Interpretacje do przepisu
art. 22f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


42/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2018.1.DJD
     ∟Możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2018.1.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej ulepszonego lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem najmu.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.239.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.243.2018.1.MGR
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.428.2017.1.AG
     ∟Czy ulepszenie nabytego lokalu mieszkalnego, stanowiące powyżej 30% wartości nabycia, umożliwi zastosowanie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.79.2017.1.KO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazanych kontrahentom

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.80.2017.1.KO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazanych kontrahentom

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.87.2017.1.KS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynku częściowo oddanego do użytkowaniaW zakresie skutków podatkowych dokonania zniesienia współwłasności.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4511-1-34/16-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji umowy jako podatkowej umowy leasingu finansowego oraz ustalenia przychodu w związku z zawarciem podatkowej umowy leasingu finansowego.

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1174/15-2/MM
     ∟1. W jaki sposób określić wartość początkową wyżej opisywanej nieruchomości? 2. Czy cały odpis amortyzacyjny od wartości początkowej opisywanej nieruchomości stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-108/15-4/KJ
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-168/15-5/KS1
     ∟1) Czy prawidłowym jest uznanie przez Wnioskodawczynię za środki trwałe budynków niemieszkalnych posadowionych na udziałach w szeregu nieruchomości wniesionych przez nią jako aport do spółki cywilnej na podstawie pisemnego oświadczenia i w związku z tym, czy prawidłowym jest, że spółka cywilna dokonuje odpisów amortyzacyjnych - biorąc za podstawę art. 22a ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 22g ust. 1 pkt. 4 ppkt. a) i art. 22f ust. 1 oraz ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu wymogów powołanej ustawy w zakresie ewidencji środków trwałych, ustalenia ich wartości początkowej, po przyjęciu w sposób właściwy metody dokonywania odpisów i aktualizacji wyceny środków trwałych; zważywszy, że druga ze wspólniczek wniosła do tej spółki udziały w tych samych zabudowanych nieruchomościach niemieszkalnych również na podstawie oświadczenia pisemnego? 2) Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości położnej przy ul X. dokonana przez Wnioskodawczynię prowadzącą jednocześnie z tych udziałów działalność gospodarczą w spółce firmą G. R. Ł., A. H.-S. spółka cywilna, będzie zaliczona do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej (art. 10 ust. 1 pkt. 3 u.p.d.o.f.) ?

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1275/14-2/MT
     ∟Czy możliwe jest skorzystanie z podwyższonej stawki amortyzacji w wysokości 40% (na podstawie art. 22j ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/415-10/14/MS
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone w taki sposób, że każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz/lub kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia?

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/415-8/14/MS
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone w taki sposób, że każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz/lub kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia?

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-715/13-6/AG
     ∟Czy podatek VAT od zakupionego samochodu osobowego nie podlegający odliczeniu <6170,70-3702,44 (60%) = 2468,29> podwyższa wartość początkową tego środka trwałego?

2013.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-738/13/JS
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu? Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe (tzw. rata balonowa) Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w dacie ich poniesienia?

2013.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-737/13/JS,IBPBI/1/415-738/13/JS
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem I, tj. cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, Wnioskodawca powinien rozliczać koszty podatkowe z tytułu części odsetkowej raty leasingowej w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu, w której płatności z tytułu rat leasingowych zostaną określone zgodnie z Modelem II, tj. każda z rat leasingowych będzie zawierać część odsetkową oraz kapitałową, przy czym jedna lub kilka z rat leasingowych zo...

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-366/13-6/AG
     ∟Czy koszty zabezpieczenia dowodu oraz wykonania opinii rzeczoznawcy, a także koszty wytoczonego powództwa zwiększają cenę nabycia lokalu?

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-834/13-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-300/13-2/MK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy związane z projektem pn. „…”?

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-25/13-2/DS
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo przyjął wartość początkową samochodu przy wprowadzaniu go do ewidencji środków trwałych biorąc pod uwagę cenę nabycia zgodnie z umową z poprzednim właścicielem, a nie wartość rynkową z dnia wprowadzenia do ewidencji oraz fakt, iż stanowi on współwłasność ojca w równej części, i czy w związku z tym jest uprawniony do przyjęcia indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40%, przez co samochód zostanie w pełni zamortyzowany w ciągu 30 miesięcy?

2013.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-780/12-2/AG
     ∟Czy możliwe jest skorzystania z podwyższonej stawki amortyzacji w wysokości 40%, na podstawie art. 22j ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-582/12-2/AG
     ∟Czy lokal mieszkalny, który Wnioskodawczyni planuje kupić, stanowi środek trwały przed planowanym wykonaniem ulepszenia?Czy jeżeli Wnioskodawczyni poniesie wydatki na ulepszenie lokalu powyżej 30% wartości nabycia, będzie mogła zastosować art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-239B/12/AK
     ∟W jakiej wartości należy wprowadzić część danej nieruchomości do ewidencji środków trwałych (wg wartości rynkowej – wyceny dokonanej przez podatniczkę, czy wg wartości nabycia widniejącej na akcie notarialnym)?

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-350/11-7/AG
     ∟Czy ulepszenie nabytego lokalu mieszkalnego stanowiące powyżej 30% wartości nabycia umożliwi zastosowanie się do art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-9/11-2/AG
     ∟1.Czy wartość nabycia udziału w nieruchomości wspólnej zwiększa wartość nabycia nieruchomości głównej, czy stanowi odrębny składnik majątku?2.Czy w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych, wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości, np. czynsz, energia elektryczna, wywóz nieczystości, eksploatacja wind, itp., zwiększają cenę nabycia nieruchomości, czy zwiększają wydatki na ulepszenie?3.Czy wydatki na zakup wyposażenia kuchni, łazienki oraz mebli biurowych będą zwiększały nakłady na ulepszenie?4.Jaki współczynnik amortyzacji powinien być zastosowany, przy założeniu, że nakłady na ulepszenie przekroczą 30%ceny nabycia nieruchomości?5.Jeżeli udział w nieruchomości wspólnej stanowić będzie odrębny składnik majątku, to jak powinien być sklasyfikowany i jaki współczynnik amortyzacji należy zastosować?6.Czy odsetki od kredytu będą zwiększały w trakcie prac adaptacyjnych cenę nabycia, czy nakłady na ulepszenie?

2011.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-41/11-5/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz w części dotyczącej ustalenia kwoty limitu odpisów amortyzacyjnych.

2010.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-156/10-3/KS
     ∟na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w formie darowizny nieruchomości zabudowanych. Jednocześnie wartość początkową nieruchomości zabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 22g ust. 15 powoływanej ustawy tj: w wysokości wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny, chyba że umowa darowizny określi tę wartość w niższej wysokości.

1 2

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj