Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


656/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.409.2018.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po zmarłym małżonku.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.399.2018.1.MT
     ∟Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo umowy przeniesienia własności udziałów w nieruchomości położonej na działce 2/3, nabytych w 2016 r. w spadku po ojcu, w wykonaniu postanowień zawartej umowy przedwstępnej, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, stanowić będzie dla ww. Zainteresowanych czynność odpłatnego zbycia tych udziałów w nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dochód Zainteresowanej będącej stroną postępowania i Jej rodzeństwa uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.388.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.194.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu refinansowego.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2018.2.MG
     ∟Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość będzie stanowić koszt odpłatnego zbycia zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na pomniejszenie przychodu, tj. ceny określonej w umowie?

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.370.2016.11.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytych wskutek darowizny oraz w wyniku podziału majątku wspólnego

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2018.1.AKU
     ∟zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłym ojcu w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.322.2018.1.AKU
     ∟Czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku mieszkalnym oraz kolektorów słonecznych na połaci dachu budynku mieszkalnego wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego?

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.197.2018.2.AW
     ∟Przeznaczenie środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości lokalowej, w której są realizowane własne cele mieszkaniowe.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.264.2018.2.AKU
     ∟Przeznaczenie przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na zakup innego lokalu mieszkalnego (własne cele mieszkaniowe) który będzie przez pewien czas wynajmowany

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.211.2018.2.TR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.70.2018.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE WŁASNE CELE MIESZKANIOWE

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.176.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.173.2018.1.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki powstałej w wyniku scalenia, podziału i zamiany.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.64.2018.3.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku i darowizny oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.134.2018.2.AW
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatkowanie do końca 2020 r. całego przychodu, uzyskanego ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym (odziedziczonych po zmarłej mamie) na nadpłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego uprzednio na zakup 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz na spłatę bieżących rat z odsetkami, będzie uprawniało do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty ze sprzedaży ww. lokalu?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.113.2018.2.KP
     ∟Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży w 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w części w 2015 roku oraz nieruchomości gruntowej nabytej w 2013 roku i wydatkowane na spłatę kredytu w banku X zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia tych praw i nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w banku Y nie mogą w całości stanowić wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy uprawniającym do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy będzie spłata kredytu w części przypadającej na udział w nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 2010 r. Wydatkowanie środków na spłatę kredytu zaciągniętego przez ówczesną małżonkę, z uwagi na fakt, że kredyt zaciągnięto przez zawarciem związku małżeńskiego, nie może stanowić wydatku na realizację własnych celów mieszkaniowych, gdyż takie wydatkowanie stanowi spłatę tej części kredytu przypadającego na ówczesną małżonkę Wnioskodawcy, a zatem nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy Wnioskodawca poprzez poniesienie takiego wydatku realizowałby nie tylko własny, ale i cudzy cel mieszkaniowy. Tymczasem realizacja cudzych celów mieszkaniowych w oparciu o powyższe zwolnienie podatkowe nie jest dopuszczona. Na sposób skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez Wnioskodawcę fakt zawarcia związku małżeńskiego nie ma żadnego wpływu i jest bez znaczenia. Dodatkowo wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ulegają wszelkie koszty okołokredytowe.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.73.2018.2.KS1
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości, w przypadku wydatkowania części przychodu na spłatę kredytu zaciągniętego na dom, remont tego domu oraz zakup lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania przez Wnioskodawcę zostanie udostępniony siostrze Wnioskodawcy lub będzie wynajmowany

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.145.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.86.2018.1.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia dwóch nieruchomości i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.20.2017.7.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.24.2018.2.AD
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - następujące wydatki: - nakłady na budowę domu sfinansowane środkami pieniężnymi pochodzącymi z kredytu hipotecznego, na które to wydatki nie posiada faktur VAT, - koszty zabudowy stałej kuchni wraz ze wszystkimi urządzeniami (udokumentowane fakturami), - zamontowane solary - do wysokości spłaconych przez Wnioskodawcę rat, - prowizję pośrednika za sprzedaż nieruchomości, - opłaty za podłączenie oraz zużycie prądu budowlanego i wody?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.79.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.115.2018.1.MJ
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu wraz z odsetkami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj