Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


37/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.111.2017.1.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym wydatki mogą zostać (zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1002.2016.2.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę wydatki przeznaczone na remont oraz nakłady mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu?

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-555/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-553/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-554/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-239/14-5/AMN
     ∟Czy uzyskana dotacja, refundacja na chwilę obecną pierwszej transzy na zakup samochodu ciężarowego oraz maszyn z przeznaczeniem do produkcji bielizny oraz dotacja drugiej transzy (w toku) jest przychodem Wnioskodawcy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-239/14-6/AMN
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (odpisy jednorazowe amortyzacyjne, koszty paliwa, naprawy samochodu, naprawy maszyn, zakup części zamiennych, z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych) w pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/415-2/14/SD
     ∟1. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawczyni mogła dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych w wysokości 205.000,00 (50.000 EURO)?2. Jeśli zostanie dokonany jednorazowy odpis amortyzacyjny w ww. wielkości, to czy pozostała kwota wartości środka trwałego tj. 64.716,00 zł powinna zostać zamortyzowana w 2014 r. zgodnie z ogólnymi zasadami, czyli z roczną stawką amortyzacyjną wynoszącą (dla urządzeń z 4 grupy KŚT ) 14%?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1079/13/KB
     ∟jednorazowa amortyzacja samochodu

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-60/14/KB
     ∟jednorazowa amortyzacja – zatory płatnicze

2013.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-442/13-2/EC
     ∟Stwierdzić należy, iż dokonując oceny, czy Wnioskodawca spełnia kryteria małego podatnika, w celu ustalenia limitu, o którym mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy brać pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) osobno dla każdo z podmiotów, w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza. A zatem spółka cywila może dokonać w 2013r. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-441/13-2/EC
     ∟Dokonując oceny, czy Wnioskodawca spełnia kryteria małego podatnika, w celu ustalenia limitu, o którym mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy brać pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) osobno dla każdo z podmiotów, w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza. A zatem spółka cywila może dokonać w 2013r. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-38/13/ESz
     ∟Dot. możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych.

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-895/12-2/AMN
     ∟Czy ze świadczenia w miejsce zaległych opłat za mieszkanie powstanie dla dłużnika przychód w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 26 lipca l99l r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółdzielnia ma obowiązek poboru zaliczki na ww. podatek?

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-880/12-4/AMN
     ∟Czy prawidłowa będzie jednorazowa amortyzacja tego środka trwałego? (na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2011.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-825/11-2/IM
     ∟Czy Wnioskodawca może zastosować amortyzację jednorazową?

2010.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-324/10/PSZ
     ∟Czy jako „mały podatnik", po trzyletnim okresie (2007-2009) dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100% wartości początkowej środków trwałych Wnioskodawca ma prawo w miesiącu lutym 2010 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowy odpis amortyzacyjny w kwocie 6.700 zł, uznając jednocześnie, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jako „małemu podatnikowi” przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych jednorazowych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grup 3-8?

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-275/10/AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej, w tej części, w której sieć ta zlokalizowana jest na terenie własnym Spółki, oraz na działce, której jest współwłaścicielem (w części przypadającej na jej udział), spełnia przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy, a zatem jako przekazanie na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.

2009.10.15 - Minister Finansów - DD2/033/106/DZU/KZU/08/PK-562
     ∟Czy Wnioskodawca jako podatnik prowadzący działalność w zakresie usług transportowych miał prawo do jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego?

2008.12.30 - Minister Finansów - DD2/033/113/DZU/08/PK-565
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać amortyzacji środków trwałych zakupionych w trakcie 2007 r. metodą określoną w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.12.30 - Minister Finansów - DD2/033/111/DZU/08/PK-567
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości przysługującego limitu 50 000 euro na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od zakupionych i oddanych do użytkowania w maju i październiku 2007 r. środków transportu w związku z tym, że jednorazowe odpisy amortyzacyjne stanowią pomoc de minimis?

2008.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-542/08/PSZ
     ∟Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnikowi przysługuje prawo skorzystania z pomocy de minimis, poprzez dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

2008.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-377/08/PSZ
     ∟Czy podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego - zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-267/08/WRz
     ∟Czy mały podatnik może skorzystać z jednorazowo z odpisu amortyzacyjnego od wartości zakupionego samochodu ciężarowego?

2008.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-115/08-4/IF
     ∟Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego mają możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym ciągników siodłowych i naczep

2008.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-520/07/PSZ
     ∟Czy spółka powstała po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez osoby fizyczne ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego?

2007.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-106/07-2/AM
     ∟Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w złożonym wniosku oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że ma Pan prawo, jako mały podatnik do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowy od wartości początkowej zakupionego środka trwałego do równowartości kwoty 50 000 euro

2007.09.27 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - DO/415-64/07
     ∟Status małego podatnika, o którym mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwość korzystania z uprawnień wynikających z art. 22k ust. 7 tejże ustawy?

2007.09.25 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - DO/415-63/07
     ∟ Status małego podatnika, o którym mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwość korzystania z uprawnień wynikających z art. 22k ust. 7 tejże ustawy?

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj