Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


57/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym

1 2

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.426.2018.1.PG
     ∟Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT oleju napędowego.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.132.2018.1.MK
     ∟Możliwość produkcji w składzie podatkowym wyrobów nieakcyzowych oraz prowadzenie ewidencji

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.131.2018.1.MK
     ∟Możliwość produkcji w składzie podatkowym wyrobów nieakcyzowych oraz prowadzenie ewidencji

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.104.2018.2.MK
     ∟Usługowy przeładunek oraz magazynowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, które jednocześnie nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych związanych z usługowym przeładunkiem tych wyrobów akcyzowych

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.110.2018.1.WR
     ∟Możliwość wjazdu, czasowego postoju i wyjazdu z terenu składu podatkowego wyrobów akcyzowych i nie akcyzowych objętych procedurą celną tranzytu. Obowiązki związane z tą czynnością.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.85.2018.1.WR
     ∟Przeładunek wyrobów o statusie celnym nie wspólnotowym/nieunijnym na terenie składu podatkowego.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.86.2018.1.WR
     ∟Magazynowanie na terenie składu podatkowego wyrobów nieakcyzowych

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.48.2018.1.MK
     ∟Produkcji wyrobów nieakcyzowych na terenie składu podatkowego i obowiązki w tym związane

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.249.2017.2.MAZ
     ∟Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.248.2017.2.MAZ
     ∟Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.251.2017.2.WR
     ∟Przeładunek, na terenie składu podatkowego, wyrobów o statusie celnym nieunijnym znajdujących się w celnej procedurze tranzytu i obowiązki z tego wynikające

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.250.2017.2.WR
     ∟Świadczenie, w składzie podatkowym, usług przeładunku towarów nieakcyzowych, informowanie o tym fakcie właściwych organów podatkowych oraz ujmowanie tych zdarzeń w ewidencji składu podatkowego.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.640.2017.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy jako podatniku będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przyspieszonym terminie, o którym mowa w znowelizowanym art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oleju napędowego oraz oleju bazowego, który będzie przeznaczony do produkcji oleju smarowego.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.209.2017.3.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy całkowicie skażonego alkoholu etylowego. Produkcja ze skażonego alkoholu wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.206.2017.1.PK
     ∟Ustalenie czy wyrób propan-butan stanowi paliwo silnikowe oraz możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.180.2017.1.MK
     ∟możliwość wjazdu, czasowego postoju i wyjazdu z terenu składu podatkowego wyrobów akcyzowych i nieakcyzowych objętych procedurą celną tranzytu oraz obowiązki wynikające z tych czynności

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.182.2017.1.WR
     ∟Wjazd, czasowy postój oraz wyjazd ze składu podatkowego wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.187.2017.1.WR
     ∟Wjazd, czasowy postój i wyjazd z terenu składu podatkowego wyrobów energetycznych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.198.2017.1.WR
     ∟Opodatkowanie akcyzą na terenie kraju

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.372.2017.1.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego.

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4013.10.2017.1.SM
     ∟Czy w świetle art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy akcyzowej sprzedaż kontrahentom Spółki Ksylenu oraz Produktu, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej), po przelaniu do mniejszych pojemników o pojemności do 5l i o pojemności powyżej 5l będzie uprawniała do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego? W przypadku, gdy organ podatkowy uzna, iż na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej dalsza sprzedaż Ksylenu oraz Produktu nie może korzystać ze stawki akcyzy w wysokości 0 zł, to na jakiej podstawie prawnej i jaką stawkę podatku akcyzowego Spółka powinna stosować do jego sprzedaży? Czy w świetle art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej przelewanie Ksylenu do mniejszych pojemników, bez dodawania do niego dodatkowego składnika, będzie stanowiło produkcję wyrobów energetycznych? Czy w świetle art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej przelewanie Ksylenu do mniejszych pojemników oraz dodanie do niego dodatkowego składnika w wyniku czego dojdzie do powstania wyrobu zaklasyfikowanego do kodu CN 2902 44 00, będzie stanowiło produkcję wyrobów energetycznych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej?

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.62.2017.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP2.4512.26.2017.2.JS
     ∟Obowiązek określony w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.02.28 - Minister Finansów - PA2.8011.4.2016
     ∟Spółka ma obowiązek prowadzić produkcję produktów kompensacyjnych w postaci papierosów objętą zawieszającą procedurą celną uszlachetniania czynnego w składzie podatkowym. Jednakże stwierdzić należy, iż w związku z faktem, że wyroby akcyzowe objęte są zawieszającą procedurą celną, to procedura zawieszenia poboru akcyzy oraz stosowanie systemu EMCS w stosunku do przemieszczania wyprodukowanych papierosów nie powinny mieć zastosowania, w związku z czym uznano stanowisko Wnioskodawcy w tej części za nieprawidłowe.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.922.2016.1.MZ
     ∟Interpretacja przepisów ustawy VAT dot. pakietu paliwowego w zakresie dokonywania korekt: 1. zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 2. zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 3. zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, wynikających z okoliczności powstałych po zrealizowaniu dostawy.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.521.2016.3.JS
     ∟obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz rozliczenie w deklaracji podatkowej

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.771.2016.3.ISZ
     ∟W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu LPG zasadniczo wykorzystywanego do celów opałowych w sytuacji, gdy gaz ten pozostaje własnością zlecającego usługę oraz w sytuacji, gdy gaz ten jest własnością Wnioskodawcy.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.363.2016.2.MK
     ∟opodatkowanie odpadów tytoniowych

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.635.2016.2.AT
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.

1 2

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj