Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1699/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.336.2018.1.ŚS
     ∟dot. obowiązku sporządzania przez Spółkę prowadzącą działalność rolniczą i pozarolniczą dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2018.2.AK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2017 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wynika z treści wniosku – wskazane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, po sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego oraz zostały nabyte przez kupującego w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2018.2.EC
     ∟Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.401.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.299.2018.2.BK
     ∟Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.394.2018.1.MK
     ∟Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego rodzi po Jego stronie zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.379.2018.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości, która weszła w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku?

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.281.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.201.2018.1.JKT
     ∟- czy wydatki związane z prowadzeniem plantacji miskantusa olbrzymiego należy uznać za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc za koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: - w części w jakiej wydatki te były elementem wartości zużytych roślin miskantusa do wyprodukowania pellet z których wytworzono sprzedaną energię – jest prawidłowe, - w pozostałej części – jest nieprawidłowe, (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) - czy wydatki związane z likwidacją plantacji miskantusa olbrzymiego należy uznać za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc za koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe, - czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży słomy miskantusa w stanie nieprzetworzonym, którą to roślinę energetyczną Wnioskodawca uprawiał można uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe, - czy kwoty uzyskane przez Wnioskodawcę tytułem kar umownych od Przedsiębiorcy agrotechnicznego, który nie wywiązał się z warunków umowy związanej z uprawą rośliny oraz od Wydzierżawiającego za szkody w uprawach miskantusa, można uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2) - jest prawidłowe, - czy wydatki związane z uprawą miskantusa (m.in. czynsz dzierżawy gruntów oraz budynków gospodarczych; koszt prowadzenia plantacji przez podmiot zewnętrzny; koszt przeprowadzenia zabiegów agrokulturowych przez podmiot zewnętrzny; koszt zbioru plonów) należało potraktować jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane z przychodem: a. w postaci ceny ze sprzedaży energii elektrycznej i energii cieplnej wytworzonej z pelletu z miskantusa - jest prawidłowe, b. w pozostałej części - jest nieprawidłowe, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - czy wydatki związane z likwidacją plantacji miskantusa oraz nierozliczone wydatki dotyczące prowadzenia tych plantacji, w tym w szczególności: a) wszelkie koszty likwidacji fizycznej - np. koszty zbioru plonów, doprowadzenia gruntu do kultury rolniczej, b) wszelkie koszty rozwiązania stosunków prawnych zawartych w celu prowadzenia plantacji - np. koszty ekwiwalentu kar umownych z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy, c) koszty prowadzenia plantacji niepowiązane przez Wnioskodawcę z przychodem ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej albo sprzedaży rośliny w stanie nieprzetworzonym które zostały poniesione oraz zostaną poniesione, należy potraktować jako pośrednie koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest nieprawidłowe, - czy koszty, o których mowa w pytaniu nr 4, będą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, a więc w dacie ich odpisania przez Wnioskodawcę w księgach rachunkowych poprzez ujęcie w kosztach lub wykorzystanie odpisów aktualizujących utraty wartości aktywów biologicznych, a w przypadku kar umownych w dacie wykorzystania rezerw (pytanie oznaczone we wnioski nr 5) - jest nieprawidłowe.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.170.2018.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.292.2018.2.MK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.310.2018.1.PP
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.242.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.35.2018.1.MM
     ∟Czy w związku z zamiarem zbycia wydzielonej części nieruchomości w postaci działki, Wnioskodawca nadal spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.211.2018.3.EJ
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2018.2.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody z dzierżawy gruntów oraz budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.91.2018.1.KK
     ∟Obowiązek sporządzenia przez Spółkę prowadzącą działalność rolniczą dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.210.2018.2.GM
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu części gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.251.2018.1.KT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania w formie darowizny i użyczenia zorganizowanej części gospodarstwa rolnego.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.219.2018.1.GM
     ∟Sprzedaż nieruchomości (grunty orne) przed upływem 5 lat od dnia zakupu. Po sprzedaży nieruchomość nie utraci charakteru rolnego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.180.2018.2.AA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.131.2018.1.MC
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.133.2018.2.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.117.2018.2.KP
     ∟Czy kwota pieniężna uzyskiwanego przez Wnioskodawcę odszkodowania jest wyłączona spod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności rolniczej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 200) czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.75.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przychodu ze sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na cele powiększenia i utworzenia gospodarstwa rolnego.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.55.2018.1.AD
     ∟nabycie przez Wnioskodawcę gruntów rolnych o powierzchni 6,7863 ha (bez nieużytków) będzie korzystało ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.138.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.213.2018.1.LS
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2016 r. nieruchomości rolnej, nabytej przez Wnioskodawcę w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niego przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże część tego przychodu w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne, ponieważ obszar gruntów leśnych w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym nie tworzy gospodarstwa rolnego. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać ww. przychód w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), PIT-39.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj