Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


160/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2018.3.JG
     ∟Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.364.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia się ze zobowiązania z tytułu wykonania zapisu (datio in solutum).

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.199.2018.2.BO
     ∟Możliwość uznania planowanej hodowli za działalność rolniczą oraz konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt egzotycznych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.138.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.48.2018.3.MM
     ∟Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.440.2017.1.AC
     ∟skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.296.2017.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.268.2016.4.SK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu przed upływem 5 lat.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.20.2017.2.MAP
     ∟opodatkowania przychodów pochodzących z działalności polegającej na uboju drobiu z własnego chowu oraz sprzedaży tusz i podrobów drobiowych

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.99.2017.2.MAP
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem działalności polegającej na uprawie borówki amerykańskiej w 2017 r.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.66.2017.2.MC
     ∟Sposób ustalenia przychodów dla uczestników konsorcjum będących osobami fizycznymi.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.13.2017.2.MM
     ∟Czy przychód ze sprzedaży opisanej w stanie faktycznym sianokiszonki stanowi przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to jednocześnie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ww. ustawy?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.427.2016.1.ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podziału majątku małżeńskiego.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.362.2016.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1056.2016.1.JK2
     ∟Podział majątku wspólnego, w ramach którego nastąpi przeniesienie na rzecz męża Wnioskodawczyni przysługującego Jej udziału w prawie własności nieruchomości oraz zwolnienie Wnioskodawczyni z długu z tytułu zaciągniętego kredytu na nabycie nieruchomości, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ są to przychody Wnioskodawcy z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania wspólności majątkowej.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-713/16-1/HD
     ∟Równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1274/12/16-5/S/AM
     ∟W zakresie sposobu określenia podstawy opodatkowania przychodów (dochodów) przypadających na akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-166/15-5/16-S/KO
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z wypłat na rzecz spadkobierców kwot odpowiadających wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do zmarłego wspólnika

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-949/14/16-S/ENB
     ∟Czy odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1102/14/16-S-2/ES
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-700/15/MK
     ∟Czy wypłacone dla rolnika indywidualnego odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w drzewostanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy wystawić PIT-8C w celu rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-614/15-4/SJ
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży entomofagów (pająków) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-638/15/ZK
     ∟Czy prowadzona przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawczyni będzie komandytariuszem, działalność zdefiniowana w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., w związku z treścią załącznika nr 2 do tej ustawy i czy w konsekwencji, przychody uzyskiwane przez wspólnika takiej spółki, będącego osobą fizyczną - komandytariusza, podlegać będą przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a źródłem przychodu takiego wspólnika będą działy specjalne produkcji rolnej?

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-600/15/ZK
     ∟Czy prowadzona przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem, działalność zdefiniowana w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., w związku z treścią załącznika nr 2 do tej ustawy i czy w konsekwencji, przychody uzyskiwane przez wspólnika takiej spółki, będącego osobą fizyczną - komandytariusza, podlegać będą przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a źródłem przychodu takiego wspólnika będą działy specjalne produkcji rolnej?

2015.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-764/15-2/IM
     ∟Czy otrzymana przez Wnioskodawcę cena sprzedaży Działki, w tym kwota Zadatku, może być podstawą do ustalenia dochodu Wnioskodawcy z tej transakcji, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-360/15/HS
     ∟Opodatkowanie przychodu otrzymywanego przez członków wspólnoty gruntowej.

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-3-1/15/BJ
     ∟Czy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C ?

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-178/15-4/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży drewna z własnej uprawy.

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-420/15/PSZ
     ∟Czy uzyskanie odsetek z tytułu umowy pożyczki (udzielonej incydentalnie przez Spółkę jawną prowadzącą dotychczas wyłącznie działalność rolniczą – dział specjalny produkcji rolnej, której udzielenie nie stanowi działalności zorganizowanej ani ciągłej i ma charakter wyjątkowy i uboczny w stosunku do działalności podstawowej) oraz oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym Spółki należy traktować – dla potrzeb ustalenia źródła przychodów dla Wspólników Spółki jawnej – jako źródło przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 punkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uiszczać podatek zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego źródła przychodów zgodnie z art. 30a ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostawiając jednocześnie opodatkowanie przychodów z działu specjalnego produkcji rolnej na dotychczasowych zasadach?

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-419/15/PSZ
     ∟Czy uzyskiwany przez Wspólnika będącego osobą fizyczną udział w zysku Spółki jawnej, która prowadzi działalność stanowiącą dział specjalny produkcji rolnej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim zakresie, że źródłem przychodu takiego Wspólnika jest dział specjalny produkcji rolnej i w związku z tym dochód z działu specjalnego produkcji rolnej może być ustalony również przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcyjnej zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy podatnik nie zawiadomił organów podatkowych o zamiarze założenia ksiąg wykazujących te przychody?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj