Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1532/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-454/13/14/18-S/IL
     ∟Mając na uwadze stan faktyczny oraz uwzględniając stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 106/18, dotyczące wykładni z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) uznać należy wpłaty na poczet ceny nabycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem z nim związanym dokonane z zadatku, którym Wnioskodawca dysponował przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w wysokości 10.000 zł, wpłatę w wysokości 73.500 zł, a także wpłaty sfinansowane kredytem hipotecznym dokonane w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na zakup ww. nieruchomości, oraz wydatki związane z wykończeniem domu w stanie deweloperskim, poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia tej nieruchomości, w tym również wydatki na zakup taśm malarskich, papierowych i folii ochronnych ułatwiających prowadzenie prac remontowo-wykończeniowych oraz związane z wywozem odpadów budowlanych. Zaznaczyć należy, iż zwolnieniu podlega kwota przychodu odpowiadająca sumie wydatków uprawniających do zwolnienia. Natomiast nie można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowania przedmiotowego zwolnienia wydatków poniesionych na zakup nieruchomości przed dniem sprzedaży lokalu mieszkalnego, sfinansowanych z innych niż zadatek środków.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-130/15/18-S/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-28/15-4/MM
     ∟Kwota uzyskana ze sprzedaży odziedziczonego po mężu lokalu mieszkalnego wydatkowana w całości na poczet ceny kupna lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-399/14-5/18-S/SR
     ∟Nabycie w spadku po ojcu prawa do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-1197/14-1/MZA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2017.3.SR
     ∟Czy dochód uzyskany w 2013 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany na zakup budynku mieszkalnego m.in. w formie zaliczki wpłaconej w związku z umową przedwstępną tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży tego budynku mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy?

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.12.2018.1.PP
     ∟Czy zawarcie umowy deweloperskiej, w formie aktu notarialnego, o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 105 000 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wpłacenie kwoty 243 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2017 r., powoduje zwolnienie z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f.”), a co za tym idzie, czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, sprzedanej w listopadzie 2015 r.?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.23.2018.1.IF
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.378.2017.1.JG
     ∟Czy uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek zbycia przez wspólnotę gruntową tytułem pożytków z udziałów dochód może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w których dochody zostały otrzymane, zostaną one przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na wybudowanie domu jednorodzinnego na nabytej w 2011 roku działce?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.377.2017.1.MK
     ∟Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię na skutek zbycia przez wspólnotę gruntową tytułem pożytków z udziałów dochód może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w których dochody zostały otrzymane, zostaną one przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na wybudowanie domu jednorodzinnego na nabytej w 2011 roku działce?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.8.2018.1.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-153/14-6/BK
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie zadatku w dniu 6 maja 2013 r. i wydatkowany w dniu 2 lipca 2013 r. na zakup mieszkania w celu zamieszkania w nim, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.2.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w spadku lokalu mieszkalnego na zakup od dewelopera dwupokojowego mieszkania

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.327.2017.2.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.309.2017.3.ACZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.357.2017.1.LS
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.368.2017.2.JM
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.279.2017.1.BF
     ∟Czy w związku z przekazaniem deweloperowi wszystkich środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w ustawowym terminie Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.237.2017.1.JG
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na zakup mieszkania.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.200.2017.2.MK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.189.2017.1.MST
     ∟Czy zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego i uiszczenie środków pieniężnych tytułem ceny sprzedaży lokalu w kwotach i terminach wskazanych w tej umowie może być podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 30 czerwca 2018 r.?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.214.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.165.2017.1.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.145.2017.2.SK
     ∟Czy opisane wyżej czynności związane z zakupem nowego mieszkania są wystarczające do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży domu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.146.2017.1.JG
     ∟Czy do wpłaconych rat na zakup mieszkania deweloperskiego ma zastosowanie zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.141.2017.1.BF
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nabytych również w 2014 r. – w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.150.2017.2.MZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.88.2017.1.BF
     ∟- Czy spłacając kredyt hipoteczny z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w K., zaciągnięty na zakup nowego mieszkania Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości (Wnioskodawczyni zamierza całość uzyskanego przychodu przeznaczyć na nadpłatę kredytu)? - Przeznaczając całą kwotę ze sprzedaży mieszkania w K. na nadpłatę kredytu zostanie Wnioskodawczyni naliczona prowizja w wysokości około 2.500 zł, czy jeżeli Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć 147.500 zł na nadpłatę kredytu oraz 2.500 zł na spłatę prowizji to zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości? - Czy jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w K. Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę mieszkania bezpośrednio deweloperowi to zostanie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj