Interpretacje do przepisu
art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1010/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.272.2018.4.DK
     ∟Czy umowa cash poolingu oraz czynności wykonywane w jej ramach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.344.2018.2.JF
     ∟Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2018.2.MK
     ∟Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.349.2018.2.MK
     ∟Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.199.2018.2.KK
     ∟Uznanie wydatków na usługi prawne za objęte zakresem art. 15e ust. 1 updop.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.341.2018.1.BG
     ∟czy Spółka dzielona, w zakresie Wydzielanych ZCP powinna ująć: - w deklaracjach CIT-10Z oraz CIT-6R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy podatek zryczałtowany został/zostanie pobrany przez Spółkę dzieloną, - w informacjach IFT-2R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w okresie od pierwszego dnia roku, w którym dojdzie do podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.346.2018.2.JG
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.252.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia podatnika w stosunku do dochodów generowanych przez kajmańskie spółki osobowe, zastosowania art. 5 ust. 1 do przychodu z udziału w kajmańskiej spółce osobowej – jest prawidłowe i opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji polskich spółek w przypadku jeżeli co najmniej 50% oraz w przypadku gdy mniej niż 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-208/15-3/MO
     ∟Czy Spółka prowadząc częściowo działalność gospodarczą na terenie SSE, korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może być uczestnikiem Podatkowej Grupy Kapitałowej, określonej w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT?

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.220.2018.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłata ponoszona przez Wnioskodawcę za używanie Znaków w związku z produkcją i sprzedażą wyrobów, podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2018.1.MBD
     ∟Czy podział przez wydzielenie EW prowadził będzie do utraty przez PGK statusu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.113.2018.1.KK
     ∟Zaliczenie prowizji do kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.212.2018.1.IT
     ∟Brak opodatkowania przepływów finansowych wynikających z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.184.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA opodatkowanej na poziomie wspólników.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.92.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA opodatkowanej na poziomie wspólników.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.47.2018.1.JKT
     ∟1. Z jakim dniem PGK utraciła/utraci status podatnika CIT na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT i w związku z tym: a) jaki okres należy uznać za ostatni rok podatkowy PGK i w jakim terminie powinna zostać złożona deklaracja podatkowa CIT za ten rok podatkowy? b) od jakiego dnia Uczestnicy są/będą zobowiązani do indywidualnego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Kiedy Uczestnicy będą uprawnieni do przystąpienia do innej podatkowej grupy kapitałowej w związku z utratą przez PGK statusu podatnika na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT?

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.169.2018.1.SO
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien do odsetek od Skonsolidowanego Finansowania zastosować tzw. klucz przychodowy określony w art. 15 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy o CIT i odpowiednio alokować koszty odsetkowe do dwóch źródeł przychodów, tj. zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.99.2018.1.SO
     ∟W zakresie uznania spłaconych odsetek od Skonsolidowanego Finansowania za pośredni koszt uzyskania przychodu.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.46.2018.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, jako podmiot rozliczający (na mocy art. 5 ustawy o PDOP), w odpowiednich proporcjach, zarówno przychody oraz koszty ponoszone przez Spółkę Komandytową 1 oraz Spółkę Komandytową 2 jest (będzie) zobowiązany – w przypadku ponoszenia przez jedną z tych spółek na rzecz drugiej kosztów wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP – do stosowania ograniczenia w możliwości zaliczania przypadającej na niego (zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP) części tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.71.2018.1.AM
     ∟opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej, obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych wraz z ewidencją zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz obowiązek składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.37.2018.1.JKT
     ∟Czy połączenie spółki tworzącej PGK ze spółką spoza PGK, w ramach którego spółka tworząca PGK będzie spółką przejmującą, spowoduje utratę przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.38.2018.1.AW
     ∟W przypadku utraty statusu podatnika przez PGK na skutek nieosiągnięcia udziału dochodów PGK w przychodach w wysokości co najmniej 2%, nie znajdzie zastosowania art. 1a ust. 10a-10c ustawy o CIT

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.371.2017.2.AJ
     ∟W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do opodatkowania dochodów generowanych przez polski oddział amerykańskiej spółki LLC, której wspólnikiem jest maltański rezydent podatkowy.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP
     ∟czy podatnikiem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o CIT będzie PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), czy obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT objęte są wyłącznie transakcje zawierane między Spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), czy progi istotności, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, dla transakcji zawieranych przez poszczególne Spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości poszczególnych Spółek tworzących PGK (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3), czy w świetle art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b w zw. z art. 1a ust. 10 ustawy o CIT do utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dojdzie wyłącznie w sytuacji, gdy zawierana przez Spółkę tworzącą PGK transakcja z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK objęta będzie dla PGK obowiązkiem dokumentacyjnym, o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.359.2017.1.MC
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.360.2017.1.MC
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj