Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


152/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1023/14/19-S/AK
     ∟1) Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2) Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1022/14/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-3-14/15/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1024/14/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.158.2017.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - PPB3/4240-65/13-6/MA/MC
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia sp. z o. o. w spółkę komandytową oraz związanych z tym „niepodzielonych zysków”.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.7.2017.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.10.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.57.2017.1.KW1
     ∟W zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.62.2017.1.MC
     ∟w zakresie ustalenia czy na dzień przekształcenia w spółkę komandytową agio emisyjne będzie podlegało opodatkowaniu i czy spółka komandytowa będzie zobowiązana do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 6 updop

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.5.2017.1.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-611/15/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-62/15/17-5/S/MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.135.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z tytułu niepodzielonych zysków oraz powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z innych tytułów.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-4/15/16-2/S/LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.540.2016.1.MK
     ∟Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz składnika niepieniężnego w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia SKA będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.541.2016.1.MK
     ∟Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz składnika niepieniężnego w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia SKA będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-529/16-2/AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-510/16/KK
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód (dochód) opodatkowany z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z o.o. z lat ubiegłych (2008-2013) przeznaczane przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy spółki z o.o., w stosunku do których wspólnicy nie podjęli uchwały o ich wypłacie w formie dywidendy wspólnikom (przed przekształceniem), będą stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 tej ustawy?

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-430/12-5/16/S/DP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych: Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-654/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-263/12-8/16/S/DP
     ∟Czy niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Wnioskodawcy, który na podstawie uchwały wspólników Wnioskodawcy zostanie rozdysponowany w ten sposób, że zostałby przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCIT), tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 wyżej wskazanych ustaw i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-771/14-6/16/S/MC
     ∟czy zyski niewypłacone wspólnikom, lecz podzielone w inny sposób (w tym przekazanie na kapitał zapasowy) nie będą przychodem dla wspólników Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową i czy w związku z tym powstała Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku z tego tytułu

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-465/16-4/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj