Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


324/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2018.2.AWO
     ∟Czy opisane wydatkowanie środków na nabycie nowej nieruchomości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy z tego względu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przedmiotowego zbycia?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2018.2.TR
     ∟Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży po 1 czerwca 2018 r. drugiego lokalu mieszkalnego na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu ww. lokalu nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego pożyczki, określony w dotyczącym m.in. takiej pożyczki art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tejże ustawy.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.234.2018.1.JG
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.209.2018.2.PS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie korzystał z zwolnienia z opodatkowania odnośnie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stosownie do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2a) ustawy, w części kwoty przekazanej na spłatę należności kredytowych bezpośrednio z rachunku nabywców lokalu na rachunek kredytodawcy, z tytułu zawartej uprzednio umowy kredytowej na zakup lokalu mieszkalnego?

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.197.2018.2.AW
     ∟Przeznaczenie środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości lokalowej, w której są realizowane własne cele mieszkaniowe.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.283.2018.2.IL
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.243.2018.1.MP
     ∟1) Czy zasadnym jest uznanie, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje się również spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży, w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, albowiem kredyt ten został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i został przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 2) Czy biorąc pod uwagę powyżej wymieniony stan faktyczny, zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, również udokumentowanych fakturami nakładów, które zwiększyły wartość lokalu mieszkalnego, poczynione w czasie jego posiadania, lecz przed faktycznym nabyciem prawa własności tej nieruchomości, na którą nakłady zostały poczynione?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.259.2018.2.AK
     ∟Możliwość zaliczenia spłaty kredytu zaciągniętego solidarnie (wspólnie z rodzicami), którym sfinansowany został zakup lokalu mieszkalnego, jako wydatku na własne cele mieszkaniowe.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.136.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania na spłatę kredytu obciążającego nieruchomość uzyskaną w drodze darowizny od syna, na której zakup przez syna, Wnioskodawca jego żona i syn wspólnie zaciągnęli kredyt.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.70.2018.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE WŁASNE CELE MIESZKANIOWE

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.174.2018.1.JG
     ∟W zakresie zasad ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu i możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na wydatki na remont lokalu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka Wnioskodawca i spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.157.2018.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.105.2018.4.AS
     ∟Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze zbycia mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni na spłatę kredytu zaciągniętego razem z mężem na zakup wspólnego mieszkania spełnia wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.189.2018.1.PW
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tej nieruchomości oraz w części na budowę kolejnego domu. Zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.23.2018.2.JG
     ∟Czy wybudowanie domu z dwoma lokalami mieszkalnymi korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 jeżeli w jednym z lokali mieszka Wnioskodawca, a w drugim córka z rodziną?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.86.2018.2.MZ
     ∟W przypadku, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w mieszkaniu stanowiące majątek odrębny Wnioskodawczyni, przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe, tj. na remont (wykończenie) zakupionego domu, zastosowanie znajdzie zwolnienie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.112.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.23.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.62.2018.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.65.2018.2.AW
     ∟Jeżeli sprzedaż została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działek, a pieniądze z ich sprzedaży będą przeznaczone na wkład własny kredytu przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu, czy kwota, którą Wnioskodawca uzyska będzie podlegała opodatkowaniu w wysokości 19%, czy będzie objęta ulgą mieszkaniową oraz czy wkład własny kredytu, który będzie przeznaczony na zakup mieszkania lub domu jest uważany jako cel mieszkaniowy wedle art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy druk PIT-39 składa się w urzędzie skarbowym, pod który podlega miejscowość, w której położone są sprzedawane działki, czy w urzędzie skarbowym odpowiednim do miejsca zamieszkania lub domu, który będzie celem mieszkaniowym?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.81.2018.2.JK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.78.2018.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.6.2018.2.AKR
     ∟Czy spłata kredytu w wysokości 400 000 zł zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość pozwoli Wnioskodawcy na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej zawartej w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.8.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego mino okazjonalnego wynajmu lokalu mieszkalnego.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.105.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.9.2018.3.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia części kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym na spłatę kredytu hipotecznego,

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.33.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj