Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


660/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.429.2018.1.MG
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.450.2018.1.BO
     ∟Odpisy amortyzacyjne.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.449.2018.1.BO
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni - przedsiębiorca, która otrzymała środki trwałe w darowiźnie przed 2018 r., może je amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robiła to do końca 2017 r.?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.4.PSZ
     ∟Czy, w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2018 r., Wnioskodawca może po tej dacie nadal zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w latach 2012-2013, w drodze darowizny?

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.299.2018.1.MD
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego (wartość ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika)

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.177.2018.2.EJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, miała prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.1.DB
     ∟Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. nie ma już prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że jak wskazano we wniosku darowizna udziałów w prawie własności przedmiotowych nieruchomości korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, spełniona została negatywna przesłanka o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączająca możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.145.2018.1.DB
     ∟Począwszy od 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do zaliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nabyła przedmiotowy lokal mieszkalny w drodze darowizny, która następnie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Spełniona została tym samym negatywna przesłanka o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączająca możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli to nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie wyłącza jednak z kosztów podatkowych tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada nakładom, jakie podatnik faktycznie poniósł na ten środek trwały.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.13.2018.1.KS1
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki komandytowej.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.211.2017.5.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.210.2017.5.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.362.2017.3.KS
     ∟Jeżeli w istocie przedmiotem amortyzacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność oddany do używania na podstawie umowy najmu, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywany przez poprzednich właścicieli przed okres co najmniej 60 miesięcy przed jego nabyciem, to można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Wnioskodawca przy jego amortyzacji może więc zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.202.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do samodzielnego ustalenia wartości początkowej Nieruchomości z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia, tj. z grudnia 2013 r., powiększonej o wartość dokonanych od tego okresu ulepszeń, stosownie do dyspozycji art. 22g ust. 8 i ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca jest uprawniony do ustalenia wartości początkowej Nieruchomości na dzień nieodpłatnego przekazania jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do dyspozycji art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.201.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości dla celów ustalenia wartości początkowej tej nieruchomości w przypadku nabycia udziału w ww. nieruchomości w drodze spadku oraz działu spadku

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.479.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokali niemieszkalnych nabytych w drodze spadku i darowizny

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.335.2017.2.KS1
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał możliwości zastosowania do przedmiotowego lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ww. środek trwały (lokal mieszkalny) nie spełnia warunku określonego w art. 22j ust. 3 pkt 1 ww. ustawy tj. nie był używany przed nabyciem go przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 60 miesięcy. Wnioskodawca będzie miał zatem możliwość dokonywać amortyzacji przedmiotowego lokalu mieszkalnego jedynie przy zastosowaniu stawki 1,5% zgodnie Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 1 pkt 45a ww. ustawy.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.305.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej oraz możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.304.2017.1.MJ
     ∟- możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej, - możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2017.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.337.2017.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.294.2017.2.MG
     ∟W zakresie zasad amortyzacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność powstałego z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.138.2017.2.NL
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzących w jego skład środków trwałych, oraz sposób ustalenia ich wartości początkowych i zaliczenia ww. odpisów do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.149.2017.2.MG
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.152.2017.1.MG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.168.2017.2.DR
     ∟Czy prawidłowe będzie ustalenie dochodu (lub straty) ze zbycia sprzedawanych środków trwałych w postaci ww. opisanej nieruchomości w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka – gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym – czyli w jaki sposób należy ustalić dochód w przypadku sprzedaży (przed upływem 5 lat) nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj