Interpretacje do przepisu
art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


720/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2018.2.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia działek

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.329.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.194.2018.2.BC
     ∟1. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wyburzonego budynku, 2. Możliwość zaliczenia do wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego kosztów rozbiórki wyburzonego budynku.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.299.2018.1.MD
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego (wartość ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM
     ∟Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.143.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej wniesionej w formie wkładu do spółki cywilnej.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.188.2018.2.RK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości, tj. działki i posadowionego na niej budynku mieszkalnego należy traktować jako źródło przychodu wskazane w art. 10 ust. 1 punkt 8 litera a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako zbycie w 2018 r. tej nieruchomości wykorzystywanej w prowadzeniu działalności gospodarczej i ujętej w ewidencji środków trwałych, po upływie 5 lat od daty nabycia w 2008 r. nie powoduje powstania przychodu, czy jako przychód wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako pozarolniczą działalność gospodarczą?

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.187.2018.2.RK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości, tj. działki i posadowionego na niej budynku mieszkalnego należy traktować jako źródło przychodu wskazane w art. 10 ust. 1 punkt 8 litera a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako zbycie w 2018 r. tej nieruchomości wykorzystywanej w prowadzeniu działalności gospodarczej i ujętej w ewidencji środków trwałych, po upływie 5 lat od daty nabycia w 2008 r. nie powoduje powstania przychodu, czy jako przychód wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako pozarolniczą działalność gospodarczą?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2018.1.DS
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.106.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.92.2018.2.MPŁ
     ∟Czy wskazane wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie skutkować koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym były one wykorzystywane w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej i kiedy znajdowały się w ewidencji środków trwałych?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2018.1.AW
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.452.2017.2.KS1
     ∟Skoro jak wykazano uprzednio Wnioskodawczyni posiada udział we współwłasności nieruchomości – budynków, to ponoszone przez nią wydatki jako współwłaściciela nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia z pozostałymi współwłaścicielami, nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym/w obcych środkach trwałych w rozumieniu art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyklucza to możliwości zakwalifikowania ponoszonych w tej części wydatków jako element wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.56.2018.1.RR
     ∟określenie stawki amortyzacyjnej

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.27.2018.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.414.2017.2.KR
     ∟Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.476.2017.1.IF
     ∟w zakresie możliwości dokonania amortyzacji lokalu mieszkalnego od wartości początkowej określonej według ceny zakupu oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.473.2017.1.KS1
     ∟Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości (działki zabudowanej budynkiem) do spółki komandytowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie to czynność prawna neutralna podatkowo.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.506.2017.1.KS1
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej odpisów amortyzacyjnych od wniesionego aportem budynku.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2017.1.IR
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i kosztów sprzedaży nieruchomości w przypadku przejęcia długu lub przystąpienia do długu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj