Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


788/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.387.2018.1.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.419.2018.1.JK3
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2018.1.MD
     ∟Otrzymane przez członka Rady Nadzorczej środki pieniężne, tytułem zwrotu kosztów podróży, związane bezpośrednio z udziałem w pracach Rady, stanowić będą dla tego członka przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b powołanej ustawy. Zatem, Wnioskodawca dokonując ich wypłaty zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.538.2018.1.AC
     ∟obowiązki płatnika dotyczące odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2018.2.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.372.2018.1.TR
     ∟Wskazane przez Zainteresowanego „środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego” nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.350.2018.3.IM
     ∟Pokrywanie kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w postaci zwrotu należności z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania (noclegu) i wyżywienia Członków Rady Nadzorczej zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej - jako przychód Członków Rady Nadzorczej nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.338.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1032/14-1/HK
     ∟Jakie są obowiązki płatnika dotyczące zwolnienia z opodatkowania wypłaconych zleceniobiorcom diet oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaniem przez nich podróży?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1034/14-1/HK
     ∟Czy zapewnienie przejazdu zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy stanowi świadczenie nieodpłatne?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.363.2018.4.AS
     ∟Brak możliwości zaliczania przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz członków rady nadzorczej z tytułu finansowania bądź zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia związanych z uczestnictwem w posiedzeniach rady nadzorczej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.307.2018.4.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.324.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 28.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.287.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów uczestnictwa w badaniach klinicznych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.318.2018.1.DR
     ∟Czy Zleceniodawca prawidłowo pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanej kilometrówki z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.306.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.303.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.308.2018.3.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2018.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.357.2018.1.JK3
     ∟Dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie rady nadzorczej, pokrywanie kosztów przejazdu i noclegu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2018.2.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.242.2018.1.MU
     ∟Do uzyskanych przez Wnioskodawczynię środków finansowych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.269.2018.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.275.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów przejazdu na posiedzenia rady.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.267.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.271.2018.2.KS
     ∟- Obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy,- Skutków podatkowych udostępnienia Zarządzającemu biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki,- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów związanych z podróżami służbowymi (diety i inne należności),- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów parkingu, myta za korzystanie z dróg płatnych i innych podobnych świadczeń,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów konferencji oraz szkoleń, w których uczestniczy Zarządzający,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich wchodzących w zakres profilaktycznej opieki medycznej.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.2.RK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.208.2018.1.MM
     ∟W przedmiotowej sprawie nie zachodzą zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem – jak wynika z treści wniosku - zawodnicy, trenerzy i sędziowie dojeżdżają na mecze, bądź treningi z miejscowości zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Klubu i dojazdy te nie mają charakteru incydentalnego w stosunku do standardowych czynności wykonywanych w ramach działalności na rzecz Klubu.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.285.2018.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii kosztów dojazdu prywatnym samochodem do miejsca wykonywania wyznaczonych czynności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj