Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2688/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.310.2018.2.JG
     ∟1. koszty związane z przekształceniem domku letniskowego na mieszkalny, tj. koszty architekta, geodety, uzgodnień instalacyjnych, kosztów poniesionych w urzędach: opłaty za mapki oraz samo pozwolenie, 2. koszty związane z trwałą zabudową meblową, tj. meble kuchenne, szafy wnękowe oraz wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, tj. okap, płyta grzewcza, piec, lodówka, kuchenka mikrofalowa, zlew, bateria, zmywarka, 3. koszty związane z trwałą zabudową łazienki, tj. płytki ceramiczne, gres, wanna, umywalka, WC, baterie meble łazienkowe, pralka, 4. koszty związane z doprowadzeniem, wykonaniem oraz podłączeniem instalacji do budynku i w budynku (wod.-kan., woda, prąd, instalacja grzewcza), tj. koszty wynajęcia specjalistów instalatorów, koszty wynajęcia koparki, rury, kable, gniazdka, włączniki, punkty świetlne, lampy, bojler na ogrzanie ciepłej wody, piec stalowy typu „koza” na ogrzanie budynku, 5. koszty związane z wybudowaniem ogrodzenia oraz zagospodarowania infrastruktury wokół domu, tj. siatka ogrodzeniowa, brama, furtka i bruk na podjazd do domu?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2018.1.MD
     ∟Otrzymane przez członka Rady Nadzorczej środki pieniężne, tytułem zwrotu kosztów podróży, związane bezpośrednio z udziałem w pracach Rady, stanowić będą dla tego członka przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b powołanej ustawy. Zatem, Wnioskodawca dokonując ich wypłaty zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.408.2018.2.AKR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2018.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.369.2018.1.MKA
     ∟Opodatkowanie odsetek otrzymanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego do którego miał prawo spadkodawca

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.445.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne i napoje

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.339.2018.1.MM
     ∟Refundacja, którą otrzyma pracownik Wnioskodawcy, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy na lata 2014-2020, będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych środków na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne (tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C) oraz obowiązki płatnika, tj. obowiązek poboru od ww. świadczeń pieniężnych zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązek wykazania tych świadczeń w informacjach PIT-11 tych pracowników.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.376.2018.1.GM
     ∟Opodatkowanie wycieczki dla pracowników, emerytów i ich rodzin, integracja, dofinansowane z ZFŚŚ nie stanowi przychodu, a na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.368.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.324.2018.1.BK
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.465.2018.1.GG
     ∟1. Czy otrzymane dopłaty w ramach dostaw do szkół podstawowych mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, w części finansowanej z budżetu państwa na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej? 2. Czy otrzymane dopłaty w ramach dostaw do szkół podstawowych mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, w części w której finansowane są z pomocy Unii Europejskiej mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dopłata unijna – art. 21 pkt 46a?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2018.2.MR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, skutków podatkowych realizacji opcji na akcje oraz skutków podatkowych sprzedaży akcji.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2018.2.MR
     ∟Program motywacyjny.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.309.2018.1.MD
     ∟Mając na uwadze opisany stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że odsetki od zadośćuczynienia otrzymane przez Wnioskodawcę nie zostały wymienione w żadnej jednostce redakcyjnej art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Odsetki te, jako mieszczące się w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.264.2018.3.IM
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z wygraną w kasynie.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2018.2.KSM
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych od zadośćuczynienia

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.311.2018.1.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – nabycie dwóch nieruchomości.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.312.2018.1.TR
     ∟Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata stanowi przychód ze stosunku pracy. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem pracodawca był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2018.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.210.2018.3.AWO
     ∟Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na podstawie przedwstępnej umowy notarialnej zakupu mieszkania oraz dokonanie wpłat na techniczny rachunek Nabywcy jest podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.344.2018.2.SK
     ∟Czy odsetki od otrzymanego przez Wnioskodawczynię odszkodowania, tak jak świadczenie główne, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2018.2.AM
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na zakwaterowanie zleceniobiorców – oraz obowiązki płatnika związane z tytułu zapewnienia zakwaterowania zleceniobiorcom

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.219.2018.2.MN
     ∟Czy środki (przychód) uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być uznane za rozliczenie wydatków poniesionych na zakup lokali nabytych jako zabezpieczenie udzielonych pożyczek.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2018.4.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów i należności za obsługę techniczną.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj