Interpretacje do przepisu
art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3850/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji spółki w Hongkongu i miejsca opodatkowania sprzedaży tych akcji

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.476.2018.1.RK
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.345.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku PCC przez spółkę jawną.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2018.3.RR
     ∟korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku wykupu samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.472.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.350.2018.1.AN
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia koparki kryptowalut.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.515.2018.3.AP
     ∟Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na opłacenie podatku akcyzowego od zakupionego samochodu używanego z zagranicy oraz pozostałych wydatków.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.365.2018.2.WR
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji licencji na program komputerowy sfinansowanej częściowo z dotacji.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.437.2018.1.PSZ
     ∟Czy czynsz najmu lub dzierżawy przez spółkę komandytową nieruchomości od Wnioskodawczyni, której przysługują prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania tej nieruchomości i jednocześnie będącej komandytariuszem spółki komandytowej, będzie kosztem uzyskania przychodu przez wspólników spółki komandytowej, w tym Wnioskodawczynię, w takich proporcjach, w jakich każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni, uczestniczy w zysku spółki komandytowej?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.448.2018.1.IF
     ∟Nie ma przeszkód prawnych, aby zaliczyć wydatki na podjęte przez Wnioskodawcę niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku budownictwo do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.335.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów – strata z tytułu kradzieży.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.370.2018.1.DR
     ∟Czy wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.429.2018.1.MG
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.426.2018.2.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.450.2018.1.MS
     ∟skutki podatkowe spłaty nabytej wierzytelności

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2018.1.MPŁ
     ∟Czy, w świetle obowiązujących od dnia 19 lipca 2018 roku przepisów, Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, przed zmianą ustawy o PIT która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 (na podstawie - Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U.2017.2175), zmieniającej brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45a? Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania okresu rozliczeniowego od 1 stycznia 2018 roku, od kiedy nie dokonywał on odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego będącego przedmiotem darowizny, w taki sposób, że uwzględnione zostaną odpisy amortyzacyjne?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.474.2018.1.EC
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu mieszkania.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.307.2018.1.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów związane z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.323.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2018.2.DP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia roszczenia o odszkodowanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj