Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


579/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.419.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.421.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.8.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.212.2018.1.PK
     ∟Wskazanie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem części majątku ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.554.2018.2.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych; dokumentowania otrzymanych kwot stanowiących wkład własny mieszkańców (związanych z realizacją montażu instalacji OZE); określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu realizacji montażu Instalacji OZE; ponownego opodatkowania przekazania Instalacji OZE, po upływie 5 lat, w momencie gdy Instalacja OZE zostanie przekazana na własność mieszkańca; określenia czy w razie nabycia usług budowlanych, Miasto będzie podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT; prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od dostawców usług budowlanych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2018.2.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.455.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę od współorganizatora Konkursu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.548.2018.2.JS
     ∟zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości, wybór opodatkowania, stawka podatku, obowiązek podatkowy, prawidłowość wystawienie faktury, prawo do odliczenia

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.563.2018.2.WL
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu i po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwości wystawienia not korygujących

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.535.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu lub po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwość wystawienia not korygujących.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.558.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia korekty faktur

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.386.2018.1.AK
     ∟Określenie stawki podatku z tytułu sprzedaży lokali; moment powstania obowiązku podatkowego związanego z dostawą lokali mieszkalnych; dokumentowanie sprzedaży lokali mieszkalnych; prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowlanej; zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy usług najmu lokalu mieszkalnego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.443.2018.1.KOM
     ∟Ustalenie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej od najemcy nieruchomości.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.449.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku od czynszu wynikającego z umowy dzierżawy pomimo zwolnienia dzierżawcy z zapłaty czynszu w związku z poczynieniem nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego takim przypadku

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2018.1.KBR
     ∟skutków podatkowych w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.249.2018.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.337.2018.2.MMa
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem przez wydzielenie Pionu Operacyjnego.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.334.2018.2.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem przez wydzielenie Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.308.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczenia podatku naliczonego i należnego w związku z podziałem spółek przez wydzielenie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.251.2018.1.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.250.2018.1.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.290.2018.1.MK
     ∟Uznania składników materialnych i niematerialnych przenoszonych do Spółki Przejmującej oraz pozostających w Spółce za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Spółki Przejmującej, braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj