Interpretacje do przepisu
art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


64/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.335.2017.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz amortyzacja rozbudowanego budynku

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.281.2017.1.KU
     ∟1)Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 2)Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.276.2017.1.KU
     ∟3) Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 4) Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-693/15-2/2017/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną tj. 10 lat, o której mowa w art. 22j ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec zakupionego lokalu mieszkalnego, który następnie został zmodernizowany i przebudowany na gabinety lekarskie?

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.104.2017.1.MT
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania transakcji sprzedaży lokali

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-666/16-4/KS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 10%?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-708/15/ZK
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości 10%, na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1388/15-4/TW
     ∟Czy lokale mieszkalne powstałe z lokalu użytkowego, uprzednio wykorzystywanego przez okres ponad 60 miesięcy będą podlegały amortyzacji przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-108/15-4/KJ
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-878/15-4/AM
     ∟Wnioskodawca nie będzie mógł ustalić indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla tego środka trwałego tj. lokalu mieszkalnego w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/15-4/AM
     ∟Część odsetek, która przypada proporcjonalnie na wartość kredytu która posłużyła sfinansowaniu nabycia komórki lokatorskiej oraz lokalu mieszkalnego służącym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na nabycie nakładów na adaptację tej części nieruchomości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-831/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji oraz sposobu ustalenia wartości początkowej wynajmowanego mieszkania.

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-541/15-2/AJ
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierania, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop, tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Banku ? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca - czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie miał on obowiązek pobierać podatek u źródła od całości odsetek wypłacanych na rzecz Banku, pomimo okoliczności, że zaciągnięty kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ? 3. Czy w przypadku przekazania Wnioskodawcy przez Bank szwajcarskiego certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła w wysokości 5% ? 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (tj. od Komórki Lokatorskiej oraz ok. 50% powierzchni Części Lokalowej) i zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów ? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji wartości początkowej Nieruchomości podlegającej amortyzacji, należy uwzględnić okoliczność, że w umowie nabycia Nieruchomości cena nabycia Komórki Lokatorskiej oraz cena nabycia Części Lokalowej została skalkulowana odrębnie ? 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na adaptację / aranżacje Komórki Lokatorskiej oraz Części Lokalowej przeznaczonej na prowadzenia działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową Nieruchomości przyjętą dla potrzeb przyjętej amortyzacji ? 7. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla Nieruchomości na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22j ust. 3 pkt 2 Ustawy o pdof ? 8. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie nabycia Nieruchomości - w części proporcjonalnie przypadającej na wartość kredytu przeznaczonej na nabycie Komórki Lokatorskiej, Części Lokalowej przeznaczonej do prowadzenia działalności .gospodarczej, oraz na nabycie nakładów na adaptację (jedynie) ww. części Nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pytanie to dotyczy odsetek naliczonych po oddaniu Nieruchomości do używania) ?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-608/15-2/PSZ
     ∟Czy ma Pani prawo do zastosowania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokalu mieszkalnego, które aktualnie wynajmuje?

2015.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1470/14-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-340/15/PSZ
     ∟Czy kwalifikując budynek handlowo-usługowy trwale związany z gruntem do grupy 103 KŚT pozycja inne, można zastosować do niego indywidualną stawkę amortyzacji i dokonać jego umorzenia w ciągu 36 miesięcy, zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1078/14/AP
     ∟dot. sposobu ustalenia wartości początkowej lokalu, o którym mowa we wniosku oraz możliwości zastosowania indywidulnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji tego lokalu

2014.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-457/13/14-13/S/AM
     ∟W omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką komandytową, której jest wspólnikiem, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Konsekwencją wynikającą wprost z powyższego, będzie brak konieczności sporządzania szczególnej dokumentacji opisanej w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozumieniu bowiem przytoczonych przepisów, spółki komandytowej nie można uznać za podmioty powiązane, co oznacza, że na Wnioskodawcy, nie będzie ciążył obowiązek sporządzania dokumentacji zawieranych transakcji.

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-454/13/14-13/S/AM
     ∟W omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką komandytową, której jest wspólnikiem, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Konsekwencją wynikającą wprost z powyższego, będzie brak konieczności sporządzania szczególnej dokumentacji opisanej w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozumieniu bowiem przytoczonych przepisów, spółki komandytowej nie można uznać za podmioty powiązane, co oznacza, że na Wnioskodawcy, nie będzie ciążył obowiązek sporządzania dokumentacji zawieranych transakcji.

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-619/14/MP
     ∟1. Czy zasadne będzie naliczanie 10% stawki amortyzacyjnej jak dla budynków używanych? 2. Jak ustalić wartość początkową po zmianie sposobu użytkowania zakupionego budynku garażowego na gabinet lekarski?

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-366/13-4/AG
     ∟Czy koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu w czasie „przestoju” zwiększają cenę nabycia?Czy zaliczka wypłacona wykonawcy wadliwego parkietu, po oddaniu do użytkowania lokalu, zwiększa koszty ulepszenia, pomimo zerwania umowy w trakcie ulepszania i wystąpienia na drogę sądową?

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-454/13-5/AM
     ∟Zakres ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-454/13-8/AM
     ∟Zakres kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-461b/13/PSZ
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału będą wydatki na nabycie udziału oraz na ulepszenie budynku, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-457/13-8/IF
     ∟Zakres kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2013.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-461a/13/PSZ
     ∟Czy wynagrodzenie zapłacone przez Pana za wykonanie ulepszeń stanowić będzie wydatek podwyższający wartość początkową budynku, stosownie do treści art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj