Interpretacje do przepisu
art. 22n ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


49/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22n ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.289.2017.1.IF
     ∟W zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uprzednio wynajmowanych w ramach najmu prywatnego.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.165.2017.2.DW
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po zakończeniu inwestycji budowy budynku na gruncie użyczonym od właścicieli gruntu (prywatnie Wnioskodawczyni i drugiego właściciela) może zastosować stawkę amortyzacyjną, zgodną z wykazem stawek amortyzacyjnych, na podstawie art. 22h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2017.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2016.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.298.2016.2.MM
     ∟Czy w przedstawionych zdarzeniach przyszłych, Wnioskodawczyni w momencie zmiany decyzji o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego w trakcie roku podatkowego, czy w kolejnym roku podatkowym (zakładając wcześniejsze założenie z początkiem roku ewidencji środków trwałych, w której to ewidencji mieszkanie będzie wpisane – ale Wnioskodawczyni nie będzie dokonywała odpisów do czasu zmiany decyzji) będzie Ona obowiązana uwzględnić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-203/16-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu przez spółkę osobową.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-769/15-2/KS
     ∟Wartość początkową podlegającego amortyzacji budynku, w części w jakiej budynek ten stanowi współwłasność Wnioskodawczyni należy ustalić w oparciu o regulacje art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania powoływanej przez Wnioskodawczynię zasady FIFO. W rezultacie wartość początkową budynku stanowił będzie udział w wysokości 0,522525 w budynku nabyty w drodze spadku, który należy określić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy tj. w wysokości wartości rynkowej z dnia nabycia spadku oraz udział w wysokości 0,174175 w budynku nabyty odpłatnie, który należy określić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 tj. według ceny nabycia w proporcji przypadającej na ten budynek. Przy czym wartość tę należy odnieść do udziału w budynku, który obecnie jest w rzeczywistości wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-751/15-4/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-803/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1096/14-3/KS
     ∟Czy wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych budynek mieszkalny nabyty w drodze spadku, od którego nie był zobowiązany zgodnie z przepisami odprowadzić podatku, a naliczone odpisy amortyzacyjne ujmować w kosztach uzyskania przychodu? Czy z uwagi na fakt, że budynek został wybudowany ponad 60 lat temu i zamieszkiwany był przez Wnioskodawcę ponad 20 lat przed jego nabyciem w drodze spadku, do jego amortyzacji można zastosować stawkę indywidualną w wysokości maksimum 10 %? Czy w związku z tym, że wraz z budynkiem mieszkalnym wynajmowany jest wolnostojący garaż posadowiony na tej samej działce, należy również ustalić jego wartość początkowa i dokonywać amortyzacji? Czy dla garażu, który przed nabyciem w drodze spadku używany był ponad 20 lat, Wnioskodawca ma prawo zastosowania stawki indywidualnej w wysokości maksimum 10%? Czy prawidłowym jest, w związku z rozliczaniem najmu w roku 2014 ryczałtowo, wprowadzenie budynku mieszkalnego oraz garażu do ewidencji środków trwałych w grudniu 2014r i rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych od stycznia 2015 r? Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów dojazdu prywatnym samochodem do nieruchomości wynajmowanej np. faktura za paliwo?

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-739/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej.

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-379/14-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany formy opodatkowania przychodów

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-380/14-4/AMN
     ∟Podatek dochodowyo od osób fizycznych w zakresie rozliczania odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą zasad opodatkowania przychodów z najmu

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-172/14/DP
     ∟Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-27/14/MW
     ∟Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej stanowiącej środek trwały w działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

2013.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1566/12/MW
     ∟1. Czy wydatki remontowe udokumentowane paragonami fiskalnymi mogą stanowić wydatki remontowe, które zwiększą wartość początkową wynajmowanego mieszkania?2. Czy wartość początkowa wynajmowanego mieszkania została prawidłowo ustalona?3. Czy zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% na podstawie art. 22j ust. l pkt 3 jest prawidłowe?

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1122/12-2/AP
     ∟Czy w opisanym stanie konieczna będzie forma aktu notarialnego, ażeby nieruchomość została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1175/12/PSZ
     ∟Czy środek trwały nie wprowadzony do wykazu (ewidencji) środków trwałych, a ujawniony podczas inwentaryzacji w późniejszym czasie należy potraktować jako ujawnienie oraz od kiedy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych i jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego?

2011.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-83/11-2/ASZ
     ∟Czy konieczna jest forma aktu notarialnego, ażeby nieruchomość wraz ze stanowiącym jej część składową budynkiem gospodarczym została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-71/11-2/ASZ
     ∟1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?

2011.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-309/11/KB
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej na skutek pożaru

2011.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-58/11/WRz
     ∟Czy instalacje kogenerator zaliczony do rodzaju 323 KŚT, można amortyzować 14% stawką amortyzacyjną?

2011.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-1194/10/WRz
     ∟Czy instalacje beztlenowej fermentacji odchodów zwierzęcych zaliczone do rodzaju 211 KŚT, można amortyzować 10% stawką amortyzacyjną?

2011.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1041/10/BK
     ∟w zakresie braku obowiązku kontynuowania amortyzacji środka trwałego w przypadku zmiany źródła przychodów oraz możliwości zastosowania do ponownej amortyzacji środka trwałego indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2011.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1098/10-3/JK
     ∟Opodatkowanie najmu.

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-756/10-3/JB
     ∟W zakresie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną na spółkę cywilną, której byt prawny ustał.

2010.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-664/10-4/JB
     ∟Stwierdzić należy, iż dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, a dokładnie czynności wyksięgowania z ewidencji środków trwałych zbytej nieruchomości oraz ujęcia w tej ewidencji nieruchomości nabytej w wyniku zamiany, podstawę stanowić będzie umowa zamiany sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 14.05.2010 r.

2010.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-675/10/TK
     ∟Czy nabyte w trakcie trwania spółki cywilnej środki trwałe, finansowane z wypracowanego, opodatkowanego zysku, mogą być amortyzowane w spółce cywilnej na podstawie uchwały wspólników/małżonków o przeznaczeniu tych środków trwałych do prowadzonej działalności gospodarczej i wpisu ich do ewidencji środków trwałych, bez zmiany umowy spółki?

2010.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-70/10-4/AGr
     ∟1. Przy zmianie formy opodatkowania przez jaki okres Wnioskodawca może amortyzować kombajn i samochód osobowy w opisanej sytuacji?2. Jaką Zainteresowany ma przyjąć wartość początkową opisanych środków trwałych?3. Przez jaki okres w roku z uwagi na działalność sezonową Wnioskodawca może amortyzować kombajn, a przez jaki samochód osobowy?4. Czy Wnioskodawca może komputer wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować przez pełny okres, czy przez okres skrócony?

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj