Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


185/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.289.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.284.2018.4.PP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy o podział majątku wspólnego małżonków oraz otrzymania spłaty.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.157.2018.5.AS
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest objęta podatkiem z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty postanowienia Sądu o podziale majątku a także z tytułu podziału majątku?

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.185.2018.2.DW
     ∟Czy w ramach dokonania podziału wspólnego majątku w sposób opisany po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.350.2018.4.LS
     ∟Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał więcej niż jego żona i niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami wystąpiły dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych jest to, czy podział majątku wspólnego małżonków był ekwiwalentny czy nieekwiwalentny. W konsekwencji, podział majątku dorobkowego małżonków nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.195.2018.1.AWO
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej podstawy i w jakiej wysokości?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.247.2018.1.AC
     ∟skutki podatkowe podziału majątku wspólnego

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.150.2018.2.AK
     ∟Podział majątku małżeńskiego na skutek orzeczonego rozwodu.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.105.2018.3.MH
     ∟Opodatkowanie spłaty otrzymanej z tytułu podziału majątku małżeńskiego

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.76.2018.3.MK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.402.2017.2.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.66.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.418.2017.3.HS
     ∟Skutki podatkowe podziału majątku .

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.104.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku alimentów oraz w zakresie skutków podatkowych podziału wspólnego majątku małżonków.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2017.2.AK
     ∟Otrzymaną kwotę odsetek, jako przychód z innych źródeł Wnioskodawczyni powinna wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła ich wypłata łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku i opodatkować według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.33.2018.1.KK
     ∟Czy kwota stanowiąca cenę sprzedaży nieruchomości, którą zapłacili małżonkowie zbywcy nieruchomości, a którą to kwotę odziedziczyła żona, jako spadkobierca zbywcy, stanowi dla żony przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.90.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego oraz środków zaewidencjonowanych na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z podziałem majątku wspólnego.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.430.2017.2.WM
     ∟Czy Wnioskodawca - w przypadku zawarcia planowanego (opisanego w stanie faktycznym oraz zgodnego z treścią wskazaną w opisie stanu faktycznego) Porozumienia zmieniającego w sprawie podziału majątku wspólnego i nabycia na własność wskazanych w nim ruchomości przez małżonkę Wnioskodawcy - zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.383.2017.2.MZ
     ∟Czy w związku z przelewem na rzecz Wnioskodawczyni przez byłego małżonka środków pieniężnych w wysokości 300.000,00 zł powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.239.2017.2.MKA
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z pracowniczego programu emerytalnego męża w związku z podziałem majątku wspólnego.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.276.2017.2.DA
     ∟Skutki podatkowe uzyskania spłaty w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.210.2017.1.M
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.175.2017.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków informacyjnych związanych z wypłatą na rzecz małżonka uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, środków pieniężnych zgromadzonych przez uczestnika, w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków lub ustaniem/ograniczeniem wspólności majątkowej.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.178.2017.2.KS1
     ∟Podział majątku wspólnego, w ramach którego nastąpi przeniesienie na rzecz męża Wnioskodawczyni przysługującego Jej udziału w prawie własności nieruchomości oraz zwolnienie Wnioskodawczyni z długu z tytułu zaciągniętego kredytu na nabycie tej nieruchomości, a także dokonanie na jej rzecz spłaty, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ są to przychody Wnioskodawcy z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania wspólności majątkowej.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.125.2017.1.ŁS
     ∟Gdy sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego przekazanego Mu przez córkę, nastąpi przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.201.2017.1.MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.44.2017.2.AK
     ∟w zakresie obowiązków informacyjnych Spółki związanych z wypłatą przez Spółkę środków zgromadzonych przez jednego z małżonków w Pracowniczym Programie Emerytalnym na rzecz byłego współmałżonka w związku z zawarciem umowy małżeńskiej znoszącej współwłasność majątkową

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.74.2017.1.GF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków w świetle ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.135.2017.2.DA
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu przeniesienia udziału w prawie do nasadzeń, urządzeń oraz obiektów posadowionych na gruncie (tj. działce w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym).

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.65.2017.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj