Interpretacje do przepisu
art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


634/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.561.2018.2.DC
     ∟Obowiązku podatkowego z tytułu Dostaw Cyklicznych.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.499.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.554.2018.2.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych; dokumentowania otrzymanych kwot stanowiących wkład własny mieszkańców (związanych z realizacją montażu instalacji OZE); określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu realizacji montażu Instalacji OZE; ponownego opodatkowania przekazania Instalacji OZE, po upływie 5 lat, w momencie gdy Instalacja OZE zostanie przekazana na własność mieszkańca; określenia czy w razie nabycia usług budowlanych, Miasto będzie podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT; prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od dostawców usług budowlanych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.398.2018.2.IG
     ∟Rozliczenie korekt powodujących obniżenie podstawy opodatkowania powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. W przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania, jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. Gdy korekta wynika z nowych okoliczności, nieznanych w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie korekty powinno nastąpić według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.403.2018.2.RM
     ∟transakcja nabycia towaru od kontrahenta z Australii stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy, które należy wykazać w poz. 23, 24, 45 oraz w poz. 46 deklaracji VAT-7, a z uwagi na brak nr VAT UE dostawcy towaru nie należy wykazywać w informacji podsumowującej;

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.611.2018.1.SJ
     ∟Uznanie, że planowana sprzedaż Nakładów stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%; ustalenie, czy fakt odpłatnego przeniesienia Nakładów spowoduje konieczność korekty i rozliczenia podatku przez Spółkę w związku z nabyciem usług budowlano-montażowych i instalacyjnych przy budowie Centrum i aktualnie realizowanych na Działce inwestycji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nakładów.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.376.2018.2.NK
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanych usług napraw gwarancyjnych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.452.2018.1.AP
     ∟Określenie, czy zawarte porozumienie i wypłata przedmiotowej kwoty jest czynnością objętą regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.367.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży Nieruchomości.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2018.1.KBR
     ∟skutków podatkowych w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.411.2018.2.PR
     ∟Brak obowiązku podatkowego w związku z uiszczeniem zaliczki dla dostawcy "A" oraz w związku z otrzymaniem faktury częściowej od dostawcy "B"

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.484.2018.1.BW
     ∟Momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie opisanych we wniosku transakcji sprzedaży nieruchomości.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji udostepnienia samochodów na rzecz pracowników, momentu ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu pracownikom samochodów.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-803/14-6/18-S/MK
     ∟ustalenie czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności należy opodatkować stawką właściwą dla dostawy towarów czy dla świadczenia usług, ustalenie momentu sprzedaży towarów w postaci napojów, moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży napojów z automatów na żetony, ustalenie czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję dokumentowaną jednym paragonem czy składa się z dwóch odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji dokumentowanych odrębnymi paragonami

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.285.2018.4.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowo-graficznego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.393.2018.2.RS
     ∟Wliczenie otrzymanej dotacji do podstawy opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. dotacji oraz wykonanie usługi doradczej, sposób wykazania dofinansowania i wkładu własnego na fakturze oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty bezpośrednie i pośrednie projektu.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.397.2018.1.RSZ
     ∟- moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczonych przez Spółkę dla Gminy usług konserwacji / eksploatacji i utrzymania majątku wodno-kanalizacyjnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), - prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT, z faktur wystawionych Spółce przez Gminę z tytułu udostępnienia majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminę do korzystania i pobierania pożytków Spółce (pytanie oznaczone jak we wniosku nr 5).

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.293.2018.4.AZ
     ∟uznanie, że całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie znajdzie zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza opodatkowanie takiej transakcji podatkiem VAT, opodatkowanie usługi polegającej na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy, prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy, opodatkowanie usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W., obowiązek podatkowy dla usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W., prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.334.2018.1.IK
     ∟opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.223.2018.2.MC
     ∟Rozpoznanie importu usług oraz powstanie obowiązku podatkowego w przypadku przeniesienia kosztów na Producenta.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.265.2018.1.JP
     ∟W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-724/14-3/AW
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów na terytorium kraju.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.263.2018.3.KO
     ∟w zakresie zasad opodatkowania udzielonych przez Spółkę pracownikom nieodpłatnych pożyczek w związku z wprowadzonym Programem

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.301.2018.1.DG
     ∟W zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie Prognozy, Faktury Rozliczeniowej z wykazaną niedopłatą oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT w związku z wystawioną Fakturą Rozliczeniową z wykazaną nadpłatą.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.333.2018.1.RS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług spedycyjnych w związku z importem i eksportem towarów.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.237.2018.2.EK
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji, moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.240.2018.2.DM
     ∟Przepływ środków pieniężnych nie następuje w wykonaniu usług świadczonych przez Miasto, zatem otrzymany udziału w sprzedaży biletów nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usług, zatem wzajemne rozliczenia nie podlegają opodatkowaniu VAT. Tym samym czynność nie powinna być dokumentowana fakturą. Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników nie stanowi odpłatności za zrealizowane świadczenie, zatem Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie otrzymanej faktury.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.242.2018.1.AKO
     ∟Uznanie, że dokonanie przez Kontrahenta wpłaty kwoty Kaucji na zabezpieczenie wynagrodzeń na Rachunek Bankowy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj