Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


836/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2018.2.AP
     ∟Stawki amortyzacji środka trwałego będącego.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.262.2018.2.RK
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do wartości początkowej lokalu mieszkalnego wartości wykonanych prac budowlanych na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.214.2018.1.DS
     ∟W zakresie stawki amortyzacyjnej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM
     ∟Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.214.2018.1.KS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości ½ udziału w lokalu użytkowym.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.205.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie instalacji gazowej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.156.2018.1.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.157.2018.1.BC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.153.2018.2.KK
     ∟Zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów i kosztów nabycia prawa w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.207.2018.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca winien dokonać korekty kosztów związanych z amortyzacją środka trwałego za okres wrzesień 2015 r. – lipiec 2016 r., na bieżąco w 2017 r., czy należy dokonać korekty podatku za lata ubiegłe, tj. odpowiednio 2015 r. i 2016 r.?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2018.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2018.1.DS
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.145.2018.1.DB
     ∟Począwszy od 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do zaliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nabyła przedmiotowy lokal mieszkalny w drodze darowizny, która następnie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Spełniona została tym samym negatywna przesłanka o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączająca możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli to nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie wyłącza jednak z kosztów podatkowych tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada nakładom, jakie podatnik faktycznie poniósł na ten środek trwały.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.109.2018.2DS
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środka trwałego zakupionego z dotacji

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.78.2018.3.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej koszty bieżące oraz koszty amortyzacji lokalu użytkowego?

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.19.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.9.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.80.2018.1.WR
     ∟Brak możliwości korekty wyboru metody amortyzacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj