Interpretacje do przepisu
art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2245/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.419.2018.1.JK3
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2018.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1099/14/18-3/S/MT
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz przynależnego do niego gruntu w sytuacji, gdy częściowo został on nabyty w drodze darowizny od małżonka.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.369.2018.1.MKA
     ∟Opodatkowanie odsetek otrzymanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.441.2018.1.MS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (przeznaczenie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego z przynależną działką, komórką lokatorską i miejscem parkingowym).

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.340.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.436.2018.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.368.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.323.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczenia na rzecz byłego pracownika na podstawie ugody pozasądowej.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.357.2018.2.AG
     ∟Jak wynika z przedstawionych informacji, pracownicy Spółki przebywają w krajach Unii Europejskiej w podróży służbowej. Taki zatem stan rzeczy, jako wymieniony w wyżej cytowanym art. 21 ust. 15 pkt 1 ww. ustawy, automatycznie wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2018.2.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2018.2.KSM
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych od zadośćuczynienia

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.287.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów uczestnictwa w badaniach klinicznych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.302.2018.1.MD
     ∟Otrzymywane przez Wnioskodawcę odszkodowanie – przyznane na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2018 r. i wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia mieszkania socjalnego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ww. odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy wraz z innymi uzyskanymi dochodami.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.355.2018.3.IL
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2018.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.356.2018.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2018.2.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.344.2018.2.SK
     ∟Czy odsetki od otrzymanego przez Wnioskodawczynię odszkodowania, tak jak świadczenie główne, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.310.2018.2.JM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.301.2018.5.IS
     ∟powstanie przychodu i sposób jego ustalenia w przypadku wymiany kryptowaluty za inną kryptowalutę, dokumentowanie przychodów i wydatków stanowiących podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązek ujęcia kryptowalut w spisie z natury

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.284.2018.2.JM
     ∟skutki podatkowe otrzymania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.267.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.231.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania na podstawie wyroku sądowego odszkodowania oraz odsetek za zwłokę.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.191.2018.2.MD
     ∟1) Czy od kwoty odsetek dotyczących zsumowanej renty, renty bieżącej, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu utraconych dochodów wykazanych w informacji PIT-8C – zgodnie z art. 42a w związku art. 20 ust. 1 – Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dotyczący przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Jeżeli zasądzone odsetki stanowią przychód z innych źródeł to czy Wnioskodawczyni może od nich odliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów w tym m.in. koszty sądowe, koszty postępowania, koszty wynikające z zawartej umowy zlecenia dotyczącej dochodzenia roszczeń w związku z wypadkiem z dnia 20 września 2004 r., w tym także pobieraną prowizję z tytułu wypłacanych rent? 3) Czy Wnioskodawczyni może odliczyć koszty, które zostały poniesione w bieżącym roku, a dotyczą środków otrzymanych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 maja 2017 r., w oparciu o który zostało wydane postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 4 stycznia 2018 r – na którego podstawie otrzymała wezwanie do zapłaty zasądzonych kosztów sądowych w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi – oraz pobrane prowizje na podstawie zawartej umowy dotyczącej dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionej szkody?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj