Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


28/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.284.2017.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowe jest jednorazowe ujęcie kosztów, wynikających ze spłaty zaległych zobowiązań poprzedniego dzierżawcy, do celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.89.2017.2.DW
     ∟Czy strata poniesiona w związku z koniecznością zapłaty przez głównego zobowiązanego – agencję celną – zobowiązania związanego z importem towaru przez mocodawcę – importera, w sytuacji gdy importer (mocodawca) nie wywiązuje się z obowiązku celnego i podatkowego może być uznana jako koszt określony w katalogu kosztów, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1030.2016.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowo ustalono wartość początkową wprowadzonej w dniu 19 września 2016 r. nieruchomości gruntowej do księgi środków trwałych w kwocie 109.515 zł, którą stanowią cena nabycia - suma zapłaty dla Osoby fizycznej za nieruchomość w kwocie 105.900 zł i kosztów notarialnych 3.615 zł? Czy prawidłowo ujęto w dniu zapłaty w koszty operacyjne kwotę, którą zwrócono osobie fizycznej na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1029.2016.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowo ustalono wartość początkową wprowadzonej w dniu 19 września 2016 r. nieruchomości gruntowej do księgi środków trwałych w kwocie 109.515 zł, którą stanowią cena nabycia - suma zapłaty dla Osoby fizycznej za nieruchomość w kwocie 105.900 zł i kosztów notarialnych 3.615 zł? Czy prawidłowo ujęto w dniu zapłaty w koszty operacyjne kwotę, którą zwrócono osobie fizycznej na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR?

2014.12.18 - Minister Finansów - DD9/033/501/BRT/2014/RWPD-87374
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprawy, wierzytelność nabyta przez Spółkę jawną na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego w związku ze spłaceniem przez Spółkę jawną zobowiązania Spółki akcyjnej Y wobec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X, może, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostać odpisana i potraktowana jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w części wynoszącej 50% wysokości wierzytelności (tj. stosownie do zasad udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki) przy założeniu nieściągalności wierzytelności oraz w związku z zarachowaniem tej wierzytelności jako przychód przez poprzednika prawnego Spółki jawnej (tj. pierwotnego wierzyciela zabezpieczonej wierzytelności)?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-150/14/KB
     ∟możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na spłatę kredytu, którego Wnioskodawca będzie poręczycielem

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-143/14-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-51/14-6/KC
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprawy, wierzytelność nabyta przez Spółkę jawną na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego w związku ze spłaceniem przez Spółkę jawną zobowiązania Spółki akcyjnej Y wobec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X, może, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostać odpisana i potraktowana jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w części wynoszącej 50% wysokości wierzytelności (tj. stosownie do zasad udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki) przy założeniu nieściągalności wierzytelności oraz w związku z zarachowaniem tej wierzytelnoś...

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-87/14/MP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy, wierzytelność nabyta przez spółkę jawną na podstawie art. 518 par 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego w związku ze spłaceniem przez spółkę jawną zobowiązania spółki akcyjnej wobec sp. z o.o., może, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostać odpisana i potraktowana jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w części wynoszącej 50% wysokości wierzytelności (tj. stosownie do zasad udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach spółki) przy założeniu nieściągalności wierzytelności oraz w związku z zarachowaniem tej wierzytelności jako przychód przez poprzednika prawnego spółki jawnej, tj. pierwotnego wierzyciela zabezpieczonej wierzytelności?

2014.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-843/12-5/14-S/JR
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez Niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-820/13/JS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na zapłatę podatku VAT, cła i akcyzy (wraz z należnymi odsetkami), do zapłaty których Wnioskodawczyni została zobowiązana w związku z uznaniem Jej przez Urząd Celny za solidarnego dłużnika

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-332/13/DP
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-843/12-2/JR
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez Niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?

2013.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-722/12-2/MD
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji korzystanie z odpłatnej usługi poręczenia, tj. ponoszenie przez Wnioskodawcę, w szczególności wydatków na prowizję związaną z uzyskaniem poręczenia należnych Wnioskodawcy wierzytelności oraz ponoszenie opłat/prowizji z tytułu spłaty zobowiązań przez poręczyciela za Szpital, stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-793/12-2/GJ
     ∟Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na realizację gwarancji przez beneficjentów gwarancji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1132/12/KB
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty potrąconej przez bank z Jej lokaty

2012.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1117/12/GR
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-632/12-2/KR
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez Niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy ich odpłatnego zbycia akcji?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-920/12-2/JG
     ∟Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji SKA bądź innej formie ich odpłatnego zbycia

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-921/12-2/JG
     ∟Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji SKA bądź innej formie ich odpłatnego zbycia.

2012.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-960/12/AK
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy odpłatnego zbycia akcji?

2012.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-961/12/AK
     ∟Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w przypadku umorzenia przez niego części akcji w SKA w formie umorzenia dobrowolnego (zbycie akcji SKA na rzecz spółki w celu umorzenia) bądź innej formy odpłatnego zbycia akcji?

2010.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-206/10/KB
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na uregulowanie zaległych składek ZUS, niezapłaconych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, odsetek do tych składek oraz kosztów upomnień, do zapłaty których Wnioskodawca został zobowiązany w związku z nabyciem od tej spółki nieruchomości

2009.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-563/09-3/AMN
     ∟1. Czy przelane przez Wnioskodawczynię i jej męża środki z konta nieruchomości na brata męża (zgodnie z zapisem w akcie notarialnym) można zaliczyć do kosztów?2. Czy umniejszy to ewentualny dochód do opodatkowania z nieruchomości?

2008.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-297/08/AT
     ∟Czy w związku z zakupem przedsiębiorstwa ma Pani prawo zaliczenia do kosztów podatkowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ratach przez poprzedniego właściciela, czy o wskazaną kwotę powinna być co roku zwiększana wartość początkowa nabytych gruntów?

2008.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-176/08/KB
     ∟możliwość dokonania zapisu zdarzenia gospodarczego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie umowy poręczenia, aneksu do umowy oraz otrzymanej noty księgowej

2005.05.30 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/FA/4117-14a/2-39/05/JC
     ∟Czy wydatki, związane z pojazdem będącym przedmiotem leasingu, poniesione już po jego utracie, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2004.02.27 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0937/03
     ∟1. Czy w przypadku sprzedaży tego, uszkodzonego pojazdu wartość fakturowa netto zakupu będzie kosztem uzyskania przychodu?2. Czy należy korygować zapisy w księgach i deklaracje podatkowe z uwagi na fakt, że umowa leasingu została przerwana przed upływem podstawowego okresu umowy, a spółka dokonała zakupu pozostałości po szkodzie? Stan faktyczny: W dniu 12 maja 2003r. spółka jawna zawarła umowę leasingu samochodu ciężarowego Peugeot 206. W dniu 31 sierpnia 2003r. leasingowany pojazd uległ wypadkowi. Rzeczoznawcy PZU uznali szkodę za całkowitą i określili kwoty odszkodowania i wartości pojazdu po szkodzie. Zgodnie z umową leasingu w takiej sytuacji umowa wygasa, a s...

1

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj