Interpretacje do przepisu
art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1274/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.315.2018.2.MKA
     ∟Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Rosji oraz obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.292.2018.2.MM
     ∟W latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL3-3.4011.282.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia podatku u źródła pobranego przez podmiot marokański.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.372.2018.1.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2018.2.IR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.351.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie emerytury z otrzymywanej z Holandii przez Holendra zamieszkującego w Polsce.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.302.2018.1.JM
     ∟Opodatkowanie w Polsce emerytury z USA.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.219.2018.2.MP
     ∟ustalenie obowiązku podatkowego oraz zastosowanie ulgi abolicyjnej

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.214.2018.2.MS
     ∟opodatkowanie emerytury otrzymanej z Australii, Niemiec i Polski

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.196.2018.2.ENB
     ∟Możliwość odliczenia podatku stanowego zapłaconego w Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek doliczenia uprzednio odliczonego podatku federalnego.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.168.2018.3.KK
     ∟Czy w sytuacji, gdy umowa o pracę zawarta według prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki przewidywała, że wszystkie wykonane na jej podstawie utwory przynależą od swego powstania pracodawcy (pracodawca jest autorem i właścicielem praw autorskich do utworów powstałych jako „work for hire”) Wnioskodawca może zastosować do wynagrodzenia otrzymanego w 2017 r. od amerykańskiego pracodawcy koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof?

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.102.2018.2.RS
     ∟Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez katarskie przedsiębiorstwo.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.62.2018.3.ENB
     ∟Opodatkowanie emerytury z Holandii i obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.61.2018.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej w sytuacji kiedy do dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.70.2018.2.MM
     ∟Opodatkowanie przez rezydenta polskiego emerytury socjalnej otrzymywanej z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.60.2018.1.JM
     ∟w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.39.2018.2.WM
     ∟1. Czy przychody z najmu nieruchomości położonej w Anglii będą podlegały opodatkowaniu w Polsce ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? 2. Czy przychody z najmu nieruchomości położonej w Anglii będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych? 3. Czy Wnioskodawczyni z tytułu najmu nieruchomości w Anglii będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego jakiegokolwiek zeznania lub deklaracji.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.16.2018.3.RS
     ∟Czy renta chorobowa z Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.7.2018.2.RS
     ∟Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć się w Polsce z tytułu emerytury z Hiszpanii i wynagrodzenia z Holandii? Czy świadczenia te podlegają opodatkowaniu w Polsce?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.550.2017.2.JK2
     ∟Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.396.2017.2.RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Norwegii.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.367.2017.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów za rok 2017 oraz w zakresie opodatkowania przychodów za rok 2018 i lat kolejnych.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-711/16-9/RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem odpowiednio w Norwegii i Belgii.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.9.2018.1.JK3
     ∟W sytuacji nie osiągnięcia dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz podmiotu arabskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni będzie miała jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.358.2017.2.HD
     ∟Możliwość zastosowania odliczenia na podstawie art. 27g ustawy w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.366.2017.2.RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.368.2017.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej do dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.207.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów w zakresie możliwości stosowania faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej wynagrodzenia dla współtwórcy wynalazku a także w części dotyczącej kosztów wynagrodzenia podmiotów przygotowujących przeprowadzenie transakcji oraz w zakresie ujęcia potrąconego podatku u źródła w rozliczeniu rocznym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj