Interpretacje do przepisu
art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


51/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.278.2018.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko uzyskujące dochody z Niemiec.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.275.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi prorodzinnej nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przekroczeniem limitu dochodu, tj. kwoty 112 000,00 zł.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.250.2018.2.MG
     ∟Czy Wnioskodawczyni rozliczając swój oraz męża PIT może rozliczyć syna do ulgi prorodzinnej? Czy biorąc pod uwagę przychód syna Wnioskodawczyni może od tego przychodu odliczyć składki społeczne, które pozwoliłyby osiągnąć rozliczenie poniżej kwoty 3 089 zł i możliwość rozliczenia syna do ulgi prorodzinnej?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.254.2018.1.PP
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.141.2018.2.IL
     ∟W stosunku do małoletniego dziecka tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.82.2018.1.IL
     ∟W stosunku do małoletniego syna tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.85.2018.2.ACZ
     ∟Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.100.2018.2.MD
     ∟Zainteresowanym, tj. Wnioskodawcy i jego małżonce nie przysługuje ulga prorodzinna na syna za 2016 r., ponieważ ustawodawca jako jeden z warunków skorzystania z przedmiotowej ulgi określił limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez pełnoletnie, uczące się dziecko.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.441.2017.2.BK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.308.2017.2.KK
     ∟Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – w przypadku umieszczenia dziecka w Domu Pomocy Społecznej przez opiekuna prawnego i osobę pełniąca funkcje rodzinny zastępczej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.350.2017.3.SŻ
     ∟Czy w świetle wyroku WSA w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 93/13, przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do organów Państwa, prawidłowe było dokonanie odliczenia ulgi w kwocie 1 112 zł od podatku dochodowego za 2014 r., z tytułu wychowywania pełnoletniego studiującego dziecka?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.299.2017.2.MG
     ∟Czy w rozliczeniu PIT-37 za 2017 r. Wnioskodawczyni będzie miała prawo do uwzględnienia ulgi jedynie na młodsze dziecko, czy też na dwójkę uczących się dzieci?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.327.2017.1.ŁS
     ∟Jak prawidłowo należy obliczyć dochód osoby fizycznej samotnie wychowującej dziecko oraz zwracającej nienależnie pobrane świadczenia w celu ustalenia prawa do odliczenia od podatku ulgi na dziecko?

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2017.1.IL
     ∟1. Co należy rozumieć przez "wykonywanie władzy rodzicielskiej"? 2. Czy uznaje się, że Wnioskodawczyni w roku 2015, 2016 i 2017 samotnie wykonywała/wykonuje władzę rodzicielską? 3. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych za 2015 r., 2016 r., 2017 r. w całości ulgę prorodzinną na oboje dzieci ? 4. Czy Wnioskodawczyni jako osoba samodzielnie sprawująca władzę faktyczną nad małoletnimi dziećmi może odliczyć w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych za kolejne lata w całości ulgę na oboje dzieci?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2017.1.ŁS
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.145.2017.4.MK
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.218.2017.1.IL
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje ulga prorodzinna za 2016 r. z uwagi na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia w sytuacji posiadania jednego małoletniego, niepełnosprawnego dziecka.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.199.2017.2.IL
     ∟Ustanowienie w 2009 r. opieki prawnej nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym krewnym (bratem ciotecznym), nie daje podstaw do skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. „ulgi prorodzinnej”, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.211.2017.1.NPR
     ∟Dochody uzyskane przez dzieci z tytułu pracy w Niemczech a możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.143.2017.1.JR
     ∟1) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się przez część roku w liceum w Polce, następnie pracująca za granicą (Londyn) i tam studiująca osiągnęła w roku podatkowym 2014 dochody wyższe niż 3 089 zł? 2) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2015 dochody wyższe niż 3 089 zł? 3) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2016 dochody wyższe niż 3 089 zł?

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.102.2017.2.KC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na dwoje uczących się dzieci, pełnoletniego syna i małoletniej córki?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.122.2017.1.IL
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła skorzystać w zeznaniu rocznym za 2016 r. z odliczenia ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.83.2017.2.JK
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.52.2017.2.IL
     ∟Wnioskodawca nie może skorzystać w rozliczeniu za rok 2016 z ulgi prorodzinnej na pełnoletnią wnuczkę, ponieważ, uzyskany przez nią w 2016 r. dochód przekroczył kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. kwotę 3.089 zł – zatem nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi prorodzinnej.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.8.2017.2.AJ
     ∟Czy w rozliczeniu za 2016 r. Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na trójkę dzieci, pomimo że najstarszy syn uzyskał dochód za 2016 r. (przychód w wysokości 3 876 zł 20 gr, koszty uzyskania przychodu 417 zł 18 gr, składki na ubezpieczenie społeczne 531 zł 44 gr, składki na ubezpieczenie zdrowotne 247 zł 44 gr, zaliczka na podatek dochodowy 184 zł)?

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.165.2017.1.IL
     ∟W stosunku do małoletnich dzieci tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w związku z utrzymaniem pełnoletnich dzieci stwierdzić należy, że ojciec uiszczając na nie alimenty wykonuje wobec nich w ograniczonym stopniu, obowiązek alimentacyjny i w związku z tym, w przypadku braku porozumienia rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia, ma możliwość odliczenia połowy przysługującej kwoty ulgi.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.57.2017.2.NPR
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego syna.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.103.2017.2.JK2
     ∟Skoro w przedstawionym stanie faktycznym sąd umieścił małoletnie dziecko w tymczasowej rodzinie zastępczej w osobie Wnioskodawczyni i Jej męża do czasu zakończenia postępowania, to nie można uznać, że Wnioskodawczyni pełniła w tym czasie funkcję rodziny zastępczej. Tym samym Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za miesiące luty, marzec, kwiecień 2014 r., a co za tym idzie Wnioskodawczyni nie ma prawa do skorygowania zeznania za 2014 r. i odliczenia ulgi za wskazane wyżej miesiące.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1.2017.2
     ∟Prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej za lata 2011-2015.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB24511.10.2017.1.ENB
     ∟Czy sposób rozliczenia zeznania podatkowego za 2014 r. był prawidłowy, czy też Wnioskodawczyni w pierwszej kolejności powinna w PIT/O wykazać ulgę na dziecko a następnie ulgę abolicyjną w wysokości możliwej do odliczenia, co spowodowałoby tylko zwrot podatku?

1 2

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj