Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


46/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.896.2016.1.PSZ
     ∟1. Czy ma Pani prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, które są naliczone od wartości początkowej przyjętych do użytkowania środków trwałych w równych ratach miesięcznych przez okres 12 miesięcy pomimo tego, że w miesiącach od stycznia do marca i od października do grudnia nie ma generowanego przychodu? 2. Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zmiana sposobu wyliczenia miesięcznego odpisu od nowego roku podatkowego poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisu w tym przypadku na 6 miesięcy jest zmianą metody amortyzacji i już do końca zamortyzowania poszczególnych środków trwałych musi Pani przyjąć metodę podziału rocznej amortyzacji na 12 miesięcy, a w ślad za tym obciążać koszty tylko przez 6 miesięcy po 1/12 rocznego odpisu?

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1050.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.898.2016.1.PSZ
     ∟Czy ma Pani prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, które są naliczone od wartości początkowej przyjętych do użytkowania środków trwałych w równych ratach miesięcznych przez okres 12 miesięcy pomimo tego, że w miesiącach od stycznia do marca i od października do grudnia nie ma generowanego przychodu? Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zmiana sposobu wyliczenia miesięcznego odpisu od nowego roku podatkowego poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisu w tym przypadku na 6 miesięcy jest zmianą metody amortyzacji i już do końca zamortyzowania poszczególnych środków trwałych musi Pani przyjąć metodę podziału rocznej amortyzacji na 12 miesięcy, a w ślad za tym obciążać koszty tylko przez 6 miesięcy po 1/12 rocznego odpisu?

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.995.2016.1.RK
     ∟Czy wydatki na zakup wyposażenia mieszkania, na potrzeby najmu, mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania dochodu z najmu i zostać odliczone jednorazowo w pierwszym miesiącu, w którym uzyskała przychód z najmu, tj. w sierpniu 2016 r. przy rozliczeniu podatku od dochodu dla osób fizycznych na zasadach ogólnych?

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.772.2016.2.RK
     ∟Czy koszty remontu i wyposażenia mieszkania, które Wnioskodawczyni poniosła w celu przystosowania mieszkania do najmu mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania dochodu z najmu i zostać odliczone jednorazowo w pierwszym miesiącu, w którym uzyskała przychód z najmu, tj. w sierpniu 2016 r. przy rozliczeniu podatku od dochodu dla osób fizycznych na zasadach ogólnych?

2016.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.495.2016.2.MS
     ∟określenie wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.493.2016.2.MS
     ∟określenie wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.494.2016.2.MS
     ∟określenie wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-236/16-2/TR
     ∟Koszty uzyskania przychodu.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.131.2016.2.MS
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.130.2016.2.MS
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-69/16-4/TW
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił wartość początkową mieszkania i wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2016.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-233/16-2/AM
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-871/15-4/MM
     ∟Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych wcześniej aportem do Spółki, od wartości przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która w Spółce zwiększyć ma kapitał zapasowy i w związku z tym podlegać będzie ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej: u.p.d.o.p)?

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-872/15-4/MM
     ∟Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową, Wnioskodawczyni będzie miała prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do Jej prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych wcześniej aportem do Spółki, od wartości przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która w Spółce zwiększyć ma kapitał zapasowy i w związku z tym podlegać będzie ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej: u.p.d.o.p)?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.12.2016.1.SK
     ∟Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową, Wnioskodawczyni będzie miała prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do Jej prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych wcześniej aportem do Spółki, od wartości przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która w Spółce zwiększyć ma kapitał zapasowy i w związku z tym podlegać będzie ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej: u.p.d.o.p)?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.11.2016.1.SK
     ∟Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych wcześniej aportem do Spółki, od wartości przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która w Spółce zwiększyć ma kapitał zapasowy i w związku z tym podlegać będzie ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej: u.p.d.o.p)?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1258/15-4/AM
     ∟Czy mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych wynajmowanego lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 67 wg. indywidualnej stawki amortyzacyjnej przyjmując za wartość początkową środka trwałego na podstawie wyceny przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1292/15-2/TW
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia na bieżąco w kosztach zakupionego wyposażenia, przed ustaleniem wartości i wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych apartamentów przeznaczonych pod wynajem, czy też powinny one podwyższać wartość środka trwałego i być amortyzowane wg właściwej stawki?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-523/15-2/AG
     ∟Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33%?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-524/15-2/AG
     ∟Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33%?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-419/15-4/AM
     ∟Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Koszty te jednak – związane ze spłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nowego mieszkania z przeznaczeniem pod wynajem – można podzielić na występujące przed dniem przekazania środka trwałego do używania oraz poniesione po tej dacie. Bowiem to data przekazania przedmiotowego mieszkania do używania decyduje o tym, w jaki sposób będą rozliczane koszty dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ale dopiero od momentu ujawnienia środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych.

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1300/14-2/MT
     ∟Wartość początkową lokalu stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kwota zapłacona sprzedającemu za lokal mieszkalny powiększona o koszty związane z zakupem (opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz podatek vat) oraz zapłacone odsetki od kredytu poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania, po odliczeniu wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, który nie podlega amortyzacji jak również wartości pozostałych kosztów związanych z zakupem udziału w prawie tego użytkowania. Wartość użytkowania wieczystego gruntu powinna zo...

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-811/14-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości i w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2014.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-449/14-2/TW
     ∟Amortyzacja lokalu mieszkalnego.

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-65/14-5/KSU
     ∟Czy ww. mieszkanie może być amortyzowane z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 7%? Czy odpisy amortyzacyjne mieszkania wynajętego od 1 października 2013 r. mają być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu od 1 listopada 2013 r.?

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-573/13-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia do mieszkania oraz w części dotyczącej możliwości zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przystosowanie mieszkania do stanu umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby najmu.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-195/13-4/KO
     ∟Czy prawidłowo została ustalona i zaliczona do kosztów roczna stawka amortyzacyjna w stosunku do dotychczasowego lokalu mieszkalnego w wysokości 5.840,05 zł (10%), nie uwzględniając w wartości początkowej wartości zapłaconego podatku od spadku?

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-283/13-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2013.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-283/13/HD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odliczyć roczną sumę amortyzacji samochodu w ciągu 6 miesięcy działalności?

1 2

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj