Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1579/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2018.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1099/14/18-3/S/MT
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz przynależnego do niego gruntu w sytuacji, gdy częściowo został on nabyty w drodze darowizny od małżonka.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.224.2018.2.TR
     ∟Skoro Wnioskodawczyni nie złożyła w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to analizowane zwolnienie Zainteresowanej nie przysługuje.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.121.2018.2.IF
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.532.2017.1.AK
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.338.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.360.2017.1.ES
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.36.2017.3.AK
     ∟w zakresie zastosowania „ulgi meldunkowej”

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.181.2017.3.GF
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Dlatego też, dla skutków podatkowych nie ma znaczenia fakt, czy Wnioskodawca wydatkował środki ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w ogóle nie przewidywała zwolnienia z opodatkowania dla podatników, którzy przychody ze sprzedaży nieruchomości wydatkowali na własne cele mieszkaniowe. Stąd też organ odstąpił od przeprowadzenia wykładni przesłanek zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, gdyż analiza taka jest bezprzedmiotowa w sytuacji, w której przepis ten w ogóle nie ma zastosowania jak w niniejszej sprawie. Powyższe oznacza, że uzyskany ze sprzedaży dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.23.2017.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.86.2017.1.MKA
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – ulga meldunkowa.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-216/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-217/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-215/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1217.2016.2.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.207.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-159/16-2/MKA
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – ulga meldunkowa.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-305/12/16-S/RS
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-515/12/16-5/S/EC
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze zbycia 4 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w ½ działki gruntu będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia działek o nr 1149/2, 1149/5 oraz 1149/7 - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.177.2016.3.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości. Ulga meldunkowa.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1121/15-2/MT
     ∟Przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w darowiźnie w 2008 r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż zwolnienie to nie obowiązywało w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-828/15/BK
     ∟Ulga meldunkowa - grunt.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-934/11/15-5/S/KS
     ∟W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat. Natomiast w stosunku do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmuje całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału nabytego w 2008 r., a więc zarówno z tytułu zbycia udziału w budynku mieszkalnym, jak i praw związanych z jego własnością, w tym z udziału w gruncie, na którym znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny oraz budynku gospodarczego oraz garażu.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1002/15-4/IM
     ∟Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w spadku w 2007 r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż zwolnienie to nie obowiązywało w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży dochód dotyczący ww. udziału podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36.

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-407/15-7/JR
     ∟Czy odpłatne zbycie uzyskanego przed 30 laty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w prawo własności, ale przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) od zbycia, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-730/15-4/MS2
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-554/15-4/JK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-546/15-2/AM
     ∟Skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni dokonała w 2011 roku zamiany lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 roku tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie - to dochód z zamiany tego lokalu mieszkalnego, nie może skorzystać ze zwolnienia, jakim jest cel mieszkaniowy, bowiem w świetle przepisów obowiązujących od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. jedynym zwolnieniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest art. 21 ust. 1 pkt 126 (tzw. ulga meldunkowa). W 2008 r. przepisy prawa podatkowego nie przewidywały żadnych innych zwolnień w stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany z zamiany w 2011 r. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-372/15/DSZ
     ∟W przedmiotowym stanie faktycznym nie zostały spełnione warunki uzyskania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Odnosząc się natomiast do możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości z uwagi na wydatkowanie osiągniętego przychodu na tzw. „cele mieszkaniowe” należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. nie zawiera w swojej treści stosownych uregulowań w tym zakresie.

2015.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-115/15-6/JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj