Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


24/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.127.2018.2.OS
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku w związku z realizacją projektu obowiązku wykazania w deklaracji Gminy podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na zlecenie Gminy usługę wymiany montażu instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła i pieców na biomasę braku opodatkowania otrzymanej dotacji, podstawy opodatkowania dla otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich oraz stawki podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania stawki podatku dla wpłat otrzymanych od mieszkańców

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.341.2017.2.JM
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu i ustalenie prawidłowej stawki podatku dla ww. dotacji.

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.72.2017.2.IGO
     ∟w zakresie opodatkowania czynności wydania nagród rzeczowych oraz rzeczowo-pieniężnych związanych z uczestnictwem w programach motywacyjnych oraz wystawiania faktur dokumentujących wykonanie usługi i rozliczeniu zwrotu należności za nabyte i wydane przez Organizatora Nagrody na podstawie innych niż faktura dokumentów księgowych, np. not księgowych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.77.2017.1.MT
     ∟w zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.76.2017.1.MAO
     ∟W zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu.

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-622/16-4/MAO
     ∟w zakresie uznania Sprzedawcy za podatnika podatku VAT w związku z planowana sprzedażą Nieruchomości, opodatkowania ww. transakcji oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej w związku z ww. transakcją

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-911/12-2/EK
     ∟Uznanie wydzielonej ze Spółki Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-728/11-2/KT
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usług kominiarskich świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

2011.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-470a/11/AF
     ∟Opodatkowanie dostawy przedsiębiorstwa.

2010.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-235/10/AZb
     ∟Czy do ww. transakcji zbycia ma zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

2010.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1308/09-7/HW
     ∟Wniesienie aportem budynku – czy stanowi odpłatną dostawę towarów, jak należy ustalić podstawę opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego oraz czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2009.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-799/09/UH
     ∟Czy przekazanie przez Spółkę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowi po 1 czerwca 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2009.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-798/09/ICz
     ∟Czy przekazanie przez Wnioskodawcę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowiło w okresie od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2009.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-886/09-2/IG
     ∟Czy w przypadku transakcji zbycia całości zorganizowanego zakładu pracy – tj. gruntów, obiektów produkcyjnych, maszyn, urządzeń służących do prowadzenia obecnej działalności produkcyjno-handlowej, przy jednoczesnym przejęciu zatrudnieniu przez nabywcę całej aktualnej załogi zakładu i kontynuowaniu przez niego dotychczasowej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży pieczarek, do transakcji tej ma zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

2009.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-518/09-2/JF
     ∟1) w odniesieniu do nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących części obiektów budownictwa mieszkaniowego - nabytych w ramach pierwszego zasiedlenia przed 1 stycznia 2009 r. w celu ich dalszej sprzedaży (odsprzedaży), która ma miejsce po tej dacie, gdy Spółka zakłada odsprzedaż w terminie do 2 lat od daty nabycia nieruchomości (lub Spółka faktycznie dokonała odsprzedaży w tym terminie), przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu, ze względu na zamiar wykorzystania tych lokali do czynności opodatkowanej VAT, którą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pod rządami których następuje odsprzedaż, jest dostawa budynków, budowli lub ich części w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia?2) w przypadku gdy do faktycznej odsprzedaży przedmiotowych nieruchomości dojdzie jednak po upływie zakładanego okresu (tj. po 2 latach od momentu nabycia) na Spółce ciąży obowiązek korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT sprzedaż ta zostanie zwolniona z VAT?3) korekty, o której mowa w pkt. 2 powyżej, Spółka powinna dokonać w rozliczeniu VAT za okres, w którym dojdzie do odsprzedaży nieruchomości?4) w przypadku gdy na poczet ww. dostaw, tj. realizowanych po 1 stycznia 2009 r., Spółka pobrała przed 1 stycznia 2009 r. zaliczki, które zgodnie zobowiązującymi wówczas przepisami ustawy o VAT objęła zwolnieniem od podatku, pozostają one zwolnione z VAT niezależnie od okoliczności, które miały lub będą miały miejsce po tej dacie, w związku z czym na Spółce nie ciąży obowiązek korekty wystawionych faktur i naliczenia podatku należnego oraz korekty podatku należnego z potwierdzeniem otrzymania korekt faktur?

2009.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-2146/08-2/MP
     ∟Kompleksowe usługi polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i montażu zabudowy wnęk, paneli ściennych i sufitowych oraz drzwi podlegają opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

2008.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-601/08/AP
     ∟Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy towary te przed wywozem przeznaczone są do wykonania na nich usług (uszlachetnianie).

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-212/08-2/IK
     ∟w przedmiotowej sytuacji wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stanowi sprzedaż papieru przed powstaniem jakichkolwiek strat, a nie po wykonaniu usługi przez Drukarnię. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się, jeśli podatnik dokonujący dostawy towarów otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru. Dowodami do zastosowania 0% stawki są dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

2006.09.25 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - OG-005/112/2006/PP/443/58/2006
     ∟1. Czy Norwegia jako kraj stowarzyszony z UE i należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ekonomicznego) można traktować jako kraj UE w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?2. Gdzie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT dla polskich firm, to jest dla wykonawcy i podwykonawcy ?3. Z jaką stawką VAT będą wystawiane faktury oraz jak je należy zaksięgować ?

2005.10.26 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PP1-443/42/05
     ∟Czy w przypadku zamiany mieszkania na lokal użytkowy, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?

2005.09.21 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-280/IV/2005/JW
     ∟Podatnik zapytuje czy usługi świadczone przez zleceniobiorców polskich na rzecz kontrahenta z Niemiec polegających na wykonaniu nadbudówki statku z materiałów powierzonych stanowią usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

2005.06.01 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-112/IV/2005/JW
     ∟Podatnik zapytuje w jaki sposób opodatkować transakcję nabycia towarów od kontrahenta z państwa trzeciego, które są obejmowane procedurą składu celnego, a następnie przenoszone do magazynu konsygnacyjnego i dystrybuowane do produkcji.

2004.06.28 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP I 443/1317/81/MH/04
     ∟Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż wykonuje on roboty budowlano – montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym polegające na wytworzeniu z własnego kamienia naturalnego parapetów, schodów i posadzek oraz ich montażu w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Spółka zawiera umowy na wykonanie np. parapetów z kamienia naturalnego wraz z ich montażem w mieszkaniach czy willach. Materiały do wykonania zlecenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22% natomiast usługa wg stawki 7%. Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych Spółka ewidencjonuje przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą: 1. prawidłow...

2004.05.12 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV/443-19/04
     ∟Zapytanie w przedmuiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2004 r. bez znaku uzupełnione pismem z dnia 15.04.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z obowiązującymi w 2001 r. przepisami art. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały towary w...

1

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj