Interpretacje do przepisu
art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6619/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.393.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Spółkę kosztów organizacji pogrzebu obejmujących transport zwłok do kraju oraz koszty zagranicznego zakładu pogrzebowego powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia podlegającego wykazaniu w deklaracji przekazywanej odpowiednio podwykonawcy i zmarłemu lub członkom rodziny zmarłego? W konsekwencji Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z tytułu pokrycia kosztów organizacji pogrzebu zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu innych świadczeń lub prowadzonej działalności gospodarczej i: 1. dla zmarłego lub najbliższej rodziny zmarłego, tj. żonie zmarłego wystawić PIT-8C, 2. dla podwykonawcy jako osoby fizycznej wystawić PIT-8C lub poinformować go o konieczności wykazania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.356.2018.1.BK
     ∟Czy środki finansowe, które Wnioskodawczyni otrzymuje w ramach programu „Mobilność Plus” korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.478.2018.1.KK
     ∟obowiązki płatnika

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.465.2018.1.KC
     ∟obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.290.2018.2.AW
     ∟Czy zgodnie z przepisem prawnym ustawy o podatku dochodowym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42a Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.467.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu odstąpienia od odsetek bez zgody dłużnika

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.433.2018.1.IL
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.355.2018.4.MS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.284.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie świadczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/415-501/14/18-3/S/JK3
     ∟Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.303.2018.1.AS
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia z długu.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.369.2018.1.MKA
     ∟Opodatkowanie odsetek otrzymanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.349.2018.1.MD
     ∟Udział w wycieczce zagranicznej, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która była dostępna dla wszystkich uprawnionych i miała na celu integrację oraz umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co korzystnie wpływa na efektywność pracy i wzajemne relacje nie stanowi dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wycieczki nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie emerytów i rencistów przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4511-134/16-1/KB
     ∟1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursach organizowanych przez organ samorządu zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego ze środków pochodzących od członków samorządu, skutkuje po stronie uczestnika powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko w razie regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C dla pielęgniarek lub położnych, które po spełnieniu przesłanek w postaci regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanego przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.344.2018.1.ŁS
     ∟Skutki podatkowe odpracowywania zaległości powstałych z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych i mediów oraz za bezumowne korzystanie z lokalu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.243.2018.3.MS
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.247.2018.3.MST
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.245.2018.3.AS
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.436.2018.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.256.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.255.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.249.2018.3.DW
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.242.2018.3.MN
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.248.2018.3.MST
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.241.2018.3.MN
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.258.2018.3.JG
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.254.2018.3.MK
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.253.2018.3.MK
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj