Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


391/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2018.2.KS
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.441.2018.1.MS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (przeznaczenie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego z przynależną działką, komórką lokatorską i miejscem parkingowym).

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.393.2018.2.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego a chwilowy wynajem nabytego lokalu mieszkalnego

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.244.2018.4.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup udziału w domu mieszkalnym należącym do majątku odrębnego męża.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-513/15/18-S/BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.283.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2018.2.TR
     ∟Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży po 1 czerwca 2018 r. drugiego lokalu mieszkalnego na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu ww. lokalu nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego pożyczki, określony w dotyczącym m.in. takiej pożyczki art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tejże ustawy.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.281.2018.1.JG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na zakup nowego lokalu mieszkalnego, po darowaniu dotychczasowego mieszkania synowi, i przy dalszym wynajmowaniu dwóch innych mieszkań, w których Podatniczka nie realizowała i nie zamierza realizować swych potrzeb mieszkaniowych, stanowić będzie uprawniony wydatek na własne cele mieszkaniowe podatnika i uzasadniać będzie zwolnienie od opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.387.2018.1.KK
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w związku z przeznaczeniem przychodu uzyskanego z tego tytułu na zakup od żony udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.335.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.361.2018.2.MG
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.409.2018.2.MZ
     ∟Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu ustawowych przesłanek, wyłącznie w stosunku do gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w którym faktycznie będzie realizować własne cele mieszkaniowe, a tym samym zostanie przez Niego spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia. Nie będzie natomiast uprawniony do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w którym nie będzie faktycznie zamieszkiwać.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.349.2018.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.356.2018.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2018.1.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2018
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.217.2018.2.DW
     ∟Czy środki pochodzące ze sprzedaży działki wydatkowane na zakup lokalu mieszkalnego w terminie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż działki może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.; dalej "u.p.d.o.f."), w przypadku gdy prawo własności lokalu przeszło na Wnioskodawcę w 2018 r., czyli po dwuletnim okresie na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.219.2018.2.MN
     ∟Czy środki (przychód) uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być uznane za rozliczenie wydatków poniesionych na zakup lokali nabytych jako zabezpieczenie udzielonych pożyczek.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.185.2018.3.JS
     ∟Czy przedstawiona sytuacja uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. ulgi mieszkaniowej związanej ze spłatą kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup wyżej wymienionej nieruchomości, gdy nieruchomość będąca własnym celem mieszkaniowym znajduje się w Wielkiej Brytanii?

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.294.2018.2.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – nabycie nieruchomości z majątku odrębnego małżonka.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.224.2018.3.MS
     ∟Możliwość stosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.201.2018.4.MK
     ∟Umowa deweloperska, to umowa, którą deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Tym samym na podstawie umowy deweloperskiej podatnik nie nabywa lokalu mieszkalnego – tak jak tego wymaga art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f. Z umowy tej wynika jedynie ekspektatywa prawa nabycia nieruchomości, która nie jest równoznaczna z nabyciem tego prawa i nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2018.1.ASZ
     ∟cele mieszkaniowe - wydatki poniesione na zakup wyposażenia domu i lokalu mieszkalnego, usługi projektowania wnętrz oraz miejsca parkingowego

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.281.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe) w sytuacji posiadania innej nieruchomości mieszkalnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj