Interpretacje do przepisu
art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


654/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.413.2018.1.WR
     ∟Możliwość dalszego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny mającej miejsce przed 1 stycznia 2018 r.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2018.1.MPŁ
     ∟Czy, w świetle obowiązujących od dnia 19 lipca 2018 roku przepisów, Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, przed zmianą ustawy o PIT która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 (na podstawie - Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U.2017.2175), zmieniającej brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45a? Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania okresu rozliczeniowego od 1 stycznia 2018 roku, od kiedy nie dokonywał on odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego będącego przedmiotem darowizny, w taki sposób, że uwzględnione zostaną odpisy amortyzacyjne?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2018.2.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia działek

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni - przedsiębiorca, która otrzymała środki trwałe w darowiźnie przed 2018 r., może je amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robiła to do końca 2017 r.?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.470.2018.1.KO
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.456.2018.1.KO
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.359.2018.3.DJD
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2018.2.AP
     ∟Stawki amortyzacji środka trwałego będącego.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.281.2018.1.PSZ
     ∟Czy właściwym postępowaniem jest ujęcie gruntu w ewidencji środków trwałych i potraktowanie go jako odrębny środek trwały, a w konsekwencji czy odsetki od kredytu na jego zakup ujmować w kosztach firmy? Czy środek trwały będzie kompletny i zdatny do użytkowania w momencie wybudowania na nim warsztatu samochodowego, a odsetki od kredytu zwiększać będą jego wartość początkową do momentu oddania go do użytkowania?

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2018.1.BC
     ∟Określenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.203.2018.4.MD
     ∟Moment zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kup, ustalenie wartości początkowej, ujmowanie w kup wyposażenia, indywidualna stawka amortyzacji

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM
     ∟Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.218.2018.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty wartości początkowej środków trwałych polegającej na zwiększeniu wartości początkowej o podatek od towarów i usług, co do którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony, oraz do skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych podlegających amortyzacji?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.167.2018.1.BC
     ∟Możliwość rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zakupionej w 2012 roku.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.205.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie instalacji gazowej

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.262.2018.1.WR
     ∟Przychód uzyskany z tytułu zbycia gruntu, uprzednio wycofanego z działalności gospodarczej, stanowił będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem między dniem wycofania składnika majątku (gruntu) z działalności gospodarczej a dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat – (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. gruntu będzie wartość początkowa tego gruntu wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca posiada 50% udziału w spółce jawnej oraz fakt, iż w wyniku wycofania ww. gruntu z działalności gospodarczej otrzymał 1/2 część tego gruntu, to stosownie do treści cytowanego uprzednio art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy należy ustalić proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w tej nieruchomości (gruncie), tj. 50%.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.202.2018.1.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.154.2018.3.RR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntu wraz z budyniem mieszkalno-usługowym

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.169.2018.1.PSZ
     ∟Czy w świetle art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 200), dostawa montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego oraz dostawa montaż i uruchomienie systemu załadunku i rozładunku stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego zwiększają wartość początkową pieca, jako koszty związane z przystosowaniem środka trwałego - dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego, który w wyniku realizacji ww. zamówień będzie kompletny i zdatny do użytku? Tym samym, czy dwukomorowy piec do hartowania szkła płaskiego po uruchomieniu z uwzględnieniem ww. elementów będzie spełniał definicję środka trwałego w rozumieniu art. 22 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tak ustalona wartość początkowa będzie podstawą do amortyzacji środka trwałego pod nazwą „Dwukomorowy piec do hartowania szkła płaskiego”?

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2018.1.DS
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.122.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie przychodu – sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.173.2018.1.DP
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.89.2018.1.KS1
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej w części wykorzystywanej w działalności gospodarczej Wnioskodawcy

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.88.2018.1.KS1
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.90.2018.1.KS1
     ∟ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.99.2018.2.KC
     ∟Czy wprowadzenie drugiego auta – C.. do ewidencji środków trwałych firmy, Wnioskodawczyni może zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj