Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


569/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/4511-90/15-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu wyprodukowanych przez Spółkę urządzeń oraz dochód z późniejszej sprzedaży własnych produktów, które były zaliczone do środków trwałych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2018.1.DP
     ∟1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych zezwoleń?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.261.2018.2.DP
     ∟1. Czy wskazane wydatki inwestycyjne na ruchome środki trwałe (samochody osobowe, komputery przenośne, telefony komórkowe) można ująć w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą? 2. Czy wydatki na wyposażenie biura Spółki m.in. meble biurowe, komputery stacjonarne, drukarki, programy komputerowe, waga (służąca do ważenia korków) oraz inny biurowy sprzęt elektroniczny, można ująć w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2018.1.JKT
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w nowy budynek produkcyjno-magazynowy realizowaną na podstawie Zezwolenia z 2018 r., mogą zostać w całości zaliczone do wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4 Ustawy o CIT?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.253.2018.1.AK
     ∟Możliwość zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.254.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.256.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.314.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.313.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.312.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.232.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.120.2018.1.MR
     ∟1. Czy kwota zaliczek uiszczonych w znaczeniu kasowym przed dniem uzyskania zezwolenia strefowego, może zostać uwzględniona w wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w momencie uznania ich za poniesione, czyli w momencie faktycznej dostawy i zapłaty pozostałej części ceny danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (dostawa i zapłata pozostałej części nastąpi po dniu uzyskania zezwolenia). Jeśli odpowiedź jest negatywna, to czy pozostała wartość poniesionego nakładu na dany środek trwały zapłacona po uzyskaniu zezwolenia może zostać (w tej części) zaliczona do kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. 2. Czy w okresie ponoszenia wydatków w ramach dwóch pokrywających się w czasie zezwoleń można dowolnie kwalifikować wydatki do poszczególnych zezwoleń, nawet wtedy, gdy dotyczą jednego środka trwałego (np. budowa obiektu, czy dostawa z montażem dokumentowana wieloma fakturami na jeden obiekt) z zamiarem skorzystania ze zwolnień podatkowych? 3. Czy można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą nakłady na środek trwały, który w okresie trwania zezwolenia nie został przyjęty do użytkowania, a nakłady te zostały poniesione w trakcie okresu trwania zezwolenia i stanowiły na dzień upływu czasu trwania zezwolenia środek trwały w budowie?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.407.2017.1.ANK
     ∟w zakresie: - stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie (…) specjalnej strefy ekonomicznej dla zdefiniowania pojęcia nowej inwestycji oraz określenia maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w związku z planowana rozbudową istniejącego zakładu produkcyjnego; - korzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, na podstawie Zezwolenia I w odniesieniu do działalności prowadzonej w rozbudowanym zakładzie.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.392.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2017.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2017.3.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.351.2017.1.IZ
     ∟Czy likwidacja Środków Trwałych (z przyczyn wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego), których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych, przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji środków trwałych, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2017.1.IZ
     ∟Czy likwidacja zmodernizowanych środków trwałych w przypadku, gdy wyłącznie wartość modernizacji została zaliczona do wydatków inwestycyjnych (określonych w Zezwoleniu 1 bądź Zezwoleniu 2), po okresie 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, ale przed upływem 5 lat, licząc od dnia dokonania wydatków na modernizację tego składnika majątku, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.136.2017.1.BK
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.142.2017.1.MK
     ∟- Czy spółka korzystająca ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), może być członkiem PGK określonej w art. 1 a ust. 1 ustawy o CIT? - Czy korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), stanowi naruszenie warunku określonego w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a stawy o CIT?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.182.2017.2.IZ
     ∟Czy Spółka, powstała na skutek wyżej opisanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 KSH), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”), już jako osoba prawna?

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.275.2017.1.PC
     ∟Czy wartość wniesionej aportem do Spółki linii technologicznej, jako środek trwały, będzie stanowić dla tej Spółki koszt kwalifikowany inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, który będzie brał udział w tworzeniu bazy kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do obliczenia zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.170.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.129.2017.1.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie uprawnień Wnioskodawcy do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-749/13-1/SG
     ∟w zakresie: powstania przychodu w związku z przedłużeniem terminu zwrotu pożyczek oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania wartości umorzonych pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.67.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w jednoosobową sp. z o.o.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.77.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia odsetek od pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-866/13-1/SG
     ∟W zakresie wpływu zmiany składu osobowego spółki cywilnej na możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika tej spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.78.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia wydatków poniesionych na zakup środków transportu w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj