Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1098/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1194/14/18-S/TR
     ∟Otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne w postaci zadatku Zainteresowany wydatkował na nabycie działki budowlanej w odniesieniu do tychże środków pieniężnych zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2018.2.KS
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.441.2018.1.MS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (przeznaczenie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego z przynależną działką, komórką lokatorską i miejscem parkingowym).

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.347.2018.1.TR
     ∟Wnioskodawczyni nie wydatkowała przeznaczonych środków na remont mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko na lokal mieszkalny będący własnością innej osoby. Dlatego też powyższy sposób wydatkowania przychodu nie wypełnia dyspozycji realizacji własnego celu mieszkaniowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na niniejsze rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu faktyczne zamieszkiwanie Wnioskodawczyni w tymże mieszkaniu, gdyż nie jest ono równoznaczne z posiadaniem prawa własności lub współwłasności do przedmiotowego mieszkania.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.244.2018.4.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup udziału w domu mieszkalnym należącym do majątku odrębnego męża.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-513/15/18-S/BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazania dorosłemu dziecku w formie darowizny działki z rozpoczętą budową domu w celu zakończenia przez nie budowy domu, w sytuacji niezamieszkania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię będąc jego właścicielką.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.251.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup lokalu mieszkalnego i gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.342.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie przez małoletniego środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego z majątku odrębnego rodzica.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.420.2018.1.KC
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2018.1
     ∟Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.254.2018.2.KP
     ∟Czy kupując mieszkanie Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.351.2018.2.MP
     ∟W stosunku do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu związanego z umorzeniem wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.318.2018.3.PP
     ∟Czy Wnioskodawczyni mająca obecnie miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, planująca powrót do Polski po osiągnięciu wieku emerytalnego, ma prawo do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.363.2018.1.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.333.2018.1.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.373.2018.1.AKR
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym należącego do majątku odrębnego jednego z małżonków w przypadku wydatkowania przychodu z tego zbycia na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.311.2018.1.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – nabycie dwóch nieruchomości.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.247.2018.2.AWO
     ∟Czy Wnioskodawczyni, przeznaczając środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, na zakup opisanej nieruchomości z rynku pierwotnego, obecnie będącej w budowie, wypełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.295.2018.1.ŁS
     ∟Zaniechanie poboru podatku – umorzenie kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.409.2018.2.MZ
     ∟Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu ustawowych przesłanek, wyłącznie w stosunku do gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w którym faktycznie będzie realizować własne cele mieszkaniowe, a tym samym zostanie przez Niego spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia. Nie będzie natomiast uprawniony do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w którym nie będzie faktycznie zamieszkiwać.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.267.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.349.2018.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj