Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


129/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2008.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1078/08-4/AM
     ∟W jaki sposób należy określić wartość początkową opisanych wyżej nieruchomości wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego do spółki, tj. czy podstawą do jej obliczenia będzie ich wartość rynkowa w chwili wniesienia, czy też należy przyjąć wartość wynikającą z ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę i jego małżonkę w związku z osiąganiem przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych. Czy w związku z wniesieniem opisanych wyżej budynków do spółki w formie wkładu niepieniężnego Wnioskodawca traci prawo do odliczenia podatku naliczonego od remontów i ulepszeń dokonanych w związku z eksploatacją wchodzących w jego skład budynków? Jak kształtuje się uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego po stronie Wnioskodawcy i nowoutworzonej spółki w związku z wniesieniem od niej wkładu w postaci przedsiębiorstwa?

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-995/08-2/IF
     ∟Wnioskodawca może zaliczyć wydatki dotyczące modernizacji do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na mieszkania wynajmowane - bezpośrednio albo pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne w zależności od charakteru tych wydatków i tego, w jaki sposób została ustalona wartość początkowa środka trwałego. Przy czym wykazanie związku poniesionych wydatków z osiągnięciem przychodów spoczywa na podatniku.

2008.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-559/08/AP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jego niezamortyzowanej wartości początkowej.

2008.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-500/08/KB
     ∟Możliwość dokonywania przez spółkę cywilną, w której wnioskodawczyni jest wspólnikiem, odpisów amortyzacyjnych od lokali, do których prawo użytkowania wniesiono do tejże spółki oraz sposobu ustalenia ich wartość początkowej i możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2008.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-350/08/DP
     ∟W jaki sposób należy określić wartość wynajmowanej powierzchni, gdy w akcie notarialnym nie wyodrębniono wartości gruntu, nie uwzględniając przy tym wynajmowanej powierzchni mieszkalnej, a tylko powierzchnię przeznaczoną na działalność gospodarczą?

2008.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-165/08/HD
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń budynku mieszkalnego na gabinety lekarskie?

2008.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-119/08/IG
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodu z najmu można zaliczyć odsetki od kredytu i amortyzację?

2008.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-24/08/MM
     ∟Czy wydatki poniesione w związku z nabyciem nieruchomości (odsetki od kredytu, opłaty notarialne i sądowe, prowizja dla pośrednika nieruchomości), adaptacją i remontem mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z wynajmem.

2008.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-421/07/MM
     ∟Czy koszty eksploatacyjne i koszty remontu i ulepszenia kamienicy są kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu?

2008.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-347/07-7/AŻ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – nieruchomości metodą uproszczoną.Zaliczenie wydatków związanych z remontem, rozbudową i nadbudową budynku mieszkalnego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu?

2008.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-146/07/ZK
     ∟Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na modernizację i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku, gdy podstawą amortyzacji tego budynku jest wartość początkowa ustalona na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-151/07/AP
     ∟Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalno-usługowego, który w części wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności gospodarczej?

2007.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-281/07-2/JB
     ∟Skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu zapłacone do dnia przekazania środka trwałego (tj. pokoju hotelowego) do używania, będą stanowić element wartości początkowej tego środka trwałego, natomiast po tym dniu będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia

2007.11.05 - Izba Skarbowa w Olsztynie - PBF/4117-005-26/07
     ∟- w przedmiocie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oraz nakładów na jego modernizację, dokonania korekt zeznań rocznych i przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w lokal stanowiący odrębną własność.

2007.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-103/07-2/JB
     ∟Czy skapitalizowane w okresie najmu mieszkania odsetki od kredytu zaciągniętego w całości na jego zakup można zaliczyć do kosztów związanych z wynajmem?

2007.07.23 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo - U.S.1431.DGI/415-29-79/WK/07
     ∟Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, pytanie dotyczy mozliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej: wydatków związanych z oplatą czynszu za lokal, internet, energię elektryczną; odpisów amortyzacyjnych od powierzchni lokalu mieszkalnego przeznaczonej na działalność gospodarczą; wydatków na remont lokalu w celu przystosowania do prowadzenia działalności gospodarczej.

2007.04.10 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GF/415/art.14a-24a/07/MZ
     ∟Czy w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokali, w celu ustalenia ich wartości początkowej, należy zastosować taką proporcję, która odpowiada proporcji powierzchni użytkowej danego lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku?

2007.04.10 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GF/415/art.14a-24/07/MZ
     ∟Czy kwota wydatków poniesionych na modernizację i rozbudowę budynku powinna podwyższyć wartość początkową środka trwałego jakim jest budynek mieszkalny?

2006.11.14 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/301/Z/K/06
     ∟Jak wynika ze złożonego wniosku podatniczka wynajmuje lokal mieszkalny studentom przez okres 9 miesięcy w roku, płacąc podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Aktualnie zaszła potrzeba przeprowadzenia w tym lokalu remontu, zainstalowania internetu oraz zakupu mebli i sprzętu AGD, w związku z czym pyta, czy w/w koszty może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy w sytuacji, kiedy wydatki przekroczą przychód może rozliczać je w następnych latach - jej zdaniem tak. Odnosząc się do powyższej kwestii

2006.10.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/FD1/415-42/06/GW
     ∟Uzyskuje dochody z tytułu najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Przychody oraz poniesione z w/w tytułu koszty ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z uwagi na zły stan techniczny elewacji wynajmowanego budynku, zamierzam przeprowadzić prace remontowe. Zakres tych prac, oprócz odbicia starej elewacji, napraw, zabezpieczeń, demontażu i innych tego typu prac, obejmuje także położenie 5 cm warstwy styropianu w celu zabezpieczenia murów przed dalszym murszeniem oraz wyrównania ubytków w murze. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy zaliczenia w/w wydatków do remontu, a co z tym związane - całości poniesionych wydatków do kosztów uzyskania prz...

2006.09.28 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - AD-III/415-49/2006
     ∟Dot. możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % na podstawie art.22 j ust. 3 pkt 1 dla posiadanych budynków mieszkalnych. Wnioskodawca jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych nabytych jako używane w rozumieniu art. 22 j ust. 3 w/w ustawy. Podatnik uzyskuje przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach, które opodatkowuje na zasadach ogólnych.Do celów podatkowych dokonywał odpisów amortyzacyjnych od w/ w budynków ustalając wartość początkową zgodnie z art. 22g ust.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stawkę amortyzacyjną na podstawie załącznika nr 1 do ustawy.Do tej po...

2006.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - PBB2-4117/3-0063/2006
     ∟Czy amortyzując budynek mieszkalny, przeznaczony na wynajem,według stawki amortyzacji 1.5% podatnik może, w 2006r. podwyższyć roczną stawkę amortyzacji z 1.5% do 10% w oparciu o art. 22j ust. 1 pk3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.04.07 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/415-62/06/R1
     ∟Czy przy nieruchomości amortyzowanej metodą uproszczoną, wydatki związane z wymianą ogrzewania i remontem dachu przekraczające 3.500 zł można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

2006.02.23 - Urząd Skarbowy w Oleśnie - PP-443/22/DR/05
     ∟Jakie będą skutki w podatku VAT, jeśli jeden z lokali, które zostały wynajęte na cele związane z działalnością gospodarczą po rozwiązaniu umowy, zostanie wynajęty na cele mieszkaniowe?

2006.02.06 - Urząd Skarbowy w Oleśnie - PDF-415/26/KG/05
     ∟Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na modernizację budynku mieszkalnego, wykorzystywanego w części do prowadzonej dzialalności gospodarczej oraz w części wynajmowanego, w przypadku gdy podstawą amortyzacji tego budynku jest wartość początkowa ustalona na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Postanowienie

2005.09.27 - Urząd Skarbowy w Złotowie - ZD/415-25/05
     ∟czy w świetle przepisów art. 22 g ust.10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku , w przypadku gdy wartość początkową budynku ustalono w sposób uproszczony , wydatki w kwocie 40.000 zł poniesione w 2005 roku na modernizację lokalu – pomieszczenia w tym budynku, używanego przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Pismem z dnia 12.08.2005 roku zwróciła się Pani do tut. Organu z zapytaniem, czy w świetle przepisów art. 22 g ust.10 ustawy z ...

2005.07.29 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DGII/005/30/2005
     ∟Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości zaadaptowanej w całości na punkt weterynaryjny, wykorzystywanej do działalności gospodarczej należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej ? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: w 1987 roku nabył do współwłasności 1/2 nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. B. W 1988 roku budynek został zaadaptowany poprzez rozbudowę ze zmianą przeznaczenia z budynku mieszkalnego na punkt weterynaryjny. Powstały w nim dwa gabinety weterynaryjne, prowadzone jako dwie odrębne działalności gospodarcze. Z w/w działalności gospodarczej rozliczał się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie gromadził...

2005.07.26 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PD/415-16/2005
     ∟ Zwracamy się z prośbą o interpretacje przepisów podatkowych w zakresie ustalenia rocznej stawki odpisów amortyzacyjnych wynajmowanej części usługowej w budynku mieszkalno-usługowym. W 2005 roku zakończyliśmy budowę części usługowej budynku mieszkalno - usługowego (zgodnie z projektem 51% budynku stanowi część mieszkalna, a 49 % usługowa). Część usługowa budynku stopniowo była oddawana do eksploatacji a następnie wynajmowana.

2005.07.26 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PD/415-15/2005
     ∟ Zwracamy się z prośbą o interpretację przepisów podatkowych w zakresie ustalenia wartości początkowejdo celów amortyzacji wynajmowanej części usługowej w 2005 roku zakończyliśmy budowę części usługowej budynku mieszkalno - usługowego (zgodnie z projektem 51% budynku stanowi część mieszkalna, a 49 % usługowa). Część usługowa budynku stopniowo była oddawana do eksploatacji a następnie wynajmowana.

2005.06.22 - Urząd Skarbowy w Zgierzu - I-1/415/8/05
     ∟Na jaką kwotę należy ustalić wartość początkową przyjętego do amortyzacji spłódzielczego własnościowgo prawa do lokalu mieszkalnego ? W dniu 20.04. 2005r. złożył Pan do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie ustalenia wartości początkowej przyjętego do amortyzacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 28.02.2005r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokarorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Pana zdaniem, wartość początkowa jaką należy przyjąć do amortyzacji w/w lokalu to wartość rynkowa czyli - 84.046 zł. Jest to kwota określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Naczelnik Urzędu...

1 2 3 4 5