Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


301/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.299.2018.2.BG
     ∟- obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów, - obowiązku sporządzenia, przesłania i składania informacji IFT-2/IFT-2R.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.340.2018.1.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym z tytułu wypłaty wynagrodzenia za Licencję na korzystanie z programu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki amerykańskiej, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do: a. potrącenia podatku u źródła (withholding tax), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem postanowień art. 13 Umowy UPO, albo b. uzależnienia niepobrania podatku od udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, oraz c. wykonania innych obowiązków płatnika podatku, o których mowa w art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 3d Ustawy o CIT

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.334.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów oraz gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.354.2018.3.AZ
     ∟Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.428.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek obciążających Wnioskodawcę wypłacanych na rzecz Agenta w związku z uczestnictwem w cash poolingu.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.231.2018.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając należności licencyjne do B będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 3a i następne Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.341.2018.1.BG
     ∟czy Spółka dzielona, w zakresie Wydzielanych ZCP powinna ująć: - w deklaracjach CIT-10Z oraz CIT-6R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy podatek zryczałtowany został/zostanie pobrany przez Spółkę dzieloną, - w informacjach IFT-2R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w okresie od pierwszego dnia roku, w którym dojdzie do podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2018.1.AJ
     ∟Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym oraz uprawnienia do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2018.4.MK
     ∟W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.188.2018.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony) będzie, w stosunku do wypłat przychodów (dochodów) określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1, art. 21 i art. 22 updop, dokonanych przez Bank Dzielony w związku z działalnością Części Wydzielanej w Roku Podziału, zobowiązany do: • wystawienia i przesłania za Rok Podziału podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 updop (IFT-2, IFT-2R), • sporządzenia i przesłania za Rok Podziału do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26a updop (CIT-6R, CIT-10Z)

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.121.2018.1.JF
     ∟Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT
     ∟1. Czy odsetki wewnętrzne otrzymywane przez Spółkę (jako Uczestnika struktury cash poolingu) od pozostałych Uczestników Systemu będą stanowiły przychód Spółki w momencie ich otrzymania, tj. uznania rachunku Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT? 2. Czy odsetki wewnętrzne płacone innym Uczestnikom Systemu przez Spółkę (jako Uczestnika struktury cash poolingu) z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty, zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 3. Czy wynagrodzenie należne Bankowi od Spółki (jako Uczestnika struktury cash poolingu) w formie opłat i prowizji, będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? 4. Czy w przypadku korzystania przez Spółkę z finansowania innych podmiotów, powstające w konsekwencji zadłużenie spełniać będą definicję „pożyczki” określoną w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT dla potrzeb stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji? W przypadku uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe, tj. w przypadku uznania, że zadłużenie Spółki wobec innych podmiotów uczestniczących w opisanej strukturze cash poolingu powinno być traktowane jako pożyczka, o której mowa w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, czy finansowanie udzielone przez Spółkę innym podmiotom biorącym udział w strukturze cash poolingu powinno pomniejszać wartość zadłużenia, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT? 5. Czy w świetle art. 9a ustawy o CIT, Spółka jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling? 6. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku od wypłacanych na rzecz Agenta odsetek z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym, tj. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 26 ustawy o CIT?

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.73.2018.2.AW
     ∟Odsetki uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera (spółki duńskiej) w ramach systemu cash poolingu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) nie będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym PDOP, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.62.2018.1.JC
     ∟Czy odsetki uiszczane przez Spółkę na rzecz Lidera w ramach Systemu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) i w efekcie na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku u źródła?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.61.2018.1.JC
     ∟Czy odsetki uiszczane przez Spółkę na rzecz Lidera w ramach Systemu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) i w efekcie na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku u źródła?

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.43.2018.1.PW
     ∟Rozliczanie podatku u źródła w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada certyfikatów rezydencji podmiotów zagranicznych oraz w sytuacji gdy nie istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2017.2.MK
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.347.2017.2.AJ
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji. W razie braku podstaw do zastosowania na rzecz podatnika właściwej umowy o unikania podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy podatkowej, zasadne jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji, czyli jednolicie według najwyższej stawki podatku wynikającej z ww. przepisów UPDOF lub UPDOP.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.377.2017.2.JC
     ∟Wnioskodawca będzie jako płatnik uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat odsetek wyłącznie w sytuacji, w której jako uczestnik cash poolingu (będący posiadaczem ujemnym) będzie wypłacał odsetki uczestnikowi struktury niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (posiadaczowi dodatniemu) – Y.. Tym samym, w sytuacji uzyskania od Y. stosownego certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f updop, kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę (Uczestnika umowy – posiadacza ujemnego) odsetek będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce, o którym mowa w art. 21 ust. 3 updop, gdyż wszystkie przesłanki do jego zastosowania zostaną spełnione. Z samej tylko pełnionej przez Wnioskodawcę funkcji Posiadacza Głównego nie wynika natomiast obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.393.2017.1.EN
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę w ramach systemu cash poolingu na rzecz Pool leadera oraz pozostałych członków grupy kapitałowej (niebędących polskimi rezydentami podatkowymi).

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.342.2017.2.AP
     ∟Dotyczy skutków podatkowych nabycia przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od kontrahentów nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj