Interpretacje do przepisu
art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


97/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.235.2019.1.SJ
     ∟możliwość ujęcia w ewidencji środków trwałych całego budynku

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.160.2019.2.AC
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem konia … w wyścigach, a także ustalenia momentu ujęcia tych kosztów

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.614.2018.2.RK
     ∟Źródła przychodów

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.219.2018.2.MPŁ
     ∟Jaką wartość budynku Wnioskodawca powinien przyjąć za podstawę amortyzacji w dniu ujawnienia środka trwałego?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.104.2018.2.DB
     ∟1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wyżej wymienionych nieruchomości, które składają się z lokali mieszkalnych, handlowych jak i usługowych? 2. W jaki sposób ustalić wartość początkową tych nieruchomości? 3. Od jakiego miesiąca rozpocząć ujmowanie amortyzacji w kosztach uzyskania przychodów?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2017.2.IF
     ∟Jeżeli przedmiotowe nieruchomości były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli przez okres przekraczający 60 miesięcy i zostaną one po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawczynię dla potrzeb najmu, to nieruchomości te spełniają warunki do uznania ich za używany środek trwały, o którym mowa w art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% w skali roku, dla przedmiotowych lokali.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2017.1.KU
     ∟Czy zasadne jest zastosowanie przez Wnioskodawczynię indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 7% rocznie?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.198.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.165.2017.2.DW
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po zakończeniu inwestycji budowy budynku na gruncie użyczonym od właścicieli gruntu (prywatnie Wnioskodawczyni i drugiego właściciela) może zastosować stawkę amortyzacyjną, zgodną z wykazem stawek amortyzacyjnych, na podstawie art. 22h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.886.2016.2.SJ
     ∟Czy Wnioskodawca może zakupić mieszkanie własnościowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować je indywidualną stawką w wysokości 10% rocznie oraz obciążać odpisami amortyzacyjnymi koszty podatkowe?

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.970.2016.1.WM
     ∟Czy prawidłowe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych lokali mieszkalnych według rocznej stawki 10% pod warunkiem wykazania, że dany lokal był wykorzystywany przez przynajmniej 60 miesięcy przed nabyciem go przez Wnioskodawcę i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-15/16-3/WS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-666/16-4/KS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 10%?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-279/16-3/AN
     ∟Koszty uzyskania przychodu.

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-203/16-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu przez spółkę osobową.

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-788/15-3/MH
     ∟Czy Wnioskodawca może zakupić mieszkanie własnościowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować je indywidualną stawką w wysokości 10% rocznie oraz obciążać odpisami amortyzacyjnymi koszty podatkowe?

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-771/15-3/SK
     ∟Ponieważ nieruchomość została po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to czy zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma prawo do indywidualnej stawki amortyzacyjnej i czy może ją ustalić na poziomie 8% rocznie (amortyzacja w ciągu 12,5 roku, czyli 150 miesięcy)?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1242/15-2/DK
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1122/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych nieruchomości w ramach najmu prywatnego stanowiących koszty uzyskania przychodu, obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wpływu odpisów amortyzacyjnych na podatek od dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w przypadku sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie oraz wpływu odpisów amortyzacyjnych na podatek od dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-340/15/NL
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji lokalu mieszkalnego

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-608/15-2/PSZ
     ∟Czy ma Pani prawo do zastosowania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokalu mieszkalnego, które aktualnie wynajmuje?

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-122/15/Zuk
     ∟Czy można przyjąć 5% indywidualną stawkę amortyzacji budynków mieszkalnych nabytych w drodze spadku, przeznaczonych na wynajem?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-419/15-4/AM
     ∟Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Koszty te jednak – związane ze spłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nowego mieszkania z przeznaczeniem pod wynajem – można podzielić na występujące przed dniem przekazania środka trwałego do używania oraz poniesione po tej dacie. Bowiem to data przekazania przedmiotowego mieszkania do używania decyduje o tym, w jaki sposób będą rozliczane koszty dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ale dopiero od momentu ujawnienia środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-139/15-5/ASZ
     ∟Najem lokalu mieszkalnego – amortyzacja, wartość początkowa, indywidualna stawka.

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-194/15/MM
     ∟Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji wynajmowanego mieszkania na poziomie 10% w skali roku przez okres 10 lat?

2015.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1110/14/MZM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do amortyzacji wynajętych lokali stawką 10% od 1 stycznia 2014 r.?

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1300/14-2/MT
     ∟Wartość początkową lokalu stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kwota zapłacona sprzedającemu za lokal mieszkalny powiększona o koszty związane z zakupem (opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz podatek vat) oraz zapłacone odsetki od kredytu poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania, po odliczeniu wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, który nie podlega amortyzacji jak również wartości pozostałych kosztów związanych z zakupem udziału w prawie tego użytkowania. Wartość użytkowania wieczystego gruntu powinna zostać ustalona w ten sposób, że w oparciu o wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Wnioskodawca winien ustalić cenę metra kwadratowego gruntu, przyjętą przez Urząd Miasta dla celów obliczenia podatku od prawa wieczystego użytkowania gruntu. W oparciu o ustaloną w ten sposób cenę Wnioskodawca winien ustalić wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wnioskodawca ma prawo zastosować dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego indywidualną stawkę amortyzacyjną w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-746/14/HS
     ∟Możliwość uznania lokalu mieszkalnego za używany i zastosowania do jego amortyzacji indywidualnej stawki amortyzacyjnej w przypadku, gdy lokal ten powstał poprzez ustanowienie odrębnej własności.

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-811/14-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości i w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

1 2 3 4

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj