej, czy w momencie przekształcenia jej jako zapłaty za fakturę?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.666.2017.2.AO
     ∟w zakresie uznania za podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług w zakresie dostarczania telewizji płatnej i internetu w przypadku gdy dochodzi do odpłatnej cesji wierzytelności handlowej powstałej z tytułu ich świadczenia, kwoty efektywnie uzyskanej w wyniku cesji wierzytelności po pomniejszeniu o podatek VAT należny

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.7.2018.1.MP
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania udziałów wydanych w zamian za aport Znaków towarowych

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.776.2017.2.MW
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Starego Taboru i Nowego Taboru

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.681.2016.8.RS
     ∟Opodatkowanie stawką 23% usług doradczych, nie uwzględnianie otrzymanej dotacji w podstawie opodatkowania oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciach związanych z realizowanym projektem.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.667.2017.2.SR
     ∟uznanie dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych projektów za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektów.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.814.2017.1.AGW
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych na podstawie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, nieuwzględnienie zadań spoza zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kalkulacji proporcji sprzedaży oraz braku obowiązku stosowania alokacji podatku naliczonego.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/443-723/13-3/S/17/IZ
     ∟Dla usług organizacji kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół, dla których Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU 55.20.19.0 „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi” wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w pozycji 163 jako usługi związane z zakwaterowaniem, Wnioskodawca ma prawo zastosować 8 % obniżoną stawkę podatku VAT.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/443-724/13-3/S/17/IZ
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozlicza podatek od towarów usług stosując zasady ogólne, czy też Spółka powinna sprzedając usługi w ośrodku wystawiać faktury VAT procedura marży dla biur podróży i stosować szczególne zasady opodatkowania określone w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług?

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.610.2017.1.PR
     ∟W okoliczności niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania z tytułu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości jest wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny wraz z kwotą pieniężną stanowiącą równowartość kwoty należnego podatku VAT od aportu przekazaną przez Spółkę Wnioskodawcy, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.574.2017.1.AO
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w związku z wniesieniem Wkładu Niepieniężnego w postaci nieruchomości.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.541.2017.1.AP
     ∟Brak uznania otrzymanej dotacji za element kalkulacyjny podstawy opodatkowania oraz prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na modernizację infrastruktury cieplno-elektrycznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj