Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1640/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.561.2018.2.DC
     ∟Obowiązku podatkowego z tytułu Dostaw Cyklicznych.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.649.2018.1.KK
     ∟W zakresie uznania, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nie stanowi dostawy towarów, uznania, że dla czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości na podstawie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej Gmina nie będzie podatnikiem podatku od towaru i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, uznania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za niestanowiące podstawy opodatkowania, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, braku opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.534.2018.1.RM
     ∟- sprzedaż Działek Przyszłych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%; - otrzymane Zaliczki stanowią należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy, otrzymanie której skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty;

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.572.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.695.2018.1.MM
     ∟Odpłatne udostępnienie toalety publicznej jest opodatkowane VAT. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. czynności powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, Gmina ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z budową ww. toalety.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.499.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.419.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.421.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.8.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.530.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, określenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych przez Wnioskodawcę usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu ich nabycia.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.512.2018.3.JC
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem oraz prawa do odliczenia podatku.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.211.2018.2.MS
     ∟Rozpoznanie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kursu NBP po którym powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.212.2018.1.PK
     ∟Wskazanie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem części majątku ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.549.2018.1.KB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.450.2018.3.AM
     ∟W zakresie: • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, • braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, • opodatkowania dopłaty do ceny sprzedaży w dacie kiedy stanie się należna, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury dokumentującej zadatek dotyczący umowy przedwstępnej, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości Wydzielonej wystawionej w wyniku realizacji umowy ostatecznej sprzedaży, • wykazania i opodatkowania podatkiem VAT zadatku w fakturze dokumentującej realizację umowy ostatecznej, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego z faktury korygującej dokumentującej podwyższenie ceny sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.688.2018.1.PS
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; opodatkowania otrzymanych zaliczek oraz braku opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.534.2018.1.MP
     ∟opodatkowanie, podstawa opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udostępniania przez Spółkę wykorzystanej przez Klienta kwoty salda środków pieniężnych na karcie przedpłaconej, sposób kalkulacji wskaźnika proporcji

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.591.2018.2.OS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego - licencje.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2018.2.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.476.2018.1.IT
     ∟uznanie przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia dla tej transakcji podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.438.2018.1.NK
     ∟Wskazanie, czy przeniesienie ze Spółki na SPV własności Przedmiotów Zabezpieczenia w wykonaniu umów ustanawiających Zabezpieczenia, tj. przeniesienie własności przedmiotu zastawu rejestrowego oraz definitywne przeniesienie przedmiotu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak odpłatna dostawa towarów oraz określenie, czy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota wierzytelności przysługujących SPV w stosunku do Spółki, które zostały zaspokojone poprzez przejęcie Przedmiotów Zabezpieczenia, pomniejszona o należny podatek VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj