Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18089/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.432.2018.1.WM
     ∟Czy odsetki od kredytu w części przeznaczonego na zobowiązania stacji paliw spółka jawna (91% odsetek kredytu) stanowią koszty uzyskania przychodu spółki jawnej?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji spółki w Hongkongu i miejsca opodatkowania sprzedaży tych akcji

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.462.2018.2.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.476.2018.1.RK
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.305.2018.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów – dofinansowanie do szkolenia.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.345.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku PCC przez spółkę jawną.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynajmu nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2018.3.RR
     ∟korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku wykupu samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.362.2018.3.MR
     ∟Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2018.2.KK
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest zastosowanie w rozliczeniach z programistą, w opisanym stanie faktycznym, 50% kosztu uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu ust. 9a i 9b ustawy i przy przyjęciu zgodnie z tym przepisem, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.472.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.350.2018.1.AN
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia koparki kryptowalut.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.515.2018.3.AP
     ∟Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na opłacenie podatku akcyzowego od zakupionego samochodu używanego z zagranicy oraz pozostałych wydatków.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.365.2018.2.WR
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji licencji na program komputerowy sfinansowanej częściowo z dotacji.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.437.2018.1.PSZ
     ∟Czy czynsz najmu lub dzierżawy przez spółkę komandytową nieruchomości od Wnioskodawczyni, której przysługują prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania tej nieruchomości i jednocześnie będącej komandytariuszem spółki komandytowej, będzie kosztem uzyskania przychodu przez wspólników spółki komandytowej, w tym Wnioskodawczynię, w takich proporcjach, w jakich każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni, uczestniczy w zysku spółki komandytowej?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.448.2018.1.IF
     ∟Nie ma przeszkód prawnych, aby zaliczyć wydatki na podjęte przez Wnioskodawcę niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku budownictwo do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.335.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów – strata z tytułu kradzieży.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.452.2018.1.SJ
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość nieściągalnych wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.450.2018.1.EC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez żonę. Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.370.2018.1.DR
     ∟Czy wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.429.2018.1.MG
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.466.2018.1.BO
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.426.2018.2.MM
     ∟Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj