Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


805/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4017.1.2018.1.RM
     ∟Brak obowiązku naliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego odsetek za zwłokę w związku z otrzymaniem Zaliczek do dnia zawarcia Aneksu do umowy przedwstępnej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.534.2018.1.RM
     ∟- sprzedaż Działek Przyszłych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%; - otrzymane Zaliczki stanowią należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy, otrzymanie której skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty;

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.499.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.211.2018.2.MS
     ∟Rozpoznanie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kursu NBP po którym powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.688.2018.1.PS
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; opodatkowania otrzymanych zaliczek oraz braku opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.591.2018.2.OS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego - licencje.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.491.2018.2.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania według właściwej stawki podatku VAT wpłat mieszkańców dokonywanych na montaż instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych; w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Gminę dofinansowania; w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla otrzymanego przez Gminę dofinansowania; w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych przez Gminę usług oraz w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.490.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych; stawki podatku dla usługi świadczonej przez Gminę w ramach realizowanego przez nią projektu; powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych przez Gminę wpłat mieszkańców; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych przez Gminę od Wykonawcy czynności; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu pn. „…”; korekty podatku naliczonego.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.548.2018.2.JS
     ∟zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości, wybór opodatkowania, stawka podatku, obowiązek podatkowy, prawidłowość wystawienie faktury, prawo do odliczenia

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.424.2018.1.RM
     ∟Możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tych części płatności na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy oraz otrzymaną zaliczkę należy wykazać w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę otrzymano.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.537.2018.2.AJ
     ∟Świadczone przez Gminę usługi opodatkowane są 8% stawką podatku tylko w odniesieniu do montażu na instalacji na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, natomiast ich montaż poza bryłą budynku jest opodatkowany 23% stawką podatku. Dla świadczonych usług budowlano montażowych podstawa opodatkowania obejmuje równie wartość otrzymanej dotacji, a obowiązek podatkowy powstanie w chwili wpłacenia przez mieszkańca zaliczki. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego..

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2018.1.EK
     ∟Skutki podatkowe realizacji przez Gminę projektu dotyczącego OZE- opodatkowanie, stawka podatku, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, mechanizm „odwrotnego obciążenia”

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.400.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji OZE świadczonych na rzecz mieszkańców gminy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych wpłat.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.579.2018.1.AW
     ∟a) uznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej za czynność podlegającą opodatkowaniu b) sposób rozliczenia przez Sprzedającego tej transakcji (tj. zwolnienie od podatku, ewentualnie opodatkowanie stawką w wysokości 23%), c) wystawienie przez Sprzedającego faktury korygującej do faktury dokumentującej otrzymanie zadatku i okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć tę fakturę korygującą d) prawo Kupującego do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.524.2018.1.WH
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek oraz wpłaconych zaliczek. Prawo do odliczenia

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.406.2018.1.IZ
     ∟opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podat-ku z tytułu jej nabycia

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.386.2018.1.AK
     ∟Określenie stawki podatku z tytułu sprzedaży lokali; moment powstania obowiązku podatkowego związanego z dostawą lokali mieszkalnych; dokumentowanie sprzedaży lokali mieszkalnych; prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowlanej; zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy usług najmu lokalu mieszkalnego.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.367.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży Nieruchomości.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.403.2018.1.DG
     ∟W zakresie opodatkowania wg stawki 23% sprzedaży udziałów w niezabudowanych Działkach Przyszłych; zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży udziałów we współwłasności ostatniej Działki Przyszłej zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym oraz Budynkiem Gospodarczym; zwolnienia z VAT sprzedaży całej Nieruchomości składającej się z działki zabudowanej i niezabudowanej; zwolnienia z VAT otrzymanych przez Sprzedające kwot Kaucji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy; opodatkowania VAT kwot Kaucji w przypadku skorzystania przez Sprzedające z opcji wyboru opodatkowania dostawy budynków; opodatkowania VAT kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego w przypadku możliwości wybudowania większych budynków na nieruchomościach; prawa do odliczenia VAT z tytułu transakcji nabycia działki/działek niezabudowanych i działki zabudowanej oraz wpłaconej Kaucji.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.451.2018.1.IT
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT planowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i otrzymanego Wynagrodzenia Dodatkowego oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.341.2018.1.JO
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT według stawki 23% planowanego zakupu Działek Przyszłych, w tym kwoty wpłaconych Zaliczek, w tym Zadatku oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu Działek Przyszłych.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.427.2018.1.KK
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania, brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia oraz sposób rozliczenia dotacji i wpłat mieszkańców.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.425.2018.3.AZ
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu dostawy formy wtryskowej oraz dokumentowanie tej dostawy fakturą

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.387.2018.1.AO
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, otrzymanych Zaliczek i kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj