Interpretacje do przepisu
art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1730/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.585.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2018.5.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanie usług faktoringowych obejmujących swym zakresem również nabywanie Wierzytelności od Polskich Zbywców, stawka podatku dla świadczonych usług faktoringowych oraz podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.530.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, określenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych przez Wnioskodawcę usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu ich nabycia.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.211.2018.2.MS
     ∟Rozpoznanie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kursu NBP po którym powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.549.2018.1.KB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.522.2018.3.KB
     ∟Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.500.2018.1.BS
     ∟Zwolnienia od podatku, import usług oraz podstawa opodatkowania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.508.2018.1.JŻ
     ∟Określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca opodatkowania nabywanych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.500.2018.1.JŻ
     ∟określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca świadczenia i opodatkowania nabywanych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.493.2018.2.KM
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonej usługi sekurytyzacji i braku obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.507.2018.1.KB
     ∟Sekurytyzacja - zwolnienie od podatku, import usług, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.406.2018.1.RD
     ∟Dotyczy opodatkowania otrzymanego bonusu, określenia miejsca opodatkowania oraz obowiązku podatkowego.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.395.2018.1.RM
     ∟miejscem świadczenia i opodatkowania usług reklamowych świadczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy jest terytorium państwa, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej, tj. Wielka Brytania; przedmiotowe usługi reklamowe należy wykazać w pozycji 11 deklaracji VAT-7; z uwagi na brak numeru VAT usługobiorcy - przedmiotowych usług reklamowych nie należy wykazywać w informacji podsumowującej

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.454.2018.3.ICz
     ∟miejsca świadczenia dla usług montażu/demontażu, przebudowy regałów magazynowych, konstrukcji logistycznych i wyposażenia magazynowego wykonywanych na terytorium Francji; - wykazania wartości ww. usług w deklaracji podatkowej; - opodatkowania usług świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy na terytorium Francji

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.438.2018.2.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.474.2018.2.RM
     ∟Usługi magazynowo - logistyczne nie stanowią usług związanych z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy w związku z czym usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy na terenie Niemiec, tj. w miejscu siedziby usługobiorcy.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.443.2018.2.IG
     ∟Usługi faktoringu, zgodnie z zawartą umową, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż wyłączone są ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy. Usługi faktoringowe opodatkowane będą według 23% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.458.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec, zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 23% dla prowizji przy imporcie usług pośrednictwa w znalezieniu rodziny z osobą starszą lub niepełnosprawną do opieki oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usługi, zwolnienia od podatku VAT importu usług od kontrahenta niemieckiego z tytułu świadczenia przez niego usług z obszaru nr 2 współpracy

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2018.1.AP
     ∟1. opodatkowania usług świadczonych przez Polskich Uczestników Systemu Cash Pooling;2. potraktowania odsetek uzyskiwanych przez Polskich Uczestników Systemu jako obrotu z tytułu transakcji mających charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania ich w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy;3. rozpoznania importu usług przez Polskich Uczestników Systemu z tytułu zapłaty kwoty odsetek oraz kwoty wynagrodzenia wypłacanego Agentowi z tytułu uczestnictwa w Systemie Cash Pooling.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.337.2018.2.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.470.2018.1.IT
     ∟zwolnienie od podatku, import usług, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego (sekurytyzacja)

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.372.2018.2.RM
     ∟Uznanie, że Wnioskodawca posiada na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.345.2018.2.PC
     ∟Uznania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usług przetwarzania i magazynowania za usługę kompleksową oraz miejsca opodatkowania świadczonych usług.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.407.2018.1.RD
     ∟Określenie miejsca opodatkowani usługi oraz wykazywania w deklaracji oraz informacji podsumowującej świadczonych usług.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.335.2018.1.JŻ
     ∟rozpoznanie świadczenia usługi telekomunikacyjnej oraz ustalenie miejsca jej świadczenia/opodatkowania

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.405.2018.1.IG
     ∟Usługi sekurytyzacji wierzytelności nabywane przez Spółkę stanowić będą import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, których miejscem świadczenia jest Polska. Spółka jako usługobiorca tych usług zobowiązana będzie do ich rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług, jako usług zwolnionych z tego podatku.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.146.2018.1.JS
     ∟określenie miejsca świadczenia usług

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.435.2018.2.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.266.2018.2.PW
     ∟Ukonstytuowanie zakładu na terytorium Polski.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4441-56/12-6/KP
     ∟W zakresie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj